Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Ordonanta de urgenta nr. 50 din 09/06/2005 aprobata si modificata prin Legea nr. 313/2005.


In vederea sustinerii masurilor de reformare a sistemului de pensii prevazute in Programul de guvernare, respectiv masuri pentru asigurarea unei cresteri a calitatii vietii pensionarilor mai apropiata de cea din perioada activa prin introducerea si implementarea in cadrul sistemului de asigurari sociale a unor noi componente, facultative si obligatorii, administrate privat, care necesita functionarea unei autoritati de reglementare si supraveghere prudentiala corespunzatoare, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta, avand in vedere necesitatea existentei unui organism care pana la data de 1 iulie 2005, data pana la care s-a suspendat aplicarea Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cu modificarile ulterioare, sa elaboreze normele de aplicare a acestei legi, precum si termenul de 15 mai 2005, convenit cu Banca Mondiala prin Aid Memoire-ul din aprilie 2005, pentru adoptarea unui act normativ de constituire a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, a carei functionare va fi sustinuta in primii ani din imprumutul Bancii Mondiale 4616 RO cu destinatia organizarii si dezvoltarii institutiei pentru supravegherea si reglementarea sistemului pensiilor private,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.
(2) Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, este autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, a carei autoritate se exercita pe intreg teritoriul Romaniei si care functioneaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Comisia are sediul in municipiul Bucuresti.
(4) Comisia prezinta Parlamentului rapoarte anuale, precum si la solicitarea acestuia.
Art. 2. - In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) sistemul de pensii private - ansamblu de reguli referitoare la schemele de pensii private, activele fondurilor de pensii private si entitatile implicate in domeniu, precum si participantii si beneficiarii la fondurile de pensii private;
b) schema de pensii private - contract, acord, act fiduciar sau reguli care stipuleaza in ce conditii se obtin drepturile la pensia privata;
c) activele fondurilor de pensii private - contributiile, investitiile si rezultatele acestora.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea Comisiei


Art. 3. - (1) Comisia este condusa de un consiliu format din 5 membri, dintre care unul detine functia de presedinte si altul de vicepresedinte.
(2) Comisiile reunite pentru buget, finante si banci si cele de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor intocmesc si supun spre aprobare Parlamentului lista cu cei 5 candidati, nominalizand totodata candidatul pentru functia de presedinte si pentru cea de vicepresedinte.
(3) Consiliul Economic si Social propune comisiilor prevazute la alin. (2) doua candidaturi pentru membrii Consiliului Comisiei.
(4) Numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei se face in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 313/2005.

Art. 4. - Membrii Consiliului Comisiei si directorul general trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si cu o experienta de cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara de asigurari si reasigurari, investitii, juridica, legislativa sau executiva din domeniul pensiilor;
b) sa aiba onorabilitatea necesara pentru a ocupa aceste functii;
c) sa nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
d) sa nu fie membri, atat ei, cat si membrii familiilor lor, in nici un consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societatilor comerciale care au vreo legatura comerciala si/sau juridica cu persoanele juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei;
e) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care, sub orice forma, si-a incetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fata de terti sau care a fost declarata in stare de faliment;
f) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar si in cel fiscal;
g) sa nu fi fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;
h) sa nu fie sot si nici ruda pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 313/2005.

Art. 5. - Calitatea de membru al Consiliului Comisiei inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului mandatului pentru care a fost numit;
b) prin demisie;
c) prin revocarea de catre Parlament, in conditiile in care savarsesc abateri grave de la obligatiile ce le revin sau incalca prevederile art. 12 alin. (1) si (2);
d) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la art. 4;
e) prin inlocuire, in cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului, conform prevederilor art. 8 alin. (4) si (5);
f) pensionare.
Art. 6. - Membrii Consiliului Comisiei au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 4; pana la decizia Parlamentului, membrul Consiliului Comisiei este suspendat de drept.
Art. 7. - Revocarea membrilor Consiliului Comisiei, in totalitate sau individual, se face de autoritatea care i-a numit, pe baza procedurii prevazute la art. 3 alin. (2), in conditiile in care membrii acestuia savarsesc abateri grave de la obligatiile ce le revin sau incalca prevederile art. 12 alin. (1) si (2).
Art. 8. - (1) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putand fi reinvestit o singura data.
(2) Abrogat.
(3) Membrii ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
(4) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri, comisiile parlamentare prevazute la art. 3 alin. (2) propun persoana care urmeaza sa fie numita de Parlament pentru durata restanta a mandatului.
(5) Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata de 90 de zile consecutive.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 3 din Legea nr. 313/2005.
- Alineatul (2) a fost abrogat prin art. unic pct. 4 din Legea nr. 313/2005.

Art. 9. - Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. unic pct. 5 din Legea nr. 313/2005.

Art. 10. - (1) Structura organizatorica a Comisiei si atributiile conducerii si ale personalului de executie se stabilesc prin hotarare a Consiliului Comisiei.
(2) Consiliul Comisiei aproba prin hotarare: organigrama, regulamentul de organizare si functionare si regulamentul intern ale Comisiei.
(3) Conducerea executiva a Comisiei este asigurata de un director general numit, in conditiile legii, prin hotarare a Consiliului Comisiei, fiind subordonat direct Consiliului.
(4) Abrogat.
__________
Alineatul (3) a fost modificat prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 313/2005.
- Alineatul (4) a fost abrogat prin art. unic pct. 7 din Legea nr. 313/2005.

Art. 11. - Personalul de specialitate al Comisiei trebuie sa aiba o buna pregatire profesionala si experienta in unul dintre urmatoarele domenii: economic, financiar-contabil, al pensiilor, al asigurarilor, al investitiilor, managementul afacerilor, stiinte actuariale sau juridice.
Art. 12. - (1) Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei au urmatoarele obligatii:
a) Abrogat.
b) sa nu presteze servicii si sa nu detina actiuni la entitatile implicate in sistemul de pensii private;
c) sa nu detina nici o functie politica in partide, organizatii politice sau in institutii si autoritati publice si sa nu candideze pentru o astfel de functie.
(2) Membrii Consiliului Comisiei, precum si personalul de specialitate al Comisiei sunt obligati, pe intreaga durata a mandatului, respectiv a contractului de munca, sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii functiei ori a prerogativelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si pe o perioada de 2 ani de la data incetarii acestora.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) situatiile in care informatia este divulgata in exercitiul unei functii sau prerogative in legatura cu activitatea Comisiei, la solicitarea instantei judecatoresti sau daca exista o hotarare judecatoreasca dispunand prezentarea unor asemenea informatii, in baza acordurilor de cooperare cu organisme similare, cu autoritati publice sau cu institutii din alte tari, ori in interesul participantilor si beneficiarilor.
__________
Litera a) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. unic pct. 8 din Legea nr. 313/2005.

Art. 13. - (1) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui Consiliului Comisiei, acestea revin de drept vicepresedintelui.
(2) Daca atat presedintele, cat si vicepresedintele Consiliului Comisiei se afla in imposibilitate temporara de exercitare a prerogativelor, acestea revin decanului de varsta dintre ceilalti membri ai Comisiei.
Art. 14. - (1) Consiliul Comisiei delibereaza valabil in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, vicepresedintele.
(2) Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv.
(3) Hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Consiliului Comisiei, membrii care au votat impotriva si cei absenti putandu-si consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.
Art. 15. - (1) Membrii Consiliului Comisiei isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au fost absenti sau au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
(2) Presedintele Consiliului Comisiei poate convoca intrunirea Consiliului ori de cate ori este necesar sau la solicitarea a cel putin trei membri ai acestuia.
Art. 16. - (1) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Consiliul Comisiei adopta norme, hotarari, decizii si avize, sub semnatura presedintelui Consiliului, dupa deliberare in sedinte, tinute conform dispozitiilor art. 14.
(2) Normele adoptate de Comisie, in conformitate cu atributiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL III
Bugetul Comisiei


Art. 17 - (1) Veniturile bugetului Comisiei se constituie din:
a) taxe pentru autorizare si avizare;
b) taxe de functionare platite lunar;
c) venituri provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale.
(2) Cheltuielile privind administrarea Comisiei sunt finantate din veniturile constituite conform alin. (1).
(3) In situatia in care veniturile constituite conform alin. (1) nu sunt suficiente, Comisia apeleaza la alte surse de finantare, potrivit legii, pe baza aprobarii prin hotarare de catre Consiliul Comisiei.
(4) Timp de 18 luni de la data infiintarii Comisiei, cheltuielile cu salariile si cheltuielile de functionare: chirii, utilitati, comunicatii, consumabile etc., precum si cheltuielile cu dotarile de echipamente si modernizarea facilitatilor necesare functionarii acesteia, serviciile de consultanta si pregatirea personalului se asigura de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, inclusiv din intrari de credite externe.
(5) Excedentul bugetului Comisiei se reporteaza in anul urmator.
__________
Alineatul (5) a fost introdus prin art. unic pct. 9 din Legea nr. 313/2005.

Art. 18. - Cel tarziu pana la data de 31 mai a fiecarui an Comisia trimite Parlamentului, respectiv comisiilor pentru buget, finante si banci si celor de munca si protectie sociala ale Senatului si Camerei Deputatilor, raportul sau anual de activitate, raportul anual de audit financiar si executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbatute in sedinta comuna a Camerelor.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 10 din Legea nr. 313/2005.

Art. 19. - (1) Orice persoana interesata si care se considera vatamata intr-un drept al sau de catre o persoana sau o entitate cu atributii in sistemul de pensii private poate formula o sesizare catre Comisie.
(2) Comisia este obligata sa comunice, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizarii, un raspuns petentului.
(3) Acest raspuns poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.
(4) Dupa epuizarea cailor administrative de atac, persoanele prevazute la alin. (1) se pot adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit legii.
Art. 20. - Comisia are calitate procesuala activa si poate interveni in orice proces impotriva administratorilor, depozitarilor, altor entitati sau persoane care se afla intr-o relatie juridica cu acestia, fie in mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

CAPITOLUL IV
Atributiile Comisiei


Art. 21. - Comisia reglementeaza, coordoneaza, supravegheaza si controleaza activitatea sistemului de pensii private.
Art. 22. - Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor, prin asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si informarea asupra acestuia.
Art. 23. - Comisia are, in principal, urmatoarele atributii:
a) acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;
b) supravegherea prudentiala si asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private;
c) controlul activitatii din sistemul de pensii private;
d) controlul relatiilor dintre administrator si alti administratori sau societati comerciale, atunci cand administratorul transfera atributii acestora din urma, care influenteaza situatia financiara a administratorului sau prezinta o importanta semnificativa pentru realizarea unui control eficient;
e) controlul constituirii si virarii de catre angajator a contributiei la fondurile de pensii private;
f) emiterea de norme privind sistemul de pensii private;
g) elaborarea si/sau avizarea proiectelor de acte normative care privesc supravegherea pensiilor private ori care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarilor contabile specifice domeniului pensiilor private, si avizarea actelor administrative individuale, daca au legatura cu sistemul de pensii private;
h) verificarea organizarii, evidentierii si administrarii separate a activelor si pasivelor fiecarui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum si de celelalte activitati ale acestuia;
i) verificarea existentei la fiecare administrator a unor proceduri administrative si contabile clare, precum si a unui mecanism corespunzator de control intern;
j) adoptarea oricaror masuri, inclusiv de natura administrativa sau financiara impotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora in scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii care prejudiciaza interesele participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
k) adoptarea de masuri privind restrangerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active, in cazurile prevazute de lege;
l) atributii in ipoteza desfasurarii de activitati cu caracter transfrontalier in domeniul pensiilor private;
m) aplicarea sanctiunilor prevazute de lege;
n) intocmirea si actualizarea Registrului fondurilor de pensii private;
o) desemnarea administratorului special, prin transferarea competentelor organelor de conducere ale unui administrator catre un reprezentant special apt sa exercite aceste competente, in vederea protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;
p) aprobarea propriului buget de venituri si cheltuieli;
q) informarea si educarea populatiei cu privire la sistemul de pensii private.
Art. 24. - Comisia adopta, in principal, norme privind:
a) autorizarea, inregistrarea si functionarea fondurilor de pensii private si a administratorilor;
b) investitiile fondurilor de pensii private;
c) participantii la fondurile de pensii private, contributiile, conturile si plata drepturilor cuvenite;
d) procedura si conditiile de instituire si de revocare a masurii de supraveghere speciala, precum si desemnarea consiliului de supraveghere speciala si atributiile acestuia;
e) administrarea speciala;
f) lichidarea administratorilor fondurilor de pensii private;
g) provenienta capitalului varsat de catre fondatori;
h) fondul de rezerva;
i) activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private;
j) obligatiile de informare;
k) evidenta contabila distincta pentru perioadele contributive si de plata a pensiilor private;
l) calculele actuariale;
m) procedura de efectuare a controlului;
n) procedura interna de solutionare a sesizarilor si contestatiilor;
o) alte aspecte ale reglementarii si supravegherii prudentiale a fondurilor de pensii private.
Art. 25. - (1) Comisia controleaza entitatile implicate in sistemul de pensii private, cel putin o data pe an.
(2) Persoanele imputernicite de Consiliul Comisiei pentru efectuarea controlului au dreptul:
a) sa obtina de la entitatile controlate, de la membrii organelor de conducere ale acestora ori de la persoanele abilitate sa controleze aceste entitati orice informatii privind activitatile lor si cele legate de activele fondurilor de pensii private;
b) de acces la orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private si activitatea entitatilor ori persoanelor prevazute la lit. a);
c) sa obtina eliberarea de copii de pe orice registre, documente, fisiere sau alte evidente privind activele fondurilor de pensii private si activitatea entitatilor ori persoanelor prevazute la lit. a);
d) de acces si de a efectua verificari in sediile administratorilor, angajatorilor depozitarilor si, dupa caz, ale altor entitati implicate in administrarea pensiilor private, inclusiv ale altor societati comerciale sau administratori carora le-au fost transferate atributii in domeniul pensiilor private.
(3) Persoana controlata poate contesta masurile sau sanctiunile aplicate in baza raportului de control, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Art. 26. - (1) Comisia publica, in termen de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an calendaristic, intr-o brosura, un raport privind evolutia si functionarea fondurilor de pensii private, performanta administratorilor si a entitatilor implicate in acest domeniu, in anul precedent.
(2) Raportul cuprinde o analiza comparativa a activitatii tuturor administratorilor si furnizorilor de pensii private, masuri adoptate de catre Comisie pentru protejarea intereselor participantilor si beneficiarilor si asigurarea bunei functionari a sistemului de pensii private, precum si alte informatii de interes general.
(3) Raportul este redactat intr-o forma vizuala si intr-un limbaj accesibil, toate datele fiind prezentate si sub forma de grafice.
(4) Comisia anunta in presa publicarea raportului.
(5) Raportul este pus la dispozitie publicului interesat si este publicat pe web site de catre Comisie.
Art. 27. - (1) In primii 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Consiliul Comisiei poate colabora cu un consultant cu experienta internationala in supravegherea si in administrarea fondurilor de pensii private.
(2) Consiliul Comisiei stabileste conditiile si criteriile de selectare a consultantului.
Art. 28. - Comisia participa in calitate de membru sau reprezinta Romania la asociatiile internationale ale autoritatilor de reglementare si supraveghere, la conferintele si intalnirile internationale in sistemul de pensii private.
Art. 29. - (1) In scopul intaririi stabilitatii si integritatii sistemului de pensii private si a sistemului financiar, in general, Comisia colaboreaza cu alte institutii si autoritati din tara si din strainatate, acestea cuprinzand, in special, autoritatile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, precum si cu Comisia Europeana.
(2) Comisia poate incheia un protocol de colaborare cu autoritatile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din Romania.
(3) Comisia incheie protocoale de colaborare cu institutiile de colectare si evidenta a contributiilor de asigurari sociale in scopul accesului la informatiile privind modul de constituire si virare a contributiilor de catre angajatori.
(4) Colaborarea se realizeaza prin schimb de informatii, de experienta sau in orice alt mod, potrivit legii si/sau acordurilor incheiate cu institutiile si autoritatile prevazute la alin. (1), in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice si in conditii de reciprocitate si de asigurare a confidentialitatii informatiilor astfel furnizate.
(5) Institutiile si autoritatile publice furnizeaza Comisiei informatiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, in scopul realizarii unei supravegheri eficiente si al indeplinirii obiectivelor Comisiei.

CAPITOLUL V
Salarizarea personalului si a membrilor Consiliului Comisiei


Art. 30. - (1) Membrii Consiliului Comisiei, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, primesc o indemnizatie pentru fiecare sedinta la care sunt prezenti.
(2) Cuantumul indemnizatiei de sedinta reprezinta 25% din salariul lunar al directorului general al Comisiei.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 11 din Legea nr. 313/2005.

Art. 31. - Salarizarea presedintelui, a vicepresedintelui, a directorului general si a personalului de specialitate al Comisiei se stabileste prin hotarare a Consiliului Comisiei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 12 din Legea nr. 313/2005.

CAPITOLUL VI
Contraventii si sanctiuni


Art. 32. - Incalcarea, cu vinovatie, de catre personalul de specialitate al Comisiei, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Art. 33. - Membrii Consiliului si personalul de specialitate al Comisiei au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Art. 34. - (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor referitoare la:
a) notificarea situatiilor de incompatibilitate, conform art. 6;
b) asumarea obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (1);
c) pastrarea confidentialitatii informatiilor, conform art. 12 alin. (2).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei.
(3) Contraventiile se constata si amenzile se aplica prin procesul-verbal incheiat de persoanele imputernicite prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei, din cadrul personalului Comisiei.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. unic pct. 13 din Legea nr. 313/2005.

Art. 35. - Sumele provenite din amenzi se fac venituri la bugetul Comisiei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 14 din Legea nr. 313/2005.

Art. 36. - Contraventiilor prevazute in art. 34 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 37. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, primul-ministru numeste, cu avizul Consiliului Economic si Social, directorul general interimar, responsabil cu organizarea si dezvoltarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pana la data la care Consiliul va numi, conform legii, directorul general al Comisiei.
(2) Directorul general interimar se subordoneaza secretarului de stat din Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedinte al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, si are autoritatea necesara pentru gestionarea fondurilor provenite din imprumutul Bancii Mondiale 4616 RO destinat finantarii Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, subcomponenta privind infiintarea unei Comisii de supraveghere a sistemului de pensii private.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 313/2005.

Art. 38. - In termen de 15 zile calendaristice de la numirea tuturor celor 5 membri ai Consiliului Comisiei de catre Parlament, presedintele convoaca primul Consiliu al Comisiei.
Art. 39. - In termenul prevazut la art. 38 Comisia aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 16 din Legea nr. 313/2005.

Art. 40. - (1) La data infiintarii Comisiei, departamentul specializat in supravegherea pensiilor ocupationale din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va fi preluat de Comisie.
(2) Sumele imprumutate de la fondul de garantare sunt rambursate de catre Comisie dupa expirarea termenului prevazut la art. 17 alin. (4).
Art. 41. - Prezenta ordonanta de urgenta transpune art. 13, 14 si art. 21 paragraful 1 si 2 din Directiva nr. 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L235 din 23 septembrie 2003.
Art. 42. - (1) In Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat denumirea Comisiei de Supraveghere a Fondurilor de Pensii devine Comisia de Supraveghere a Fondurilor de Pensii Private.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cap. III "Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale", cap. VII "Infiintarea si autorizarea fondurilor de pensii ocupationale", cap. IX "Constituirea, autorizarea si functionarea administratorilor" si cap. XIX "Dispozitii tranzitorii si finale" din Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, cap. XIX "Supraveghere si control" si art. 174 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
__________
Articolul a fost modificat prin art. unic pct. 17 din Legea nr. 313/2005.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
───────────────
p. Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Maria Muga,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor publice,
Doina-Elena Dascalu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 iunie 2005.