Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Ordonanta de Urgenta nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative


In scopul ducerii la indeplinire a obiectivelor Programului de guvernare, conform carora Guvernul va asigura o crestere a calitatii vietii viitorilor pensionari mai apropiata de cea din perioada activa, prin introducerea si implementarea unui mecanism viabil si eficient de functionare a sistemului de pensii private, in conditiile unui control public transparent asupra gestionarii acestora, exercitat de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, si tinand cont de faptul ca pe parcursul etapei de implementare a prevederilor din cuprinsul Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, precum si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative s-au constatat anumite carente in circuitul documentelor si al informatiilor, prevederile legale actuale reglementand initial doar componenta de organizare si functionare, iar nu si componenta de colectare, aceste aspecte se impun a fi remediate in regim de urgenta, astfel incat colectarea si administrarea fondurilor de pensii sa se realizeze in conditii de maxima siguranta pentru contribuabilii la acest nou sistem de pensii.

Totodata, luand in considerare faptul ca procedura de autorizare, respectiv de avizare a entitatilor care opereaza in sistemul pensiilor private a fost finalizata, precum si faptul ca procedura de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat a fost deja demarata de la data de 17 septembrie 2007, este absolut necesar sa fie puse la dispozitia Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private instrumentele sanctionatorii adecvate prin completarea si detalierea cadrului legal al raspunderii juridice in cazul incalcarii reglementarilor din cuprinsul legilor sus-mentionate.

Avand in vedere ca aceste imprejurari obiective vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, se impune adoptarea de masuri imediate in ceea ce priveste circuitul informatiilor si al documentelor intre institutiile implicate in evidenta si colectarea contributiilor destinate fondurilor de pensii administrate privat, astfel incat aceste operatiuni sa se realizeze in conditii de maxima siguranta pentru participantii la sistemul de pensii private, precum si pentru perfectionarea cadrului legislativ privind raspunderea juridica, in scopul intaririi capacitatii de control si supraveghere a Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2 alineatul (1), punctele 20 si 21 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"20. institutie de colectare - institutia care are ca atributie legala colectarea contributiilor individuale de asigurari sociale, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

21. institutie de evidenta - institutia care are ca atributie legala evidenta asiguratilor din sistemul public de pensii, respectiv Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale."

2.La articolul 32, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Administratorul transmite Comisiei, in format electronic, copii ale actelor individuale de aderare."

3.La articolul 33, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Institutia de evidenta notifica, in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea in Registrul participantilor, in format electronic, fiecarui administrator in parte, lista continand datele de identificare ale persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de catre acesta."

4.La articolul 33, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Fiecare administrator informeaza, in scris, in termen de 30 de zile de la notificare, participantii care au fost repartizati aleatoriu, la fondul aflat in administrarea sa, de catre institutia de evidenta cu privire la denumirea fondului de pensii administrat privat si a administratorului acestuia."

5.La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Stabilirea si modificarea structurii Registrului participantilor se fac pe baza unui protocol incheiat intre institutia de evidenta si Comisie."

6.La articolul 34, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) In vederea actualizarii Registrului participantilor, administratorul transmite lunar institutiei de evidenta informatiile cuprinse in actele individuale de aderare, precum si orice alte informatii necesare actualizarii Registrului participantilor."

7.La articolul 41, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat;"

8.La articolul 42, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Contributia la fondul de pensii se deduce din veniturile brute lunare care reprezinta baza de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale, impreuna si in aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorata conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contributia la fondul de pensii se constituie si se vireaza impreuna si in aceleasi conditii stabilite prin Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru contributia individuala de asigurari sociale."

9.La articolul 43, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Din momentul inceperii activitatii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii este de 2% din baza de calcul, stabilita potrivit art. 42 alin. (2).

(3) In termen de 8 ani de la inceperea activitatii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii se majoreaza la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an."

10.Dupa articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu urmatorul cuprins:

"Art. 431

(1) Institutia de evidenta calculeaza, pentru fiecare participant, cuantumul contributiei datorate fondului de pensii, luand in considerare baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale inscrisa in declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat sau, dupa caz, in declaratia de asigurare la sistemul public de pensii.

(2) Institutia de evidenta intocmeste liste nominale de viramente, distinct, pentru fiecare fond de pensii, liste in care sunt inregistrati participantii si cuantumul contributiei datorate de catre acestia.

(3) Listele prevazute la alin. (2) se transmit fondurilor de pensii de catre institutia de evidenta, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei de depunere a declaratiei prevazute la alin. (1).

(4) In situatia in care institutia de evidenta constata ca declaratia prevazuta la alin. (1) nu a fost depusa in termenul legal, participantii pentru care nu s-a efectuat declararea sunt inscrisi in listele nominale de viramente, care se transmit fondurilor de pensii fara a se completa rubrica referitoare la cuantumul contributiei.

(5) Declaratiile depuse peste termenul legal sunt prelucrate de catre institutia de evidenta la urmatorul termen prevazut la alin. (3), in functie de data depunerii acestor declaratii, participantii fiind inscrisi in listele nominale de viramente si/sau cu sume restante, dupa caz.

(6) In termenul prevazut la alin. (3), institutia de evidenta transmite institutiei de colectare situatia, pe platitori, persoane juridice si persoane fizice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, a sumelor datorate cu titlu de contributie de asigurari sociale, astfel cum au fost declarate, in vederea verificarii platilor efectuate.

(7) Institutia de evidenta raspunde de intocmirea, actualizarea si pastrarea evidentei privind contributiile la fondurile de pensii, pe fiecare participant.

(8) In vederea realizarii evidentei contributiei la fondurile de pensii, precum si pentru asigurarea corelarii continutului propriilor baze de date, institutia de evidenta si institutia de colectare isi transmit reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite."

11.Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 44

(1) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei de depunere a declaratiilor prevazute la art. 431 alin. (1), institutia de evidenta vireaza de la bugetul asigurarilor sociale de stat suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii, pentru fiecare fond de pensii in parte.

(2) Virarea contributiilor pentru fondurile de pensii se realizeaza de catre institutia de evidenta prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, pe baza informatiilor cuprinse in listele nominale de viramente, intocmite separat, pentru fiecare fond de pensii.

(3) Pentru situatiile prevazute la art. 431 alin. (4) nu se efectueaza viramente pentru fondurile de pensii.

(4) In cazul persoanelor asigurate la sistemul public de pensii pe baza de declaratie de asigurare, contributia pentru fondurile de pensii se vireaza numai pentru luna/lunile pentru care, conform legii, se realizeaza stagiu de cotizare.

(5) In orice situatie in care intervin elemente care conduc la modificarea unor date sau sume privind contributiile pentru fondurile de pensii, inclusiv in cazurile depunerii unor declaratii nominale rectificative la sistemul public de pensii, institutia de evidenta procedeaza la regularizarea acestora in termen de maximum 6 luni de la data constatarii situatiilor.

(6) Procedura de regularizare prevazuta la alin. (5) se stabileste prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor."

12.Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 45

(1) In cazul neachitarii la termen a contributiei de asigurari sociale, institutia de colectare procedeaza la stabilirea cuantumului datorat si la aplicarea modalitatilor de executare silita si a celorlalte modalitati de stingere a debitelor, conform dispozitiilor legale privind colectarea creantelor bugetare.

(2) Majorarile de intarziere datorate pentru neplata la termen a contributiei de asigurari sociale se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat."

13.La articolul 86, alineatul (4) se abroga.

14.La articolul 116, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 116

(1) Agentul de marketing este persoana juridica sau, dupa caz, persoana fizica ce isi desfasoara activitatea in acest scop, in temeiul autorizatiei sau avizului, dupa caz, emisa/emis de catre Comisie."

15.La articolul 118, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, dupa caz, a agentilor de marketing;"

16.La articolul 140, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 140

(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise in aplicarea acesteia atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz."

17.Articolul 141 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 141

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a participantilor si a beneficiarilor;

c) nerespectarea unuia dintre termenele prevazute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3), art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) si la art. 131 alin. (3);

d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reintregirea capitalului social de catre administrator;

e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind interdictiile prevazute pentru membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz;

f) nerespectarea obligatiei administratorului de a furniza informatii participantilor si beneficiarilor, prevazuta la art. 111;

g) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute in cuprinsul prezentei legi, in normele emise in aplicarea acesteia, precum si in actele adoptate de Comisie.

(2) Savarsirea de catre persoana fizica sau juridica a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) avertisment scris;

b) amenda contraventionala;

c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporara a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;

d) retragerea autorizatiei sau avizului altor entitati decat administratorul, caruia i se aplica masura administrativa prevazuta la art. 81;

e) restrangerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;

f) interzicerea, pe o perioada cuprinsa intre 90 si 180 de zile, a desfasurarii unor activitati reglementate de prezenta lege.

(3) Sanctiunile principale prevazute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sanctiunile complementare prevazute la alin. (2) lit. c)-f).

(4) Limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) intre 0,5% si 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;

b) intre 10.000 lei si 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

(5) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta se face venit la bugetul Comisiei.

(6) Comisia poate aplica sanctiuni persoanelor fizice carora, in calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitand in drept ori in fapt functii de conducere sau exercitand cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, le este imputabila respectiva contraventie.

(7) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) sunt tinute, potrivit legii, si la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraventie. Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(8) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului.

(9) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.

(10) in cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat.

(11) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit in acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei."

18.La articolul 142, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) In ceea ce priveste procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, de aplicare a sanctiunilor, precum si de repartizare a sumelor provenite din amenzi, prevederile prezentei legi deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

19.Alineatul (3) al articolului 142 se abroga.

20.Articolul 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 145

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 15 ani sau cu amenda:

a) fapta persoanei din vina careia contributia la fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede prezenta lege;

b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea si instrainarea activelor fondului de pensii de catre administrator;

c) fapta persoanei din vina careia transferul de disponibilitati banesti ale unui participant la un alt fond de pensii nu este efectuat in termenul prevazut la art. 40 alin. (1) sau acestea sunt utilizate in alte scopuri decat prevede prezenta lege;

d) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii private;

e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;

f) desfasurarea de catre administrator a altor activitati decat cele pentru care a fost autorizat;

g) incalcarea interdictiilor prevazute la art. 117.

(2) Faptele prevazute la alin. (1), daca constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute de acestea.

(3) Pentru infractiunile prevazute la alin. (1), actiunea penala se exercita din oficiu."

21.La articolul 149, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Contributiile pentru fondurile de pensii se vireaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a definitivat procedura de repartizare aleatorie prevazuta la alin. (2)."

22.Dupa articolul 149 se introduce un nou articol, articolul 1491, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1491

Autoritatile si institutiile publice furnizeaza in mod gratuit Comisiei, institutiei de evidenta si institutiei de colectare, dupa caz, informatiile solicitate in scopul indeplinirii de catre acestea a atributiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei legi."

23.Articolul 151 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 151

In perioada pentru care au fost efectuate viramente in contul participantului la un fond de pensii, numarul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se corecteaza cu raportul dintre cota de contributie datorata la sistemul public de pensii, din care s-a dedus cota de contributie aferenta fondului de pensii administrat privat, si cota de contributie de asigurari sociale stabilita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat."

Art. II

In tot cuprinsul Legii nr. 411/2004 si al normelor emise in aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie" se va inlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".

Art. III

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 13, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Orice modificare privind retragerea autorizatiei administratorului se consemneaza in Registru."

2.Articolul 37 se abroga.

3.La articolul 40, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 40

(1) Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

............................................................................................

(4) Procedura de retragere a autorizatiei de administrare se stabileste prin normele adoptate de Comisie."

4.Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 41

Comisia emite norme privind:

a) autorizarea ca administrator;

b) retragerea autorizatiei de administrare a administratorului;

c) fuziunea si divizarea administratorilor;

d) fuziunea fondurilor de pensii facultative."

5.La articolul 58, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Administrarea speciala se instituie in cazul retragerii autorizatiei fondului de pensii facultative sau a autorizatiei de administrare."

6.Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 59

In ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare ori a autorizatiei fondului de pensii facultative, Comisia notifica administratorul cu privire la retragerea autorizatiei si solicita oferte celorlalti administratori autorizati pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea in administrare speciala a fondurilor de pensii facultative."

7.Dupa articolul 74 se introduce un nou articol, articolul 741, cu urmatorul cuprins:

"Art. 741

(1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoana juridica sau, dupa caz, persoana fizica ce isi desfasoara activitatea in acest scop, autorizat sau avizat de catre Comisie.

(2) Comisia emite norme privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, dupa caz, a agentilor de marketing."

8.La articolul 120, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 120

(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise in aplicarea acesteia atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz."

9.Articolul 121 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 121

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;

b) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor depozitarului;

c) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1);

d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) si (4);

e) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 76 alin. (5) si (7);

f) depasirea plafoanelor prevazute la art. 87 alin. (1) si (4);

g) investirea in categoriile de active prevazute la art. 90 alin. (1);

h) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;

i) nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1);

j) nerespectarea unuia dintre termenele prevazute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau la art. 104;

k) nerespectarea celorlalte obligatii prevazute in cuprinsul prezentei legi, in normele emise in aplicarea acesteia, precum si in actele adoptate de Comisie.

(2) Savarsirea de catre persoana fizica sau juridica a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) avertisment scris;

b) amenda contraventionala;

c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporara a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;

d) retragerea autorizatiei sau a avizului, dupa caz a avizului altor entitati decat administratorul, caruia i se aplica masura administrativa prevazuta la art. 38;

e) restrangerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;

f) interzicerea, pe o perioada cuprinsa intre 90 si 180 de zile, a desfasurarii unor activitati ce cad sub incidenta prezentei legi.

(3) Sanctiunile principale prevazute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sanctiunile complementare prevazute la alin. (2) lit. c)-f).

(4) Limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) intre 0,5% si 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;

b) intre 10.000 lei si 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

(5) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta se face venit la bugetul Comisiei.

(6) Comisia poate aplica sanctiuni persoanelor fizice carora, in calitate de administratori, reprezentanti legali sau exercitand in drept ori in fapt functii de conducere sau exercitand cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, le este imputabila respectiva contraventie.

(7) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) sunt tinute, potrivit legii, si la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contraventie. Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(8) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului.

(9) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.

(10) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica fiecareia separat.

(11) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit in acest scop prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei."

10.Articolul 122 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 122

In ceea ce priveste procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, de aplicare a sanctiunilor, precum si de repartizare a sumelor provenite din amenzi, prevederile prezentei legi deroga de ia dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

11.Dupa articolul 122 se introduce un nou articol, articolul 1221, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1221

Contraventiile prevazute de prezenta lege se prescriu in termen de 3 ani de la data savarsirii acestora."

12.Articolul 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 123

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 15 ani sau cu amenda:

a) fapta persoanei din vina careia contributia ia fondul de pensii nu este virata sau este utilizata in alte scopuri decat prevede prezenta lege;

b) fapta persoanei din vina careia transferul de lichiditati banesti ale unui participant la un alt fond de pensii nu este efectuat in termenul prevazut la art. 73 alin. (1) sau acestea sunt utilizate in alte scopuri decat prevede prezenta lege;

c) utilizarea de informatii, documente si declaratii false sau de orice alte mijloace ilegale in vederea obtinerii autorizatiilor ori avizelor prevazute de prezenta lege;

d) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii facultative;

e) desfasurarea de catre administrator a altor activitati decat cele pentru care a fost autorizat;

f) incalcarea interdictiilor prevazute la art. 97.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani fapta persoanei care se face vinovata de desfasurarea fara autorizatie sau aviz a unei activitati pentru care prezenta lege prevede obligatia detinerii unei autorizatii ori a unui aviz valabil din partea Comisiei.

(3) Faptele prevazute la alin. (1) si (2), daca constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute de acestea.

(4) Pentru infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) actiunea penala se exercita din oficiu."

13.Dupa articolul 124, se introduce un nou articol, articolul 1241, cu urmatorul cuprins:

"Art. 1241

Autoritatile si institutiile publice furnizeaza in mod gratuit Comisiei informatiile solicitate in scopul indeplinirii de catre aceasta a atributiilor care ii revin potrivit prevederilor prezentei legi."

Art. IV

In tot cuprinsul Legii nr. 204/2006 si al normelor emise in aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie" se va inlocui cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului".

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,

Paul Pacuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 710 din data de 22 octombrie 2007