Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006

Avand in vedere prevederile art. 27, 28 si 35 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege,

in temeiul dispozitiilor art. 17, art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -(1) Prezenta norma stabileste taxele care sunt percepute de Comisie in cadrul sistemului de pensii facultative.

(2) Comisia percepe taxe de autorizare, avizare si de administrare.
Art. 2. - Plata taxelor prevazute in prezenta norma se va face de catre:
a) societatile de pensii;
b) societatile de pensii, societatile de asigurare, societatile de administrare a

investitiilor, pentru obtinerea autorizarii ca administrator al fondurilor de pensii facultative; c) administratorii fondurilor de pensii facultative; d) depozitarii activelor fondurilor de pensii facultative; e) auditorii financiari ai fondurilor de pensii facultative; f) agentii de marketing.

CAPITOLUL II

Cuantumul taxelor de autorizare, avizare si administrare

SECTIUNEA 1

Taxele de autorizare

Art. 3. - Se vor plati taxe de autorizare in urmatoarele cazuri:

a) autorizarea de constituire a societatii de pensii, conform art. 4 alin. (3) lit. k) din Lege;

b) autorizarea ca administrator de pensii facultative, conform art. 10 alin. (2) lit. h) din Lege;

c) autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 30 alin. (2)

din Lege;

d) autorizarea fondului de pensii facultative, conform art. 42 alin. (1) din Lege;

e) autorizarea de functionare a agentilor de marketing persoane juridice, conform Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006;

f) autorizarea modificarii actelor care au stat la baza autorizarilor mentionate la lit. a), b), d) si e).

Art. 4. - Cuantumul taxelor de autorizare este de:

a) 80.000 lei pentru taxa de autorizare de constituire a societatii de pensii;

b) 200.000 lei pentru taxa de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative;

c) 12.000 lei pentru taxa de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative;

d) 8.000 lei pentru taxa de autorizare a fondului de pensii facultative;

e) 5.000 lei pentru taxa de autorizare a agentilor de marketing persoane juridice;

f) 1.000 lei pentru taxa de autorizare a modificarilor mentionate la art. 3 lit. f).

Art. 5. - Taxele de autorizare vor fi achitate de catre:

a) societatea de pensii, in cazul taxei pentru autorizarea de constituire;

b) persoanele juridice, in cazul taxei pentru autorizarea ca administrator de fonduri de pensii facultative;

c) administrator, pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative;

d) administrator, pentru autorizarea fondului de pensii facultative;

e) administrator, pentru modificarea actelor mentionate la art. 3 lit. f);

f) agentul de marketing persoana juridica pentru autorizarea de functionare.

SECTIUNEA a 2-a

Taxele de avizare

Art. 6. - Taxele de avizare se percep in urmatoarele cazuri:

a) avizarea depozitarului activelor fondului de pensii facultative, conform art. 107 alin. (1) lit. b) din Lege;

b) avizarea auditorului financiar al fondului de pensii facultative, conform art. 81 alin. (2) din Lege si potrivit Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, aprobate prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006;

c) avizarea modificarii prospectului schemei de pensii facultative, conform art. 36 alin. (2) din Lege;

d) avizarea detinerilor mai mari de 5% din capitalul social al administratorului, ulterior autorizarii acestuia, conform art. 21 alin. (2) din Lege;

e) avizarea agentilor de marketing persoane fizice, respectiv agentul de marketing persoana juridica, conform art. 28 alin. (1) din Lege si potrivit Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative;

f) avizarea materialelor publicitare conform art. 28 alin. (1) din Lege si art. 9 din Norma nr. 5/2006 privind informatiile continute in materialele publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobata prin Hotararea

Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 7. - Cuantumul taxelor de avizare este de:

a) 80.000 lei pentru taxa de avizare a depozitarului;

b) 35.000 lei pentru taxa de avizare a auditorului financiar;

c) 1.000 lei pentru taxa de avizare a modificarii prospectului schemei de pensii

facultative; d) 4.000 lei pentru taxa de avizare a detinerilor mai mari de 5% din capitalul social

al administratorului;

e) 100 lei pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane fizice;

f) 4.000 lei pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane juridice;

g) 1.000 lei pentru taxa de avizare a materialelor publicitare.

Art. 8. - Taxele de avizare vor fi achitate de catre:

a) depozitar, pentru obtinerea avizului de depozitare;

b) auditorul financiar, pentru obtinerea avizului de auditor;

c) administrator, pentru obtinerea avizelor prevazute la art. 6 lit. c), d) si f);

d) agentul de marketing persoana fizica, respectiv agentul de marketing persoana

juridica, pentru obtinerea avizului prevazut la art. 6 lit. e).

SECTIUNEA a 3-a

Taxa de administrare

Art. 9. -Administratorul achita Comisiei, de la momentul autorizarii administrarii primului fond de pensii facultative, pe durata existentei acestuia, o taxa lunara de administrare conform art. 27 alin. (1) din Lege.

Art. 10. -(1) Taxa de administrare este compusa din:

a) o cota de 0,50% din valoarea contributiilor brute incasate de administrator, suportata de acesta din comisionul de administrare dedus din contributiile platite, conform art. 92 alin. (2) lit. a) din Lege;

b) o cota de 0,02% din valoarea activului net al fondului de pensii facultative, suportata de administrator din comisionul de administrare dedus de acesta din activul net total al fondului de pensii facultative, conform art. 92 alin. (2) lit. b) din Lege.

(2) In cazul in care un administrator administreaza mai multe fonduri de pensii facultative, taxa prevazuta la alin. (1) se plateste pentru fiecare fond de pensii facultative.

Art. 11. -(1) Administratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Comisiei, pentru luna precedenta, raportarea privind modul de constituire si virare a taxei de administrare, potrivit anexei.

(2) Raportarea prevazuta la alin. (1) se semneaza de catre reprezentantul legal al administratorului.

(3) Raportarea prevazuta la alin. (1) se transmite in forma scrisa si in format electronic pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 12. -(1) Taxele prevazute in prezenta norma vor fi virate in contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(2) Virarea sumelor datorate lunar se va realiza cel tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta, fara deducerea din obligatia de plata a comisioanelor bancare.

Art. 13. -(1) Pentru neachitarea la termen a taxei de administrare prevazute la art. 10, administratorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile in vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare.

(2) Dobanzile si penalitatile de intarziere vor fi evidentiate separat pe ordinul de plata si vor fi virate in contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

Art. 14. -(1) Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor prevazute la art. 10 alin. (1) se face de catre Comisie.

(2) In cazul raportarii eronate a bazei de calcul, pentru diferentele constatate, Comisia aplica in mod corespunzator dobanzile si/sau penalitatile de intarziere prevazute la art. 13, calculate pe perioada cuprinsa intre data la care aceste sume erau scadente si data platii efective.

Art. 15. -Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, administrare, precum si din dobanzi si/sau penalitati de intarziere virate de administratori se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005.

Art. 16. -Eventualele sume virate in plus se vor regulariza ulterior la initiativa platitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.

Art. 17. - Anexa face parte integranta din prezenta norma.