Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

Publicat in Monitorul Oficial nr.784/15.09.2006

In baza prevederilor art. 15 alin. (7) si (8), art. 35, art. 81 alin. (2) si (3) si ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 470 din 31 mai 2006, denumita in continuare Lege, in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procedura de acordare si retragere a avizului auditorului financiar pentru fondurile de pensii facultative.
Art. 2. - Prezenta norma se adreseaza auditorilor financiari certificati de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Art. 3. - Auditorii prevazuti la art. 81 alin. (3) din Lege sunt obligati sa prezinte Comisiei documentatia care atesta faptul ca sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, precum si documentatia care atesta ca au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare, in vederea functionarii ca auditor pe piata pensiilor private, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
Art. 4. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Lege.

CAPITOLUL II
Conditii privind avizarea auditorului financiar

Art. 5. - Pentru a fi avizati in vederea auditarii situatiilor financiare ale fondurilor de pensii facultative, auditorii financiari trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa aiba calitatea de auditor financiar activ, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sa fi functionat minimum 4 ani, cu exceptia persoanelor juridice rezultate dintr-o fuziune sau o divizare, caz in care acest termen include si functionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin, precum si sa nu fi inregistrat pierderi in ultimele doua exercitii financiare;
c) sa fi participat la auditarea situatiilor financiare ale societatilor de asigurari, ale societatilor de administrare a investitiilor sau a fondurilor de pensii private pe o perioada de cel putin 2 ani;
d) sa aiba incheiat un contract de asigurare de raspundere civila profesionala cu o societate de asigurari autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ori de o institutie similara dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, suma asigurata trebuind sa fie la nivelul maxim, in functie de riscul asumat pentru activitatea desfasurata;
e) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar sau cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;
f) sa nu aiba mentiuni in cazierul fiscal, in cazul auditorilor persoane juridice, si sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar si cel fiscal, in cazul auditorilor persoane fizice;
g) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;
h) sa indeplineasca cerintele legale si profesionale referitoare la activitatea de audit si sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislatia in vigoare;
i) sa fi achitat taxa pentru avizare.

CAPITOLUL III
Documentatia necesara avizarii auditorului financiar

Art. 6. - (1) Decizia de avizare ca auditor al fondurilor de pensii facultative se elibereaza in baza Cererii pentru avizarea auditorului financiar, intocmita conform anexei nr. 1.
(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre societatile de audit sau auditorii financiari persoane fizice care intentioneaza sa solicite avizarea ca auditor financiar al unui fond de pensii facultative.
Art. 7. - Cererea pentru avizarea auditorului financiar este insotita de urmatoarele documente:
a) certificatul eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania care atesta calitatea de membru activ al acesteia;
b) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;
c) copiile situatiilor financiare ale auditorului financiar pentru ultimele doua exercitii financiare, din care sa rezulte ca nu a inregistrat pierderi;
d) documente din care sa reiasa ca indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. c);
e) contract de asigurare de raspundere civila profesionala, conform art. 5 lit. d), in copie;
f) cazierul fiscal, in original;
g) declaratia in forma prezentata in anexa nr. 2.1, in cazul persoanelor juridice, sau conform anexei nr. 2.2, in cazul persoanelor fizice, completata si semnata de reprezentantul legal al societatii de audit financiar, respectiv de auditorul financiar persoana fizica;
h) dovada platii taxei de avizare.

CAPITOLUL IV
Acordarea sau respingerea avizului auditorului financiar

Art. 8. - Comisia hotaraste cu privire la eliberarea unei decizii de avizare a auditorului financiar in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
Art. 9. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 8, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.
Art. 10. - (1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru avizare ca auditor financiar al fondurilor de pensii facultative.
(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia contenciosului administrativ.
Art. 11. - O noua cerere de avizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.
Art. 12. - Orice modificare a informatiilor si/sau a documentelor care au stat la baza avizarii auditorului financiar va fi comunicata de catre acesta Comisiei in termen de 5 zile de la data producerii modificarii.

CAPITOLUL V
Atributiile si obligatiile auditorului financiar

SECTIUNEA 1
Atributiile auditorului financiar

Art. 13. - (1) Auditorul financiar intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care va contine cel putin urmatoarele:
a) auditarea anuala a valorii activului net si a valorii unitatii de fond, auditorul financiar avand obligatia de a-si exprima opinia in ceea ce priveste respectarea metodologiei de calcul a indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii facultative;
b) identificarea situatiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
c) descrierea ariei auditului financiar, cu respectarea standardelor internationale de audit conform carora a fost efectuat auditul;
d) opinia auditorului financiar care sa exprime in mod clar punctul de vedere potrivit caruia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a activitatii fondului de pensii facultative si care este conforma cadrului relevant de raportare financiara, cu respectarea cerintelor legale;
e) opinia de audit poate fi: fara rezerve, cu rezerve, contrara sau imposibil de exprimat, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit;
f) o opinie privind aspectele asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
g) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;
h) o opinie cu privire la respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice ale fondului de pensii facultative, precum si a
categoriilor de active admise sa acopere rezervele tehnice si regulile de dispersie a plasamentelor;
i) o opinie privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate a fondului de pensii facultative;
j) o opinie privind practicile si procedurile controlului si auditului intern al administratorului, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora. Aceasta opinie, cuprinsa in raportul de audit, trebuie inaintata administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit "Scrisoare catre conducerea societatii".
(2) Auditorul financiar intocmeste, in termen de 30 de zile, pe baza informatiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, in conformitate cu standardele de audit financiar si cu cadrul de raportare definit prin standardele internationale de contabilitate si prin reglementarile Comisiei referitoare la operatiunile reclamate de actionarii reprezentand cel putin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligati sa furnizeze auditorilor financiari toate informatiile solicitate.
(3) Daca administratorii si auditorii financiari prevazuti la alin. (2) nu dau curs solicitarii in termenul prevazut sau daca raportul publicat nu cuprinde informatiile din cadrul de raportare, actionarii se vor putea adresa instantei din raza teritoriala unde isi are sediul societatea de administrare, in vederea numirii unui alt auditor financiar pentru reluarea procedurii de intocmire si prezentare a unui raport suplimentar, urmand ca raportul sa fie inaintat instantei si comunicat partilor.
(4) Raportul de audit se semneaza de catre auditorii financiari persoane fizice sau de catre reprezentantii legali ai societatilor de audit, persoane fizice, si se dateaza.
(5) Auditorul financiar poate furniza servicii suplimentare, inclusiv rapoartele solicitate de Comisie conform alin. (2), in conditiile respectarii principiului independentei.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile auditorului financiar

Art. 14. - Auditorul financiar, la solicitarea scrisa a Comisiei, are obligatia sa furnizeze orice detalii, clarificari si explicatii referitoare la datele cuprinse in situatiile financiare ale fondului de pensii facultative.
Art. 15. - (1) Auditorul financiar al unui fond de pensii facultative trebuie sa informeze Comisia de indata ce, in exercitarea atributiilor sale, a luat cunostinta de acte sau fapte ale administratorului, care:
a) reprezinta incalcari ale prevederilor legii si/sau ale reglementarilor ori normelor emise de Comisie in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfasurare a activitatii fondului de pensii facultative;
b) sunt de natura sa afecteze situatia patrimoniala a fondului de pensii facultative sau buna sa functionare.
(2) Transmiterea catre Comisie a informatiilor prevazute la alin. (1) nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional, neputand atrage raspunderea auditorului financiar in cauza.

CAPITOLUL VI
Interdictii

Art. 16. - Este interzis auditorului financiar sa fie sot, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre actionarii societatii de pensii, societatii de administrare a investitiilor si societatii de asigurare, membrii consiliului de administratie sau conducatorii societatii care administreaza fondul de pensii facultative.
Art. 17. - Auditorul financiar nu poate fi persoana afiliata angajatorului participantului la fondul de pensii facultative, administratorului sau depozitarului.

CAPITOLUL VII
Sanctiuni

Art. 18. - In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei norme, Comisia informeaza Camera Auditorilor Financiari din Romania, solicitand acesteia adoptarea masurilor care se impun pentru remedierea acestor incalcari, si poate retrage avizul acordat auditorilor financiari in cauza.
Art. 19. - Comisia are dreptul sa retraga avizul emis in urmatoarele conditii:
a) daca acesta a fost obtinut pe baza unor informatii sau documente false, eronate si care au indus in eroare;
b) daca auditorul financiar nu respecta dispozitiile legale privind activitatile, obligatiile si raspunderea unui auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania;
c) daca auditorului financiar i-a fost retras certificatul de Camera Auditorilor Financiari din Romania ori de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care i-a eliberat avizul de functionare;
d) la solicitarea auditorului financiar;
e) la solicitarea administratorului, in baza unor documente prin care sa justifice ca auditorul financiar nu isi respecta obligatiile contractuale;
f) daca fondul de pensii facultative a intrat in regim de administrare speciala, in conditiile in care auditorul financiar nu a sesizat cauza/cauzele care a/au condus la aceasta situatie;
g) in situatia in care nu se mai indeplinesc conditiile pentru avizarea auditorului financiar.
Art. 20. - Nerespectarea de catre administratori a prevederilor prezentei norme poate conduce la instituirea de catre Comisie a procedurii de supraveghere speciala.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 21. - (1) Perioada de auditare a unui fond de pensii facultative de catre acelasi auditor financiar este de maximum 4 ani.
(2) Administratorul de fonduri de pensii facultative are obligatia de a incheia un nou contract cu un alt auditor financiar la expirarea perioadei de 4 ani.
Art. 22. - Cuantumul taxei de avizare a auditorului financiar este prevazut in norma privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, emisa de Comisie.
Art. 23. - Anexele nr. 1, 2.1 si 2.2 fac parte integranta din prezenta norma.