Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 7/2006 din 23.08.2006 privind incetarea activitatii administratorului


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 7/2006 din 23.08.2006 privind incetarea activitatii administratorului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08.09.2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 37-41, precum si ale cap. VI din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procedura, conditiile de incetare, efectele incetarii, precum si documentele care trebuie prezentate Comisiei in situatia incetarii activitatii administratorului.
Art. 2. - Administratorul isi inceteaza activitatea in cazurile si conform procedurii prevazute in prezenta norma.
Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II
Cazuri de incetare a activitatii administratorului

Art. 4. - Administratorul isi inceteaza activitatea in una dintre urmatoarele situatii:
a) la cerere, in cazurile prevazute de Lege si de prezenta norma;
b) ca urmare a aplicarii de catre Comisie a sanctiunii de retragere a autorizatiei de administrare.


SECTIUNEA 1
Retragerea autorizatiei de administrare la cerere

Art. 5. - Retragerea autorizatiei de administrare a administratorului la cerere intervine:
a) in situatia in care actionarii administratorului au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea acestuia conform art. 38 lit. e) din Lege;
b) in situatia in care actionarii administratorului, societate de administrare a investitiilor sau societate de asigurare, au decis radierea din registrul comertului a obiectului de activitate referitor la colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pensiilor facultative.
Art. 6. - Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor administratorului prin care s-a decis lichidarea, fuziunea, divizarea acestuia sau radierea obiectului de activitate prevazut la art. 5 lit. b) trebuie sa fie supusa aprobarii Comisiei in conditiile art. 12 din Lege.
Art. 7. - (1) In cazul in care actionarii administratorului decid lichidarea acestuia, dupa obtinerea avizului Comisiei, se aplica prevederile titlului VII "Lichidarea societatilor comerciale" din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
(2) Lichidarea la initiativa actionarilor este permisa numai in cazul in care administratorul nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
Art. 8. - (1) In cazul in care actionarii administratorului decid divizarea acestuia, Comisia retrage autorizatia de administrare.
(2) Societatile care dobandesc patrimoniul administratorului si care doresc sa functioneze ca administratori de pensii facultative sunt obligate sa urmeze procedura de autorizare de administrare prevazuta de Lege si de normele Comisiei.
Art. 9. - In cazul in care actionarii decid fuziunea administratorului cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia retrage autorizatia de administrare a:
a) ambilor administratori, daca prin fuziune s-a creat o noua societate avand acelasi obiect de activitate. Pentru a putea administra fonduri de pensii facultative societatea creata prin fuziune este obligata sa urmeze procedura de autorizare de administrare prevazuta de Lege si de normele Comisiei;
b) administratorului absorbit de catre celalalt administrator, caz in care se aplica in mod corespunzator si dispozitiile incidente ale Legii nr. 31/1990, republicata. Administratorul care absoarbe alt administrator isi pastreaza autorizatia de administrare, dar este obligat sa obtina avizul Comisiei prevazut la art. 12 din Lege.
Art. 10. - In cazul in care actionarii administratorului, societate de administrare a investitiilor sau societate de asigurare, decid faptul ca nu mai doresc sa administreze fonduri de pensii facultative, se aplica prevederile articolelor din prezenta sectiune.


SECTIUNEA a 2-a
Retragerea autorizatiei de administrare ca sanctiune

Art. 11. - Retragerea autorizatiei de administrare a administratorului ca sanctiune a Comisiei intervine in situatiile prevazute in art. 32 si art. 38 lit. a)-d) si f)-j) din Lege, precum si pentru urmatoarele motive:
a) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii sau informatii false ori care, la momentul eliberarii autorizatiei, au indus Comisia in eroare;
b) ori de cate ori administratorul incalca prevederile art. 97 din Lege;
c) ori de cate ori administratorul, desi nu a obtinut din partea Comisiei avizul necesar, efectueaza o operatiune care este conditionata de obtinerea prealabila a acelui aviz;
d) intarzierea platii contributiilor la fondul de garantare pe o perioada mai mare de 3 luni;
e) in cazul in care aplicarea masurilor dispuse prin Planul de remediere a deficientelor sau de redresare financiara, conform prevederilor cap. V din Lege, nu a condus la remedierea deficientelor sau la redresarea financiara a administratorului;
f) cand administratorul nu respecta dispozitiile Legii si ale normelor Comisiei privind instrumentele in care poate investi;
g) pentru orice alte incalcari ale dispozitiilor Legii sau ale normelor Comisiei.

CAPITOLUL III
Procedura de incetare a activitatii administratorului

Art. 12. - (1) Retragerea autorizatiei se face prin decizie a Comisiei.
(2) Decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica administratorului si depozitarului, in scris si cu confirmare de primire, in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.


SECTIUNEA 1
Procedura de incetare a activitatii administratorului la cerere

Art. 13. - (1) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresa a administratorului se efectueaza in baza unei cereri intocmite de reprezentantul legal al administratorului.
(2) Cererea este insotita de urmatoarele documente:
a) hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor administratorului;
b) indicarea adresei arhivei si a datelor de identificare si de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei administratorului;
c) raportul auditorului financiar cu privire la situatia administratorului la data incetarii activitatii;
d) dovada achitarii in contul Comisiei a tuturor taxelor stabilite conform normei privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor facultative;
e) orice alte documente pe care Comisia le considera necesare pentru solutionarea cererii.


SECTIUNEA a 2-a
Procedura de incetare a activitatii administratorului ca sanctiune

Art. 14. - In momentul constatarii de catre Comisie a vreuneia dintre situatiile prevazute in cap. II sectiunea a 2-a, aceasta aplica sanctiunea retragerii autorizatiei administratorului aflat in acea situatie.


SECTIUNEA a 3-a
Efectele retragerii autorizatiei de administrare
a administratorului

Art. 15. - In cazul in care Comisia procedeaza la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara a fondului/fondurilor de pensii facultative administrate la data retragerii, situatie auditata de catre un auditor financiar extern autorizat.
Art. 16. - De la data retragerii autorizatiei de administrare, Comisia hotaraste instituirea administrarii speciale conform art. 58-70 din Lege si normei privind administrarea speciala.
Art. 17. - (1) Decizia de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile legislatiei privind contenciosul administrativ.
(2) Plangerea adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, masurile dispuse de Comisie.
Art. 18. - Comisia publica decizia privind retragerea autorizatiei de administrare in conformitate cu art. 40 alin. (5) din Lege.