Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 6/2006 din 23/08/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 6/2006

din 23/08/2006

privind prospectul schemei de pensii facultative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08/09/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 3, art. 4 alin. (1) si (2), art. 30, 33 si 34 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza continutul si structura prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. - Prospectul schemei de pensii facultative, denumit in continuare prospect, este elaborat si propus de catre un administrator si autorizat de Comisie potrivit prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative si se adreseaza participantilor la un fond de pensii facultative, denumit in continuare fond.

Art. 3. - Prospectul cuprinde termenii schemei de pensii facultative si termenii contractului de administrare a fondului si stabileste modalitatile si conditiile in care se dobandeste calitatea de participant la un fond, se efectueaza plata contributiilor si se obtin pensii facultative din investirea prudentiala a activelor fondului.

Art. 4. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II
Continutul prospectului schemei de pensii facultative

Art. 5. - Prospectul contine cel putin urmatoarele elemente:

1. Prima pagina a prospectului va avea urmatorul continut:

a) data publicarii, informatie care se va completa dupa obtinerea autorizatiei;

b) numele fondului, care va contine in mod obligatoriu sintagma "fond de pensii facultative";

c) numele administratorului fondului si autorizatiile eliberate de Comisie:

(i) numarul si data autorizatiei de administrator;

(ii) numarul autorizatiei prospectului;

(iii) numarul autorizatiei fondului, dupa obtinerea acesteia;

d) gradul de risc al fondului: ridicat/mediu/scazut;

e) datele de contact ale administratorului fondului: adresa, telefon, fax, adresa de web, adresa de e-mail;

f) frazele:

(i) "Performantele anterioare nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.;"

(ii) "Activele fondului de pensii facultative sunt separate de activele administratorului.;"

(iii) "Activele fondului de pensii facultative sunt administrate separat de activele administratorului.;"

(iv) "Autoritatea competenta in domeniul reglementarii si supravegherii sistemului de pensii private din Romania este Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 74, sectorul 4, telefon: (+4)021-3301035, fax: (+4)021-3301031, adresa de e-mail: csspp@csspp.ro."

2. Cuprinsul prospectului este urmatorul:

a) definitiile termenilor utilizati in continutul prospectului, in mod special ale termenilor care definesc politica de investitii, instrumentele financiare si riscurile investitiilor;

b) obiectivele fondului;

c) modalitatea dobandirii calitatii de participant la fond, potrivit prevederilor normei privind participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative:

(i) conditii de eligibilitate a participantilor;

(ii) frazele:

1. "Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala, oferirea oricarui fel de beneficii colaterale fiind interzisa, in conformitate cu art. 97 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative".;

2. "Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la fondul de pensii facultative.";

(iii) procedura semnarii actului individual de aderare;

d) informatii privind contributia exprimata in lei:

(i) limitele contributiei la fond, fara a depasi limita maxima a contributiei prevazuta de lege;

(ii) posibilitatea stabilirii contributiei in suma fixa sau in procent din venitul brut al participantului;

(iii) modalitatea de plata a contributiei;

(iv) posibilitatea de a modifica contributia, in limita maxima prevazuta de lege;

(v) posibilitatea suspendarii sau incetarii platii contributiei la fond, fara penalizarea participantului;

(vi) posibilitatea pentru participantul la un fond din Romania care a fost detasat intr-o alta tara de a plati in continuare contributia la fond pe durata detasarii;

e) obligatiile participantului:

(i) sa mentioneze sintagma: "Toti participantii la un fond de pensii facultative au aceleasi obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu.";

(ii) sa plateasca contributia stabilita de comun acord in actul individual de aderare, precum si sa notifice in prealabil administratorului si angajatorului, daca este cazul, orice modificare, suspendare sau incetare a platilor;

(iii) sa comunice administratorului si angajatorului orice modificare a datelor sale personale;

(iv) sa comunice administratorului in scris deschiderea dreptului de pensie facultativa;

(v) sa comunice administratorului momentul si forma in care doreste sa se efectueze plata pensiei facultative;

f) informatii privind politica de investitii, principiile investitionale si riscurile aferente luate in calcul, cum ar fi:

(i) fraza: "Instrumentele in care se fac plasamentele sunt cele prevazute de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative.";

(ii) instrumentele financiare in care investeste administratorul pentru fond, si anume limitele maxime pe fiecare tip de investitie;

(iii) riscurile asociate structurii de portofoliu propuse: proceduri de gestionare a riscurilor;

(iv) pietele financiare pe care investeste administratorul;

(v) structura portofoliului;

(vi) functiile persoanelor responsabile cu luarea deciziilor investitionale;

(vii) modalitatea de schimbare a politicii de investitii;

(viii) mentionarea in mod obligatoriu a frazelor:

1. "Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu reprezinta o garantie pentru realizarea obiectivelor investitionale ale fondului.";

2. "Participarea la acest fond comporta atat avantajele care ii sunt specifice, cat si riscul nerealizarii obiectivelor investitiilor, inclusiv al unor pierderi pentru participant."; si

3. "Autorizarea de catre Comisie a prospectului schemei de pensii facultative nu implica in niciun fel aprobarea sau evaluarea de catre Comisie a calitatii plasamentului in instrumente financiare si nu ofera nicio garantie participantului.";

(ix) alte elemente pe care administratorul le considera necesare;

g) regimul fiscal al operatiunilor fondului;

h) regimul fiscal al contributiilor participantilor;

i) procedura de calcul al valorii nete a activelor si al valorii unitatii de fond sau mentiunea ca aceste proceduri sunt in conformitate cu normele Comisiei, precum si modalitatea publicarii acestor valori;

j) procedura de calcul al ratei anuale a rentabilitatii fondului sau mentiunea ca aceasta procedura este in conformitate cu normele Comisiei, precum si modalitatea publicarii acestei valori;

k) informatii despre contul individual al participantilor, cu mentionarea in mod obligatoriu a textului: "Participantul este proprietarul activului personal din contul sau. Activul personal este insesizabil, neputand face obiectul niciunei masuri de executare silita. Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii.";

l) modalitatea de transformare in unitati de fond a contributiilor si transferurilor de lichiditati in conturile individuale ale participantilor;

m) informatii privind nivelul si structura cheltuielilor, respectiv comisioanele si taxele suportate din contributii si din activul fondului;

n) modalitatile de transfer la un alt fond de pensii facultative si valoarea penalitatilor, in conformitate cu norma privind transferul la un alt fond;

o) modalitatea de plata a pensiilor facultative si conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca participantul/beneficiarul, potrivit legii, pentru a obtine o pensie facultativa. Se va mentiona prevederea din lege potrivit careia se va adopta o lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie;

p) conditiile de acordare a prestatiilor facultative in caz de invaliditate;

q) administratorul garanteaza:

(i) constituirea provizioanelor tehnice potrivit art. 115 din Lege;

(ii) separarea activelor fondului de activele sale;

r) obligatiile de raportare si informare ale administratorului, periodicitatea si tipurile de informari, informatiile gratuite si contra cost pe care le poate obtine participantul;

s) procedura de modificare a prospectului;

t) informatii despre administrator:

(i) denumirea, adresa sediului social si, dupa caz, adresele sediilor secundare, telefon, fax, e-mail, adresa de web, numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului, numarul si data autorizatiei eliberate de Comisie ca administrator, codul unic de inregistrare, numarul si data de inscriere in Registrul Comisiei;

(ii) date despre membrii consiliului de administratie, comitetului director, despre departamentele de investitii, analiza si risc din structura organizatorica a administratorului;

(iii) structura actionariatului;

(iv) informatii despre persoanele fizice si/sau juridice care detin, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile administratorului ori care ar putea sa exercite pozitie de control, daca este cazul;

u) informatii despre depozitar: denumirea, adresa sediului social, telefon, fax, e-mail, adresa de web, numarul autorizatiei Bancii Nationale a Romaniei, numarul si data avizului Comisiei;

v) informatii despre auditorul financiar extern: denumirea, adresa sediului social, sedii secundare, telefon, fax, e-mail, web-site, numarul autorizatiei eliberate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, numarul avizului Comisiei;

w) termenii contractului de administrare, intocmit conform modelului contractului-cadru de administrare:

(i) obiectul contractului;

(ii) durata contractului;

(iii) pretul contractului;

(iv) obligatiile administratorului;

(v) obligatiile participantilor;

(vi) raspunderea partilor;

(vii) forta majora;

(viii) modificarea contractului;

(ix) rezilierea contractului;

(x) litigii.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 6. - Modelul contractului-cadru de administrare a fondurilor de pensii facultative este prevazut in anexa la prezenta norma.

Art. 7. - Pentru a putea fi publicat, prospectul trebuie autorizat de Comisie, potrivit prevederilor Legii si ale normelor emise in aplicarea ei.

Art. 8. - Prospectul se publica cu respectarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora.

Art. 9. - (1) Prospectul este pus in mod obligatoriu la dispozitia publicului la sediul social si la sediile secundare autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul se publica in mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

Art. 10. - Prospectul se republica, integral, dupa fiecare modificare avizata de Comisie.

Art. 11. - Publicarea sau republicarea prospectului se anunta intr-un cotidian national.

Art. 12. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza conform legii.

ANEXA la Norma