Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 4/2006 din 23.08.2006 privind provenienta capitalului social


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 4/2006 din 23.08.2006 privind provenienta capitalului social

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08/09/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 12 alin. (1) si ale art. 19 si 20 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,
in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma stabileste prevederi referitoare la provenienta capitalului social subscris si varsat de catre membrii fondatori ai societatii de pensii, de catre actionarii societatii de administrare a investitiilor si ai societatii de asigurare care sunt infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate, precum si la majorarea de capital social al administratorului de fonduri de pensii facultative autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006.
Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006, denumita in continuare Lege.
(2) De asemenea, prin situatii financiare se intelege bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune.

CAPITOLUL II
Constituirea capitalului social


SECTIUNEA 1
Conditii privind capitalul social

Art. 3. - (1) Societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie sa aiba un capital social minim reprezentand echivalentul in lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii.
(2) Capitalul social al societatii de pensii este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
Art. 4. - (1) Societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare, la momentul depunerii cererii de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, trebuie sa aiba un capital social minim reprezentand echivalentul in lei al sumei de 1,5 milioane euro, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investitiilor sau de o societate de asigurari se completeaza, daca este cazul, la nivelul prevazut la alin. (1), prin subscriere si varsare integrala, exclusiv in numerar, la momentul autorizarii de administrare, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.
Art. 5. - In analiza provenientei capitalului social al administratorului, vor fi avute in vedere urmatoarele:
a) provenienta fondurilor care vor fi utilizate ca participatie la capitalul social al societatii de pensii;
b) natura activitatii desfasurate de membrii fondatori;
c) informatii referitoare la activitatea membrilor fondatori, la tranzactiile desfasurate de acestia ori la influenta de orice natura la care sunt supusi si care conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca viitorul administrator sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile Legii, conform anexei la prezenta norma.
Art. 6. - Sumele destinate participatiei la capitalul social al administratorului trebuie sa provina numai din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de la alte entitati fara personalitate juridica.
Art. 7. - Sumele destinate participatiei la capitalul social al administratorului trebuie sa nu provina:
a) de la persoane juridice ori alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice;
b) din jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si administratorilor;
c) din activitati care incalca prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) de la persoanele care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate conform lit. a), b) si c).


SECTIUNEA a 2-a
Documente privind capitalul social

Art. 8. - Pentru fiecare dintre participantii la capitalul social, persoane fizice si juridice, se vor prezenta, dupa caz:
a) situatiile financiare auditate de catre o societate de audit financiar extern, autorizata, din care sa reiasa provenienta declarata a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societatii de pensii;
b) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;
c) chestionarul si declaratia pentru participantii la capitalul social al societatii de pensii prevazute in anexa la prezenta norma, completat si semnat de fiecare dintre participanti.

CAPITOLUL III
Majorarea capitalului social al administratorului


SECTIUNEA 1
Conditii privind majorarea capitalului

Art. 9. - Orice majorare a capitalului social al administratorului se va face cu aprobarea prealabila a Comisiei.
Art. 10. - (1) Capitalul social al administratorului trebuie majorat cu 0,2% pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane euro, active totale nete ale fondurilor de pensii facultative aflate in administrare.
(2) Capitalul social al administratorului poate fi majorat cu respectarea dispozitiilor prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a legilor speciale in vigoare.
Art. 11. - Sumele destinate participatiei la majorarea de capital a administratorului fondurilor de pensii facultative trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in prezenta norma.
Art. 12. - Administratorul poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei.


SECTIUNEA a 2-a
Documente privind majorarea capitalului social

Art. 13. - Pentru fiecare dintre participantii la capitalul social, persoane fizice si juridice, se vor prezenta, dupa caz:
a) hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a decis majorarea de capital social;
b) situatiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern, autorizata, din care sa reiasa provenienta declarata a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societatii de pensii;
c) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;
d) chestionarul si declaratia pentru participantii la capitalul social al societatii de pensii, prevazute in anexa la prezenta norma, completat si semnat de fiecare dintre participanti.

CAPITOLUL IV
Procedura de acordare sau respingere
a aprobarii prealabile de majorare a capitalului social


SECTIUNEA 1
Acordarea aprobarii prealabile de majorare a capitalului social

Art. 14. - (1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare prealabila de majorare a capitalului social al administratorului in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.
(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societatii de pensii se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre Comisie.
Art. 15. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 14 alin. (1), care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.


SECTIUNEA a 2-a
Respingerea aprobarii prealabile de majorare a capitalului social

Art. 16. - Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea solicitarii pentru autorizarea prealabila de majorare a capitalului social al administratorului.
Art. 17. - Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
Art. 18. - Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.
Art. 19. - O noua cerere de aprobare prealabila a majorarii capitalului social poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 20. - Administratorul inregistreaza majorarea de capital social la oficiul registrului comertului in raza caruia se afla sediul social, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de aprobare prealabila de majorare a capitalului social.
Art. 21. - In termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea Certificatului de inscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, administratorul va depune la Comisie o copie a certificatului.
Art. 22. - Toate documentele depuse la Comisie vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.
Art. 23. - Anexa face parte integranta din prezenta norma.