Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 3/2006 din 23.08.2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 3/2006 din 23.08.2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08.09.2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006


Avand in vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 42-46, art. 47 alin. (1), art. 49 si ale art. 50, 53 si 54 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie sa obtina: autorizatia de constituire ca societate de pensii, dupa caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative.
In temeiul dispozitiilor art. 16, art. 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procedura, conditiile de autorizare si documentele care trebuie prezentate Comisiei in procesul de autorizare a fondurilor de pensii facultative.
Art. 2. - Fondul de pensii facultative se infiinteaza in scopul punerii in practica a unei scheme de pensii facultative, al carei prospect a fost autorizat de Comisie in conditiile legii.
Art. 3. - Fondurile de pensii facultative pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei emise de Comisie.
Art. 4. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, orice cetatean roman poate adera la un fond de pensii facultative autorizat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.
Art. 5. - Fondurile de pensii autorizate intr-un stat tert trebuie sa fie autorizate de Comisie in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezenta norma.
Art. 6. - Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II
Infiintarea fondurilor de pensii facultative


SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 7. - (1) Fondul de pensii facultative se constituie pe baza de contract de societate civila, potrivit dispozitiilor Codului civil, dispozitiilor Legii si ale prezentei norme.
(2) Initiativa constituirii unui fond de pensii facultative apartine fondatorilor acestuia, viitori participanti.
(3) Numarul fondatorilor, necesar constituirii unui fond de pensii facultative, este de minimum 5 (cinci) persoane.
Art. 8. - (1) Denumirea fondului de pensii va contine sintagma "fond de pensii facultative".
(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane.
Art. 9. - (1) Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu o societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, autorizata de Comisie in acest sens, prin care fondul de pensii facultative isi insuseste una dintre schemele de pensii al carei prospect a fost autorizat de Comisie.
(2) Membrii fondatori trebuie sa indeplineasca toate conditiile necesare pentru a fi participant, prevazute de Lege, precum si de normele emise in aplicarea acesteia.
(3) Prin contractul de administrare membrii fondatori ai fondului de pensii imputernicesc administratorul sa reprezinte fondul de pensii facultative in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti.


SECTIUNEA a 2-a
Continutul minim al contractului de societate civila

Art. 10. - Contractul de societate civila va avea urmatorul continut minim:
1. partile contractante;
2. denumirea fondului de pensii facultative;
3. fundamentarea legala a constituirii fondului de pensii facultative;
4. durata fondului de pensii facultative;
5. obiectivele fondului de pensii facultative;
6. drepturile si obligatiile partilor;
7. limitele mandatului acordat fondatorilor;
8. unitatea de fond - definitia, descrierea, valoarea initiala;
9. forta majora - definire;
10. clauza privind incetarea contractului in conditiile prevazute in Codul civil si in Lege, proceduri si modalitati de protectie a participantilor in asemenea cazuri;
11. un articol distinct care sa prevada ca participantii devin parte contractuala prin semnarea actului individual de aderare;
12. alte clauze.

CAPITOLUL III

SECTIUNEA 1
Conditii de autorizare

Art. 11. - In vederea autorizarii fondului de pensii facultative, acesta trebuie sa indeplineasca, cumulativ, la momentul depunerii cererii de autorizare, urmatoarele conditii:
a) sa fie constituit prin contract de societate civila, contract ce va respecta prevederile prezentei norme privind continutul minim;
b) contractul de societate civila sa fie avizat de Comisie;
c) fondul de pensii facultative sa aiba minimum 100 de participanti;
d) administratorul sa fie autorizat de Comisie;
e) administratorul sa aiba prospectul schemei de pensii autorizat de Comisie, in conditiile Legii;
f) denumirea fondului de pensii sa contina sintagma "fond de pensii facultative";
g) denumirea fondului de pensii nu trebuie sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;
h) depozitarul activelor fondului de pensii facultative sa fie avizat de Comisie pentru desfasurarea activitatii de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;
i) membrii fondului de pensii facultative indeplinesc conditiile prevazute de Lege pentru a fi participant, precum si conditiile prevazute in normele emise in aplicarea acesteia.


SECTIUNEA a 2-a
Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei
fondului de pensii facultative

Art. 12. - Decizia de autorizare a fondului de pensii facultative se elibereaza in baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii facultative, intocmita de administrator conform anexei la prezenta norma.
Art. 13. - Cererea de autorizare a fondului de pensii facultative se depune de catre reprezentantul legal al administratorului la Comisie, insotita de urmatoarele documente:
a) procura speciala si autentica sau, dupa caz, delegatie avocatiala, prin care solicitantul imputerniceste una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea in relatia cu Comisia, pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare a fondului de pensii facultative;
b) actele individuale de aderare la contractul de societate civila care infiinteaza fondul de pensii facultative si la prospectul schemei de pensii facultative, in copie;
c) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii facultative, in copie;
d) contractul de administrare incheiat intre administrator si fondul de pensii facultative, in copie;
e) contractul incheiat intre societatea de administrare a fondului de pensii facultative si depozitar (care este un contract incheiat sub conditia autorizarii fondului de pensii facultative si care va intra in vigoare la data autorizarii acestuia), in copie;
f) contractul incheiat intre societatea de administrare a fondului de pensii facultative si auditorul financiar extern (care este un contract incheiat sub conditia autorizarii fondului de pensii facultative si va intra in vigoare la data autorizarii acestuia), in copie;
g) documentatia privind fondatorii, intocmita in conformitate cu art. 14.
Art. 14. - Pentru membrii fondatori se vor prezenta urmatoarele:
a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;
b) documentatia necesara pentru a dovedi indeplinirea de catre acestia a conditiilor prevazute de Lege si de normele emise in aplicarea acesteia, pentru a deveni participant.
Art. 15. - Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind indreptatita:
a) sa se adreseze autoritatilor competente;
b) sa solicite alte documente si informatii din alte surse.


SECTIUNEA a 3-a
Procedura de acordare sau respingere a autorizatiei
fondului de pensii facultative

Art. 16. - (1) Comisia verifica daca sunt intrunite conditiile prevazute de Lege de catre membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanti, avizeaza contractul de societate civila si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii facultative.
(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la data adoptarii acesteia de catre Comisie.
Art. 17. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 16, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii de autorizare.
(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.
Art. 18. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative daca documentatia prezentata:
a) ramane incompleta si dupa expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informatii sau documente suplimentare;
b) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau nu le protejeaza in mod corespunzator.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisa si motivata, se comunica in termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.
Art. 19. - O noua cerere de autorizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 20. - Toate documentele depuse la Comisie, in scopul obtinerii autorizatiei ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.
Art. 21. - Anexa face parte integranta din prezenta norma.