Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 2 din 22 ianuarie 2008 privind organizarea activitatii de arhiva la administratorii de fonduri de pensii private


Avand in vedere prevederile art. 15 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 alin. (1) lit. k), ale art. 66 alin. (2) si ale art. 70 lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta norma reglementeaza organizarea activitatii de arhiva a fiecarui administrator de fonduri de pensii private.

Art. 2

Administratorii de fonduri de pensii private raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor create si detinute, in conditiile prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica si ale prezentei norme.

Art. 3

Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a infiinta compartimente de arhiva, organizate in functie de complexitatea si de cantitatea documentelor pe care le creeaza sau le detin.

Art. 4

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in legislatia specifica privind activitatea de arhiva.

CAPITOLUL II: Obligatiile administratorilor de fonduri de pensii private

Art. 5

Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a crea si de a detine documente care sa ateste atat activitatea curenta, cat si activitatea de administrare a fondurilor de pensii private, inclusiv evidenta participantilor si a beneficiarilor la fondurile de pensii private.

Art. 6

(1)Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a inregistra documentele intrate, iesite sau intocmite pentru uz intern.

(2)Inregistrarea documentelor se va face intr-un registru de intrare-iesire, cronologic, in ordinea primirii, fara ca numerele de inregistrare atribuite documentelor sa se repete.

(3)Inregistrarea documentelor incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 7

Fiecare administrator de fonduri de pensii private are obligatia de a intocmi Nomenclatorul arhivistic al societatii.

Art. 8

(1)Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a inventaria documentele si de a le preda la compartimentul de arhiva.

(2)Documentele se grupeaza in dosare, potrivit Nomenclatorului arhivistic.

(3)Predarea dosarelor la compartimentul de arhiva se efectueaza pe baza de inventare si procese-verbale.

(4)In cadrul compartimentului de arhiva, administratorii de fonduri de pensii private vor organiza depozitul de arhiva.

(5)Pana la predarea la compartimentul de arhiva a documentelor se va intocmi o evidenta provizorie a acestora, pe suport electronic si pe suport de hartie, cu obligativitatea actualizarii acesteia periodic.

Art. 9

(1)Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a intocmi evidenta dosarelor depuse la depozitul de arhiva, respectiv a documentelor scoase din depozit.

(2)In cazul in care un administrator de fonduri de pensii private intentioneaza sa scoata dosare din evidenta arhivei, in vederea selectionarii, transferului catre un alt administrator desemnat, transferului in alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neinlaturat, operatiunea se va efectua cu avizul Arhivelor Nationale sau, dupa caz, al structurilor teritoriale competente ale Arhivelor Nationale si cu notificarea Comisiei.

Art. 10

Administratorii de fonduri de pensii private sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice sau juridice, certificate, extrase si copii ale documentelor pe care le creeaza si le detin, daca acestea se refera la drepturi care ii privesc pe solicitanti.

CAPITOLUL III: Pastrarea documentelor si organizarea depozitului de arhiva

Art. 11

Sediile sociale ale administratorilor de fonduri de pensii private vor fi prevazute cu spatii pentru pastrarea arhivei.

Art. 12

Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia de a organiza depozitul de arhiva, conform legii.

Art. 13

(1)Administratorii de fonduri de pensii private au obligatia sa comunice Arhivelor Nationale sau, dupa caz, structurilor teritoriale competente ale Arhivelor Nationale intentia de a construi sau de a amenaja depozite de arhiva, in vederea avizarii acestora.

(2)Dupa obtinerea avizului din partea Arhivelor Nationale sau, dupa caz, a structurilor teritoriale competente ale Arhivelor Nationale, administratorii de fonduri de pensii private vor solicita Comisiei autorizarea respectivelor depozite de arhiva, indicand adresa exacta a acestora.

Art. 14

(1)Administratorii de fonduri de pensii private vor depune spre pastrare la Arhivele Nationale sau, dupa caz, la structurile teritoriale competente ale Arhivelor Nationale documentele cu termene permanente, potrivit Nomenclatorului arhivistic.

(2)Prin exceptie, documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale participantilor si beneficiarilor, vor fi pastrate de catre administratorii de fonduri de pensii, cu obligatia notificarii prealabile a Arhivelor Nationale sau, dupa caz, a structurilor teritoriale competente ale Arhivelor Nationale si a Comisiei.

Art. 15

(1)In cazul in care administratorii de fonduri de pensii private vor apela la un furnizor de servicii de arhivare a documentelor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, vor notifica Comisiei, indicand furnizorul respectiv si datele sale de contact.

(2)In cazul in care administratorii de fonduri de pensii private doresc sa depuna spre pastrare anumite documente in forma electronica in cadrul unei arhive electronice, respectand conditiile Legii nr. 135/2007, vor notifica Comisiei data inceperii acestor activitati.

(3)In cazul in care administratorii de fonduri de pensii private vor apela la un furnizor de servicii de arhivare a documentelor in forma electronica, cu respectarea prevederilor Legii nr. 135/2007, vor notifica Comisiei, indicand furnizorul respectiv si datele sale de contact.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Art. 16

Administratorul de fonduri de pensii private care isi inceteaza activitatea are obligatia de a comunica Comisiei adresa arhivei si datele de identificare si de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societatii.

Art. 17

Administratorii de fonduri de pensii private sunt obligati sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, Arhivelor Nationale sau, dupa caz, structurilor teritoriale competente ale Arhivelor Nationale, documentele care le atesta infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea, in conditiile legii, precum si masurile dispuse in vederea organizarii activitatii de arhiva a documentelor create sau detinute de acestia.

Art. 18

Incalcarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform dispozitiilor legale in vigoare.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 67 din data de 29 ianuarie 2008