Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 2/2006 din 23/08/2006 privind autorizarea societatii de administrare a fondurilor de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 2/2006

din 23/08/2006

privind autorizarea societatii de administrare a fondurilor de pensii facultative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08/09/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 3, 10, 11, 16, 18, art. 22 alin. (2) si (3), art. 23, 24, art. 29 alin. (1) si (2) si ale art. 86 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie sa obtina: autorizatia de constituire ca societate de pensii, dupa caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procedura, conditiile de autorizare si documentele care trebuie prezentate Comisiei in procesul de autorizare ca societate de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumita in continuare administrator.

Art. 2. - Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, precum si societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare care sunt infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate si care sunt autorizate de Comisie in acest scop.

Art. 3. - De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, orice entitate autorizata sa administreze fonduri de pensii facultative intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European este exceptata de la cerinta autorizarii de catre Comisie, avand numai obligatia de a notifica acesteia intentia sa de a administra o schema de pensii facultative cu participanti din Romania.

Art. 4. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) act constitutiv - contractul si statutul ori inscrisul unic purtand aceasta denumire, in baza caruia se constituie sau s-a constituit, dupa caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare;

b) situatii financiare - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune;

c) conducatori - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale unei societati, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea curenta a acesteia si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea societatii. In aceasta categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocita a sediilor secundare. In cazul sediilor secundare ale unei societati, persoana juridica straina, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, conducatorii sunt persoanele imputernicite de societatea-mama, persoana juridica straina, sa conduca activitatea sediului secundar si sa angajeze legal, in Romania, persoana juridica straina;

d) grup - ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.

CAPITOLUL II
Autorizarea ca societate de administrare a fondurilor
de pensii facultative

Art. 5. - Pentru eliberarea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative, Comisia analizeaza cererea si documentatia depuse de solicitant si verifica daca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute in prezenta norma.SECTIUNEA 1
Conditii generale

Art. 6. - Solicitantul trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii generale:

a) sa fie constituit sub forma unei societati de pensii, a unei societati de administrare a investitiilor sau a unei societati de asigurare;

b) in cazul societatii de pensii, sa fi obtinut in prealabil autorizarea Comisiei pentru constituire, conform Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii;

c) in cazul societatii de administrare a investitiilor si al societatii de asigurare, sa fie infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate;

d) in cazul societatii de administrare a investitiilor si a societatii de asigurare, sa aiba in obiectul de activitate si administrarea fondurilor de pensii facultative;

e) capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare, care sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate;

f) actul constitutiv al societatii de pensii, societatii de administrare a investitiilor sau al societatii de asigurare trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare;

g) participatiile mai mici de 1% sa nu reprezinte, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social al solicitantului;

h) sa aiba un capital social care sa indeplineasca conditiile prevazute in Norma nr. 4/2006 privind provenienta capitalului social;

i) consiliul de administratie al administratorului trebuie sa fie alcatuit dintr-un numar impar de membri si nu poate avea in componenta sa mai putin de 3 persoane;

j) dovada platii taxei de autorizare ca administrator.SECTIUNEA a 2-a
Conditii privind actionarii, membrii consiliului
de administratie si ai comitetului de directieSUBSECTIUNEA 1
Conditii privind actionarii

Art. 7. - (1) Persoanele juridice care au calitatea de actionar trebuie sa fi inregistrat, potrivit ultimelor situatii financiare si, dupa caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de actionar trebuie sa fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, care, inainte de fuziune sau divizare, trebuie sa fi functionat minimum 3 ani.

(3) Persoanele fizice care au calitatea de actionar trebuie sa dispuna de venituri personale neafectate indeplinirii obligatiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, sa justifice in mod corespunzator provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul administratorului si care sa aiba caracter de continuitate.

Art. 8. - (1) Actionarii trebuie sa nu fi contribuit, direct sau indirect, dupa caz, la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare.

(2) Nu pot fi actionari ai unui administrator persoanele juridice ori alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/ asociatilor si a administratorilor.

(3) Organismele de plasament colectiv fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala, patronatele si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca actionari la capitalul social al unui administrator.

(4) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridica pot participa ca actionar in limita a maximum 5% din capitalul social al unui administrator.

(5) Actionarii, persoane fizice, trebuie sa nu fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei alte societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, trebuie sa nu fie membri in consiliul de administratie al unei societati de servicii de investitii financiare cu care administratorul a incheiat contract si trebuie sa nu fie angajati sau sa nu aiba orice fel de relatie contractuala, directa sau indirecta, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.SUBSECTIUNEA a 2-a
Conditii privind membrii consiliului de administratie
si ai comitetului de directie

Art. 9. - (1) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie ai administratorului trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;

b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

c) sa aiba experienta profesionala de cel putin 5 ani in domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurari;

d) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca;

e) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar-bancar cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar sau, la data depunerii cererii de autorizare ca administrator, cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati;

f) sa nu fi contribuit, direct sau indirect, dupa caz, la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare;

g) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii societatii respective;

h) sa nu aiba mentiuni in cazierele judiciar sau fiscal;

i) sa nu fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unui alt administrator de fonduri de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

j) sa nu fie membri in consiliul de administratie al unei societati de servicii de investitii financiare cu care administratorul a incheiat contract;

k) sa nu fie angajati sau sa nu aiba orice fel de relatie contractuala, directa sau indirecta, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

l) sa nu fie membri in organele de conducere ale organizatiilor sindicale si patronale;

m) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine aflate in curs de reorganizare judiciara ori declarate in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului.

(2) Comisia are calitatea sa evalueze in ce masura experienta acumulata de membrii consiliului de administratie si de conducatori este relevanta pentru specificul si volumul activitatii care va fi desfasurata de catre administrator.

Art. 10. - Pentru a analiza masura in care sunt indeplinite conditiile de reputatie, calificare si experienta profesionala prevazute de lege, evaluarea fiecarui membru al consiliului de administratie si al comitetului de directie se va face in fiecare caz, luandu-se in considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante. In acest sens vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:

a) persoana respectiva a fost sanctionata sau i s-a refuzat o autorizatie de catre o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate ori s-a aflat in alta situatie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii administratorului la care persoana in cauza are calitatea de membru al consiliului de administratie sau al comitetului de directie;

b) persoana a exercitat, fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;

c) in calitate de conducator sau de administrator al entitatii, persoana juridica romana, ori al unei sucursale a unei entitati straine, persoana nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) in perioada in care persoana respectiva a detinut calitatea de conducator sau de administrator al unei entitati, aceasta a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta;

e) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat atributii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar sau asociat au fost sanctionate de o autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie.

Art. 11. - Nu pot detine calitatea de actionar, de membru al consiliului de administratie, de membru al comitetului de directie sau de auditor financiar al unui administrator:

a) persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;

b) persoanele care au fost condamnate, printr-o sentinta ramasa definitiva, pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a administratorului.

Art. 12. - Interdictia prevazuta la art. 11 se aplica si in cazul actionarilor si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii, administratorii sau conducatorii acestora au fost condamnati printr-o sentinta ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la art. 11.SECTIUNEA a 3-a
Documentatia necesara pentru obtinerea autorizarii
ca administrator

Art. 13. - (1) Decizia de autorizare ca administrator se elibereaza in baza Cererii pentru autorizarea ca administrator, intocmita conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre societatile care intentioneaza sa se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 14. - Cererea pentru autorizarea administratorului este insotita de urmatoarele documente:

a) procura speciala si autentica sau, dupa caz, delegatie avocatiala, prin care solicitantul imputerniceste una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea in relatia cu Comisia, pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare ca administrator;

b) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie;

c) actul constitutiv, care sa contina inclusiv prevederile art. 18 alin. (2) din Lege, precum si toate certificatele de inscriere de mentiuni in Oficiul National al Registrului Comertului privind modificarile acestuia, dupa caz, in copie;

d) dovada varsarii integrale sau a reintregirii/majorarii, dupa caz, sub forma baneasca a capitalului social, in copie;

e) documentatia privind actionarii prevazuta la art. 15;

f) documentatia privind membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, daca este cazul, prevazuta la art. 16;

g) declaratia pe propria raspundere a actionarilor, membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie, din care sa rezulte daca detin individual sau in legatura cu alte persoane implicate in orice societate comerciala cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului "Declaratie 2" din anexa nr. 7;

h) documente privind actionarii, membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei, conform modelului "Declaratie 1" din anexa nr. 6;

i) regulamentul de organizare si functionare a societatii, intocmit in conformitate cu art. 17;

j) actul juridic in baza caruia societatea detine spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, precum si documente din care sa reiasa ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 19;

k) proiectul contractului de depozitare;

l) proiectul contractului de societate civila, prin care urmeaza a se infiinta fondul de pensii facultative, intocmit in conformitate cu Norma nr. 3/2006 privind autorizarea fondului de pensii facultative;

m) proiectul contractului de audit, intocmit cu un auditor financiar extern, persoana juridica, inregistrat la autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania;

n) declaratie privind politica de investitii;

o) planul de afaceri pe 3 ani, realizat in conformitate cu art. 18;

p) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;

r) dovada platii taxei de autorizare ca administrator.

Art. 15. - (1) Pentru fiecare dintre actionari, persoane juridice, se vor prezenta urmatoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, numarul si data inmatricularii, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si obiectul de activitate al acesteia;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura reprezentantului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de sedii secundare detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata de actionar si de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balanta de verificare ale actionarilor si, dupa caz, cele intocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabila din care face parte actionarul. In cazul actionarilor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, acest termen include si functionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin;

d) in cazul actionarilor persoane juridice straine, situatiile financiare anuale prevazute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor si care a asimilat Codul de etica emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate;

e) estimari ale rezultatelor financiare si investitionale pentru urmatorii 3 ani, insusite de conducatorii administratorului;

f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae, conform anexei nr. 1, certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 16 alin. (1) lit. f), alin. (2), (3) si (4), pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a actionarului.

(2) Pentru fiecare dintre actionari, persoane fizice, se vor prezenta urmatoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae intocmit conform anexei nr. 1;

c) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 3, completat si semnat de fiecare dintre actionari;

d) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 16 alin. (2), (3) si (4);

e) declaratie de venituri intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt;

f) "Declaratia 1" si "Declaratia 2", ale caror modele sunt prevazute in anexa nr. 6, respectiv in anexa nr. 7;

g) specimene de semnatura, conform anexei nr. 5;

h) cazier fiscal sau declaratie din care sa rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii de autorizare a administratorului.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie va fi transmisa urmatoarea documentatie:

a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae elaborat in conformitate cu anexa nr. 1;

c) copie de pe actul care dovedeste ca sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior;

d) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;

e) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 23 alin. (1) din Lege;

f) specimene de semnatura, conform anexei nr. 5;

g) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4).

(2) Pentru persoanele care nu au resedinta in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care au resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au resedinta in Romania, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care au avut anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane.

Art. 17. - (1) Regulamentul de organizare si functionare al administratorului va contine cel putin urmatoarele:

a) structura organizatorica a administratorului, care va contine obligatoriu o directie de audit intern si o directie distincta responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor;

b) atributiile fiecarui compartiment al administratorului si relatiile dintre acestea;

c) atributiile sediilor secundare ale administratorului, inclusiv proceduri privind evidenta si controlul activitatii, arhivarea documentelor si transmiterea situatiilor si/sau a documentelor la sediul social;

d) competentele conducatorilor/inlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor din cadrul administratorului, din cadrul sediilor secundare si ale altor persoane care efectueaza operatiuni in numele si pe contul administratorului.

(2) Procedurile interne vor contine cel putin urmatoarele:

a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic dedicat activitatii de administrare de fonduri de pensii facultative, preconizat a fi utilizat, la specificul activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, avandu-se in vedere aspecte precum: capacitatea de a asigura in mod corespunzator suportul pentru desfasurarea activitatilor propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportarile solicitate de Comisie, indeplinirea de catre sistemele de prelucrare automata a datelor a criteriilor minimale prevazute de reglementarile in domeniul financiar-contabil in vigoare;

b) reguli privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, emise in aplicarea Legii nr. 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18. - Planul de afaceri este elaborat de administrator si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi desfasurate;

b) informatii cu privire la modul in care administratorul intentioneaza sa actioneze pentru desfasurarea activitatii intr-un mod sigur si prudent;

c) studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

d) politica de investitii si planul de finantare a afacerii, incluzand perioada de recuperare a investitiei.

Art. 19. - (1) Spatiul destinat sediului social trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa se afle in folosinta exclusiva a administratorului;

b) sa fie corespunzator structurii organizatorice si activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

c) sa fie in suprafata utila de cel putin 100 m2;

d) sa fie compartimentat corespunzator, astfel incat sa se asigure separarea efectiva a activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

e) sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) sa dispuna de o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii, astfel incat sa se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor in arhiva entitatii.

(2) Spatiul destinat sediilor secundare trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa se afle in folosinta exclusiva a administratorului;

b) sa fie corespunzator structurii organizatorice si activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

c) sa fie in suprafata utila de cel putin 25 m2;

d) sa fie compartimentat corespunzator, astfel incat sa se asigure separarea efectiva a activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

e) sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) sa dispuna de o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii, astfel incat sa se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor in arhiva entitatii.SECTIUNEA a 4-a
Procedura de acordare sau respingere a autorizatiei
de administrare de fonduri de pensii facultativeSUBSECTIUNEA 1
Acordarea autorizarii de administrare de fonduri
de pensii facultative

Art. 20. - (1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare a administratorului in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Pentru a stabili indeplinirea conditiilor prevazute de lege, la evaluarea calitatii actionarilor si a membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie vor fi luate in considerare informatii legate de activitatea, reputatia si, dupa caz, integritatea morala a acestor persoane, precum si de orice alte circumstante.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (2) vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:

a) nu se poate stabili provenienta fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al administratorului sau justificarea prezentata nu este suficienta pentru a determina daca sunt indeplinite cerintele prevazute de lege si de prezenta norma;

b) din informatiile furnizate de persoanele respective nu rezulta in mod clar natura activitatii desfasurate de acestea si, in cazul persoanelor juridice, identitatea persoanelor care detin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

c) informatiile disponibile referitoare la activitatea persoanelor, la tranzactiile desfasurate de acestea ori la influenta de orice natura, politica, economica, familiala, personala la care sunt supuse persoanele respective conduc la concluzia ca exista posibilitatea ca administratorul sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile Legii;

d) persoanele respective sau persoanele din grupul din care fac parte au facut obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sanctiuni sau interdictii;

e) actionarii nu sunt supravegheati in mod adecvat de autoritatea competenta din tara de origine, inclusiv in ceea ce priveste supravegherea pe baza consolidata;

f) persoana respectiva a fost sanctionata sau i s-a refuzat o autorizatie de catre o autoritate din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate.

Art. 21. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 20 alin. (1), care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

Art. 22. - Decizia de aprobare a cererii de autorizare ca administrator se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre Comisie.SUBSECTIUNEA a 2-a
Respingerea autorizarii de administrare de fonduri
de pensii facultative

Art. 23. - (1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru autorizarea ca administrator.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica societatii in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 24. - O noua cerere de autorizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale

Art. 25. - Toate documentele depuse la Comisie, in scopul obtinerii autorizatiei ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.

Art. 26. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integranta din prezenta norma.

___________

*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse in facsimil.