Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 18/2006 pentru aprobarea modificarii Normei nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 18/2006

pentru aprobarea modificarii Normei nr. 10/2006 privind marketingul

prospectului schemei de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1000 din 14/12/2006

Avand in vedere prevederile art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

In temeiul dispozitiilor art. 16 si 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, emite prezenta norma.

Articol unic.- Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.22/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 880 din 27 octombrie 2006 se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

Art. 3.-(1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de catre Comisie, denumit in continuare agent.

(2) In intelesul prezentei norme sunt asimilati ca agenti de marketing persoane fizice urmatoarele categorii profesionale definite conform Legii nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) agenti de asigurare;

b) asistenti in brokeraj;

c)subagenti.

(3) In intelesul prezentei norme sunt asimilate ca agenti de marketing persoane juridice urmatoarele categorii profesionale definite conform Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) agenti de asigurare subordonati;

b) brokeri de asigurare.

(4) Pot fi agenti de marketing persoane juridice si urmatoarele entitati:

a) societatile comerciale constituite si autorizate de Comisie, avand ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

b)societatile comerciale constituite si autorizate conform legilor speciale de Banca Nationala a Romaniei, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative.”

2. Articolul 6 se abroga.

3. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) In cazul agentilor persoane fizice care fac parte din reteaua de vanzari a entitatilor specificate la art. 3 alin. (3) si alin.(4), pe documentele de aderare vor fi inscrise si denumirea, numarul deciziei de autorizare sau de avizare, precum si codul de inscriere in Registru ale agentului persoana juridica.”

4. La articolul 9, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. - Administratorilor, agentilor mentionati la art. 3, precum si persoanelor afiliate acestora le este interzis:”

5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Cursurile de agent si examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de Comisie.

(2) Administratorii sunt obligati sa se asigure ca persoanele fizice inscrise la cursurile de agent de marketing nu au mentiuni in cazierul judiciar si nici in cel fiscal.”

6. La articolul 14, litera d) va avea urmatorul cuprins:

„d) documentele care atesta plata taxei de autorizare in contul Comisiei, potrivit prevederilor Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative;”

7. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Comisia avizeaza ca agenti persoane juridice numai entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au fost autorizate in conditiile legislatiei aplicabile domeniului lor de activitate;

b) nu au mentiuni in cazierul fiscal;

c) au achitat taxa de avizare prevazuta pentru agenti persoane juridice, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane juridice, conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de catre entitatile prevazute la art. 3 alin.(3) si alin.(4) impreuna cu copiile pe suport magnetic ale documentelor specificate mai jos:

a) autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta;

b) certificatul fiscal;

c) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;

d) dovada achitarii taxei de avizare pentru agent;”

8. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Pot fi avizati ca agenti persoane fizice persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu au interdictie de a exercita profesii in domeniul economic, al pietei de capital, al asigurarilor, bancar sau juridic;

b) au obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii facultative, in conformitate cu prevederile art. 12;

c) au un contract valabil incheiat cu un administrator sau cu una dintre entitatile prevazute la art. 3 alin. (3) si alin. (4);

d) au achitat taxa de avizare prevazuta pentru agenti persoane fizice, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane fizice, intocmita conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de catre administrator sau de catre entitatile prevazute la art. 3 alin.(3) si (4) impreuna cu documentele in original si cu inregistrarea pe suport magnetic a acestora, dupa cum urmeaza:

a) copie de pe actul de identitate;

b)declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice ca se incadreaza in prevederile art.16 alin. (1) lit.a);

c) certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

d) contractul cu administratorul sau cu una dintre entitatile mentionate la art. 3 alin.(3) si (4);

e) dovada achitarii taxei de avizare ca agent de marketing.”

9. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 19. - Decizia de autorizare sau, dupa caz, de avizare se comunica administratorului ori entitatilor prevazute la art. 3 in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptarii acesteia si va contine codul agentului avizat sub care a fost inscris in Registru.”

10. La articolul 21, alineatul (2)va avea urmatorul cuprins:

„2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica administratorului sau entitatilor mentionate la art. 3 in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.”

11. La articolul 23, litera d) va avea urmatorul cuprins:

„d) la solicitarea administratorului sau entitatilor prevazute la art. 3;”

12. La articolul 24, alineatul (1)va avea urmatorul cuprins:

“(1) Decizia de retragere, scrisa si motivata, se comunica administratorului sau entitatilor prevazute la art. 3 in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.”

13. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:

“Art. 29. - Cuantumul taxei de autorizare, precum si cuantumul taxei de avizare pentru agentii de marketing sunt prevazute in Norma nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative.”

14. Nota anexei nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

„*) NOTA: In cazul in care in care administratorul sau entitatile prevazute la art.3 din Norma nr.10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2006, cu modificarile ulterioare, prezinta spre avizare o singura data mai multi agenti persoane fizice, cererea de avizare va fi insotita de un tabel nominal cu antetul solicitantului, in format Excel, anexa la Cererea de avizare. Acest tabel va contine datele de identificare pentru agentii pentru care se solicita avizarea, respectiv nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresa de domiciliu, numar de telefon, email.”