Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 14/2006 privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 14/2006

privind transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006

Avand in vedere prevederile art. 71-73 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza conditiile si procedurile care trebuie indeplinite de administratorul unui fond de pensii facultative si de participantul la un fond de pensii facultative in vederea realizarii transferului activelor personale ale participantului de la fondul anterior de pensii facultative catre noul fond de pensii facultative.

Art. 2. -(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

(2) In intelesul prezentei norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) deduceri legale - reprezinta comisioane bancare si penalitatea de transfer aplicata activului personal al participantului la un fond de pensii facultative, in cazul transferului acestuia la un nou fond de pensii facultative;

b) lichiditati banesti - reprezinta suma ce urmeaza a fi efectiv transferata si care se obtine prin aplicarea deducerilor legale activului personal calculat de catre administrator la data solicitarii transferului.

Art. 3. - Transferul la un alt fond de pensii facultative este o optiune individuala a participantului si se realizeaza cu indeplinirea procedurii de transfer prevazute de Lege si de prezenta norma.

CAPITOLUL II

Transferul participantilor intre fondurile de pensii facultative

Art. 4. - Un participant se poate transfera la un alt fond de pensii facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a depus o cerere de transfer la administratorul fondului de pensii de la care s-a solicitat transferul, conform anexei;

b) a dobandit calitatea de participant la noul fond de pensii facultative conform normei privind participantii la un fond de pensii facultative.

Art. 5. - In termen de maximum doua zile lucratoare de la data depunerii cererii de transfer, administratorul fondului de pensii facultative de la care s-a solicitat transferul pune la dispozitia participantului raportul privind situatia activului personal, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) numarul unitatilor de fond la data cererii de transfer;

b) valoarea unitatii de fond la data cererii de transfer;

c) valoarea deducerilor legale aplicate;

d) valoarea activului personal ce urmeaza a fi transferat.

Art. 6. - Administratorul noului fond de pensii facultative va pune la dispozitia administratorului fondului anterior de pensii facultative, in termen de maximum doua zile lucratoare de la data aderarii, o copie a actului individual de aderare cu anexa semnata de catre participant.

Art. 7. -(1) In termen de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii copiei actului individual de aderare si a anexei, administratorul fondului anterior de pensii facultative are obligatia, conform Legii si prezentei norme, de a efectua transferul de lichiditati banesti catre administratorul noului fond de pensii facultative.

(2) Transferul tuturor lichiditatilor banesti se considera a fi incheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.

(3) Pentru intarzieri privind transferul de lichiditati banesti, administratorul noului fond de pensii facultative calculeaza penalitati de intarziere administratorului fondului anterior de pensii facultative, incepand cu a opta zi, calculata din momentul transmiterii copiei actului individual de aderare.

(4) Penalitatile de intarziere mentionate la alin. (3) al acestui articol se adauga la activul personal al participantului care a aderat la noul fond de pensii facultative prin

transformarea acestora in unitati de fond fara deducerea altor comisioane.

Art. 8. - In maximum 10 zile lucratoare de la data transferului de lichiditati banesti, participantul va primi un raport, pus la dispozitie de catre administratorul noului fond de pensii facultative, privind situatia activului sau personal.

Art. 9. -(1) In situatia in care un participant doreste sa se transfere la un alt fond de pensii facultative gestionat de acelasi administrator, acesta nu datoreaza administratorului penalitati de transfer.

(2) Transferul participantului de la fondul anterior de pensii facultative la noul fond de pensii facultative al aceluiasi administrator se face conform Legii si prezentei norme.

CAPITOLUL III

Penalitati de transfer

Art. 10. -(1) In cazul in care transferul la un nou fond de pensii facultative se realizeaza mai devreme de 2 ani de la data aderarii la fondul anterior de pensii facultative, administratorul acestuia din urma poate percepe penalitati de transfer.

(2) In cazul in care transferul la noul fond de pensii facultative se realizeaza dupa 2 ani de la data aderarii la fondul anterior de pensii facultative, administratorul fondului de pensii care transfera activul personal al participantului nu va percepe penalitati de transfer.

(3) Participantii care se incadreaza in prevederile art. 9 alin. (1) nu datoreaza penalitati de transfer.

Art. 11. -(1) Penalitatea de transfer se determina ca procent aplicat activului personal al participantului.

(2) Penalitatea maxima de transfer aplicata conform alin. (1) este de 5%.

(3) Penalitatea de transfer este aplicata participantilor care solicita transferul mai devreme de 2 ani de la data semnarii actului individual de aderare la fondul anterior de pensii facultative.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 12. - Incalcarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform Legii.

Art. 13. - Anexa face parte integranta din prezenta norma.