Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 13/2006 privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 13/2006

privind autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006

Avand in vedere prevederile art. 30, 31, 36, art. 86 alin. (2) si ale art. 103 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -Prezenta norma reglementeaza procedura si conditiile de autorizare care trebuie indeplinite in procesul de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 2. -Prezenta norma se adreseaza administratorilor si participantilor la fondul de pensii facultative.

Art. 3. -Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II

Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

SECTIUNEA 1

Solicitarea de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

Art. 4. -Pentru a administra un fond de pensii facultative, administratorul elaboreaza si propune prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 5. -Administratorul de fonduri de pensii facultative, autorizat de Comisie, trebuie sa obtina autorizarea prospectului schemei de pensii pentru fiecare fond de pensii facultative pe care intentioneaza sa il administreze.

Art. 6. -(1) Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative se elibereaza in baza unei cereri pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative, al carei model este prevazut in anexa nr. 1.

(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre reprezentantii legali ai administratorului.

(3) Cererea de autorizare a primului prospect al schemei de pensii facultative se depune si se inregistreaza la Comisie de catre reprezentantii legali ai societatii de pensii, ai societatii de asigurari sau ai societatii de administrare a investitiilor, odata cu cererea de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 7. -Cererea pentru autorizarea prospectului schemei de pensii este insotita de urmatoarele documente:

a) schema de pensii facultative, in baza careia se elaboreaza prospectul, intocmita in conformitate cu prevederile art. 33 din Lege;

b) prospectul schemei de pensii facultative, in forma in care va fi distribuit potentialilor participanti;

c) proiectul contractului de administrare, intocmit in conformitate cu Norma nr. 6/2006 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 18/2006;

d) proiectul contractului de depozitare;

e) proiectul contractului de societate civila;

f) procura speciala si autentica sau delegatia avocatiala, dupa caz, prin care solicitantul imputerniceste una ori mai multe persoane pentru a reprezenta societatea in relatia cu Comisia, pe perioada instrumentarii cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative

Art. 8. -(1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative se comunica in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de aprobare a cererii de autorizare in cazul primului prospect al schemei de pensii facultative se comunica odata cu transmiterea deciziei de aprobare

a cererii de autorizare de administrare a fondurilor de pensii facultative.

(4) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(5) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

Art. 9. -(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

CAPITOLUL III

Modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 10. -Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat doar dupa indeplinirea procedurii prevazute in prezenta norma.

Art. 11. -Administratorul va obtine avizul prealabil al Comisiei pentru propunerile de modificare a prospectului, in conformitate cu procedura prevazuta in prezenta norma.

Art. 12. -In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obtinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informeaza participantii si beneficiarii acestora sau, dupa caz, reprezentantii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 13. -Administratorul, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data informarii participantilor, trebuie sa obtina acordul majoritatii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, in conformitate cu procedura prevazuta in prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 14. -Comisia autorizeaza modificarea prospectului schemei de pensii facultative numai dupa ce administratorul face dovada obtinerii acordului majoritatii participantilor la fondul de pensii facultative a carui schema se modifica.

SECTIUNEA 1

Procedura eliberarii avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 15. -(1) Administratorul va propune modificarea si/sau completarea prospectului unei scheme de pensii facultative in functie de evolutia reala a fondului si de schimbarile legislative, precum si pentru a adapta prevederile schemei de pensii facultative la conditiile specifice pietei.

(2) Administratorul trebuie sa propuna modificarea prospectului cel putin o data la 3 ani, cand politica de investitii trebuie revizuita si completata.

Art. 16. -(1) Decizia de avizare prealabila a modificarii prospectului unei scheme de pensii facultative se elibereaza in baza unei cereri de avizare prealabila a modificarii prospectului schemei de pensii facultative, al carei model este prevazut in anexa nr. 2.

(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre administratorul care intentioneaza sa modifice schema de pensii a unui fond pe care il administreaza.

Art. 17. -Cererea pentru avizarea prealabila a modificarii prospectului schemei de pensii facultative este insotita de urmatoarele documente:

a) modificarile propuse si nota de fundamentare a administratorului;

b) forma finala a prospectului schemei de pensii facultative, ce urmeaza a fi difuzata in cazul obtinerii avizului Comisiei pentru modificarea prospectului schemei de pensii;

c) modalitatea de informare si consultare a participantilor si beneficiarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora, in conformitate cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ce urmeaza a fi modificat.

Art. 18. -(1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(3) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori inlocuire, dupa caz.

Art. 19. -(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii de eliberare a avizului prealabil.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 20. -O noua cerere de eliberare a avizului prealabil pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative poate fi adresata Comisiei numai dupa ce au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de obtinere a acordului majoritatii participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 21. -(1) In termen de maximum 10 zile calendaristice de la data obtinerii avizului prealabil de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, administratorul informeaza participantii si beneficiarii acestora sau, dupa caz, reprezentantii lor asupra propunerilor de modificare a prospectului schemei de pensii facultative, conform procedurii prevazute in prospect.

(2) Administratorul, in termen de maximum 30 de zile de la data informarii participantilor, trebuie sa obtina acordul majoritatii acestora pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative, in conformitate cu procedura de consultare a participantilor, prevazuta in prospectul schemei de pensii facultative.

(3) Participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative notifica in scris administratorului acest fapt, in termen de maximum 30 de zile de la data informarii.

(4) In baza notificarii prevazute la alin. (3), participantii care nu sunt de acord cu propunerile de modificare a prospectului schemei de pensii facultative se pot transfera, fara penalitati, la un alt fond de pensii facultative.

Art. 22. -(1) Administratorul va intocmi un proces-verbal in care va specifica ca a obtinut acordul a jumatate plus unu din numarul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

(2) Procesul-verbal se intocmeste nu mai devreme de 15 zile calendaristice de la data cand expira termenul in care participantii isi pot exprima dezacordul fata de modificarile propuse.

(3) Inscrisurile care consemneaza opozitia participantilor la modificarea prospectului schemei de pensii facultative se vor pastra in conformitate cu procedurile interne privind arhivarea.

(4) Procesul-verbal va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al administratorului.

SECTIUNEA a 3-a

Procedura autorizarii modificarii prospectului schemei de pensii facultative

Art. 23. -(1) Comisia autorizeaza modificarea prospectului schemei de pensii facultative in baza unei cereri de autorizare a modificarii prospectului schemei de pensii facultative, al carei model este prevazut in anexa nr. 3.

(2) Cererea se va depune insotita de procesul-verbal in care se specifica ca s-a obtinut acordul a jumatate plus unu din numarul participantilor pentru modificarea prospectului schemei de pensii facultative.

Art. 24. -(1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea autorizarii modificarii prospectului schemei de pensii facultative, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Orice solicitare a Comisiei privind informatii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

Art. 25. -(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii de autorizare a modificarii schemei de pensii facultative.

(2) Decizia de aprobare sau de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 26. -Prospectul modificat se publica cu respectarea Normei nr. 5/2006 privind informatiile continute in materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative si administratorii acestora, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2006.

Art. 27. -(1) Prospectul modificat este pus in mod obligatoriu la dispozitie publicului, la sediile autorizate ale administratorului.

(2) Prospectul modificat se publica in mod obligatoriu pe pagina de web a administratorului.

(3) De asemenea, republicarea prospectului se anunta cel putin intr-un cotidian national.

Art. 28. -Nerespectarea in orice mod a dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se

sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 29. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta norma.