Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 12/2006 privind participantii la un fond de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 12/2006

privind participantii la un fond de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006

Avand in vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 33 lit. b), art. 74, art. 75 si ale art. 77 alin. (1) si (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -Prezenta norma reglementeaza conditiile de eligibilitate, forma-cadru a actului individual de aderare, precum si procedura care trebuie indeplinita pentru dobandirea sau incetarea calitatii de participant la un fond de pensii facultative.

Art. 2. -De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, persoanele care indeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii facultative, conform Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege, si prezentei norme, pot vira contributii catre fonduri de pensii ai caror administratori sunt autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

Art. 3. -Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Lege.

CAPITOLUL II

Conditii de eligibilitate a participantilor

Art. 4. - Participantul la un fond de pensii facultative este persoana care:
a) indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in Lege;
b) indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in prezenta norma;
c) adera la un fond de pensii facultative;
d) contribuie sau/si in numele careia se platesc contributii la un fond de pensii

facultative;

e) are un drept viitor la o pensie facultativa.

Art. 5. -Sunt eligibile pentru a fi participanti la un fond de pensii facultative

urmatoarele persoane:

a) persoanele angajate potrivit Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) functionarii publici, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte categorii de functionari care presteaza activitati in baza unui raport de serviciu;

c) persoanele care obtin venituri din salarii sau venituri asimilate acestora potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) persoanele autorizate sa desfasoare si sa obtina venituri din activitati independente potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) membrii societatilor cooperative aflate sub incidenta Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) persoanele care realizeaza venituri din activitati profesionale, astfel cum sunt definite in Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. -Dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate se face prin declaratia pe propria raspundere a potentialului participant, data la momentul completarii actului individual de aderare la un fond de pensii facultative.

Art. 7. - Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala.

CAPITOLUL III

Dobandirea sau incetarea calitatii de participant la un fond de pensii facultative

SECTIUNEA 1

Dobandirea calitatii de participant

Art. 8. -Persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute la art. 5 va dobandi calitatea de participant la un fond de pensii facultative astfel:

a) prin semnarea actului individual de aderare, conform procedurii de aderare prevazute in prezenta sectiune; si

b) prin plata in mod direct sau de catre angajator, in numele potentialului participant, a primei contributii la fondul de pensii facultative.

Art. 9. -Potentialul participant va fi informat de catre administrator prin intermediul agentului de marketing despre continutul si termenii prospectului schemei de pensii facultative, mai ales in privinta drepturilor si obligatiilor partilor implicate in schema de pensii, a riscurilor financiare, tehnice si de alta natura, precum si asupra naturii si distributiei acestor riscuri.

Art. 10. -(1) Potentialul participant, dupa ce a luat la cunostinta despre continutul prospectului schemei de pensii facultative conform art. 9, va instiinta administratorul, printr-o cerere scrisa, ca doreste sa adere la fondul de pensii facultative.

(2) Cererea de aderare formulata de potentialul participant va fi pusa la dispozitie acestuia de catre administrator numai prin intermediul agentilor de marketing avizati sau autorizati de catre Comisie si va contine cel putin informatiile cuprinse in actul individual de aderare, precum si urmatoarele:

a) declaratia potentialului participant ca a luat la cunostinta despre termenii si continutul prospectului schemei de pensii facultative la care doreste sa adere;

b) declaratia potentialului participant ca a luat la cunostinta despre prevederile art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Lege, precum si ale art. 5 si 6 din prezenta norma;

c) declaratia angajatorului ca se obliga sa retina si sa vireze contributia potentialului participant in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (5) din Lege;

d) numele, prenumele, numarul deciziei de avizare, codul de inscriere in Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor si semnatura agentului de marketing in prezenta caruia potentialul participant a semnat cererea de aderare la un fond de pensii facultative;

e) semnatura angajatorului;

f) data la care se semneaza cererea de aderare la un fond de pensii facultative;

g) cererea de aderare la fondul de pensii facultative va contine sintagma "Semnarea prezentei cereri nu obliga la semnarea actului individual de aderare si nu constituie aderare la fond".

Art. 11. -(1) Cererea de aderare se depune la sediul administratorului de catre agentul de marketing, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la semnarea ei de catre potentialul participant, si sta la baza emiterii actului individual de aderare.

(2) Cererea de aderare se intocmeste in minimum doua exemplare, astfel:

a) un exemplar va fi pastrat de catre potentialul participant;

b) un exemplar va fi pastrat de catre administratorul fondului de pensii facultative;

c) un exemplar va fi pastrat de catre angajator, in cazul in care acesta se incadreaza in prevederile art. 10 alin. (2) lit. c).

(3) Cererea de aderare face parte integranta din actul individual de aderare.

Art. 12. -Actul individual de aderare este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii, precum si faptul ca a acceptat continutul acestora.

Art. 13. -(1) Forma-cadru a actului individual de aderare este mentionata in anexa la prezenta norma.

(2) Actul individual de aderare este tehnoredactat de catre administrator pe baza datelor furnizate de participant, cuprinse in cererea de aderare.

(3) Forma actului individual de aderare este aceeasi pentru toti participantii care adera la un fond de pensii facultative.

Art. 14. -(1) Actul individual de aderare se semneaza in minimum doua exemplare originale si se distribuie astfel:

a) un exemplar va fi pastrat de participantul care a aderat la un fond de pensii facultative;

b) un exemplar va fi pastrat de catre administratorul fondului de pensii facultative la care participantul a aderat;

c) un exemplar va fi pastrat de catre angajator, in cazul in care acesta constituie si vireaza lunar contributia la un fond de pensii facultative datorata de angajat.

(2) Participantul va inmana angajatorului, conform alin. (1) lit. c), un exemplar original al actului individual de aderare in vederea indeplinirii de catre angajator a obligatiilor care ii revin.

Art. 15. -La semnarea actului individual de aderare, participantul primeste o copie de pe contractul de societate civila si de pe prospectul schemei de pensii facultative.

Art. 16. -Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare niciunei persoane care are dreptul de a participa la o schema de pensii facultative aflata in administrarea sa.

Art. 17. -Calitatea de participant se mentine si in cazul suspendarii sau incetarii platii contributiilor catre un fond de pensii facultative.

SECTIUNEA a 2-a

Incetarea calitatii de participant la un fond de pensii facultative

Art. 18. -Calitatea de participant la un fond de pensii facultative inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) se deschide dreptul la pensia facultativa, cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute de art. 93 din Lege;

b) prin exceptiile prevazute de art. 94 din Lege;

c) la cerere, conform art. 76 alin. (11) din Lege.

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

Art. 19. - Incalcarea prevederilor prezentei norme se sanctioneaza conform Legii.

Art. 20. - Anexa face parte integranta din prezenta norma.