Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 11/2006

privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006

Avand in vedere prevederile art. 105-114 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -Prezenta norma are ca obiect stabilirea conditiilor de avizare si functionare a depozitarului activelor fondurilor de pensii facultative.

Art. 2. -Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege, in legislatia privind piata de capital si in legislatia privind piata bancara.

CAPITOLUL II

Avizarea depozitarului

SECTIUNEA 1

Conditii de avizare

Art. 3. -(1) Poate fi depozitar doar acea institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie, pentru activitatea de depozitare, careia ii sunt incredintate spre pastrare in conditii de siguranta toate activele unui fond de pensii facultative.

(2) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sucursalele din Romania ale institutiilor de credit, autorizate pentru activitatea de depozitare intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, nu vor mai fi supuse regimului avizarii de catre Comisie.

Art. 4. -Pentru eliberarea avizului care confera calitatea de depozitar, Comisia analizeaza cererea si documentatia depuse de solicitant si verifica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei sa cuprinda activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;

b) sa nu se afle in procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala;

c) sa dispuna de capacitati profesionale, echipamente si capacitati tehnice necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de depozitare;

d) sa desfasoare activitate de custodie pentru o piata reglementata de instrumente financiare;

e) sa aiba capitaluri proprii mai mari de 100 milioane euro;

f) sa dispuna de proceduri prin care sa asigure pastrarea in conditii de siguranta a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative si un control permanent, din punct de vedere al respectarii legalitatii, asupra operatiunilor administratorului care actioneaza in numele fondurilor de pensii.

SECTIUNEA a 2-a

Documente

Art. 5. -(1) Avizul prevazut la art. 4 se elibereaza in baza unei cereri, intocmita conform anexei nr. 1 la prezenta norma, care este insotita de urmatoarele documente, in copie:

a) actul constitutiv, precum si toate actele aditionale la acesta, in cazul in care exista;

b) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;

c) autorizatia de functionare emisa de Banca Nationala a Romaniei, din care sa reiasa ca institutia de credit a fost autorizata sa desfasoare activitatile de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;

d) certificatul de inscriere a mentiunilor cu privire la modificarea obiectului de activitate in conformitate cu lit. c), daca este cazul;

e) organigrama solicitantului si functiile structurii organizatorice care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acesteia, modalitatea de luare si de transmitere a deciziilor si modalitatile interne de control, procedurile de securitate, de control si cele aplicabile in cazul aparitiei unor cazuri de forta majora, care sa permita pastrarea in siguranta a tuturor activelor fondurilor de pensii facultative pe care le depoziteaza, o descriere a capacitatilor tehnice si a echipamentelor de care dispune;

f) procedurile scrise privind separarea activelor proprii de cele ale fondurilor de pensii pentru care desfasoara activitatea de depozitare si intre acestea, aprobate de catre consiliul de administratie/persoanele imputernicite in acest sens;

g) curriculum vitae, datat si semnat, pentru persoanele cu functie de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate sa desfasoare operatiuni legate de activitatea de depozitare, si pentru persoanele care le inlocuiesc pe acestea, din care sa rezulte ca au studii superioare de lunga durata, absolvite cu examen de licenta sau de diploma si experienta profesionala necesara;

h) certificat de cazier judiciar, depus in termenul de valabilitate al acestuia, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in original, pentru persoanele din cadrul structurii organizatorice care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare si pentru persoanele care le inlocuiesc pe acestea;

i) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru persoanele care reprezinta depozitarul in relatia cu Comisia, intocmita conform anexei nr. 2 la prezenta norma;

j) declaratie din care sa rezulte ca asupra solicitantului nu este instituita masura supravegherii sau administrarii speciale, data pe propria raspundere de cel putin doi conducatori, avand competente stabilite prin actul constitutiv, sau de cel putin doi salariati imputerniciti de conducerea acestuia;

k) dovada achitarii taxelor stabilite conform legislatiei in vigoare.

(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnata de cel putin doi conducatori, avand competente stabilite prin actul constitutiv, sau de cel putin doi salariati imputerniciti de conducerea institutiei de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei ori ai sucursalei din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, si poarta stampila acesteia.

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea sau respingerea avizului pentru depozitar

Art. 6. -(1) Comisia analizeaza cererea si documentele anexate, in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia.

(2) In cazul aprobarii cererii, Comisia emite in termen de 5 zile calendaristice un aviz prin care se acorda calitatea de depozitar.

(3) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la alin. (1), care va reincepe de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(4) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

Art. 7. -(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 4 duce la respingerea cererii pentru avizare ca depozitar.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 8. -Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.

CAPITOLUL III

Activitatea de depozitare

Art. 9. -(1) Activitatea de depozitare se desfasoara in baza unui contract de depozitare care se incheie intre administrator, in numele fondului de pensii facultative, si depozitar.

(2) Contractul de depozitare este intocmit conform modelului-cadru descris in anexa nr. 3 la prezenta norma.

Art. 10. -Depozitarul fondurilor de pensii facultative, denumit in continuare depozitar, va actiona numai pe baza instructiunilor scrise primite de la administratorul fondurilor de pensii facultative si in limita prevederilor legale in vigoare.

Art. 11. -Depozitarul solicita administratorului orice informatii si/sau documente pe care le considera necesare pentru incadrarea unei operatiuni in dispozitiile legale in vigoare.

Art. 12. -Administratorul nu poate refuza depozitarului, sub pretextul confidentialitatii, furnizarea informatiilor si/sau documentelor prevazute de normele in vigoare.

Art. 13. -Depozitarul primeste sumele rezultate din contributiile participantilor unui fond de pensii facultative si crediteaza contul colector al fondului, deschis numai la depozitar.

Art. 14. -Depozitarul inregistreaza, verifica si monitorizeaza toate activele detinute de fiecare fond de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare.

Art. 15. -(1) Activele fondurilor de pensii facultative trebuie evidentiate in conturi separate pentru fiecare fond, diferite de cele ale administratorului si ale depozitarului.

(2) Depozitarul deschide conturi de instrumente financiare si conturi bancare pentru decontarea tranzactiilor, pe numele fiecarui fond de pensii facultative. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai in baza functiilor sale de depozitare si in stricta conformitate cu instructiunile administratorului.

(3) Activele fondurilor de pensii facultative sunt depozitate separat pentru fiecare fond si sunt inregistrate in asa fel incat sa fie identificate ca proprietate a fondului de pensii facultative pentru care se desfasoara activitatea de depozitare.

(4) Toate operatiunile de creditare sau debitare a conturilor de active financiare ale fondului de pensii facultative se realizeaza numai prin intermediul depozitarului.

Art. 16. -Depozitarul va certifica existenta activelor fondului de pensii facultative si va calcula valoarea activelor fondului de pensii facultative pe baza informatiilor si documentelor proprii, precum si pe baza documentelor emise de alte institutii prin intermediul carora au fost realizate investitii in numele fondului.

Art. 17. -(1) Depozitarul efectueaza plati din contul fondului de pensii facultative numai la primirea instructiunilor corespunzatoare din partea administratorului, in urmatoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de investitii, potrivit Legii;

b) pentru stingerea obligatiilor, inclusiv plata taxelor, comisioanelor si a cheltuielilor operationale ale fondului de pensii facultative;

c) pentru orice alt scop aratat in instructiuni, intocmite cu respectarea prevederilor documentelor de constituire a fondului de pensii facultative.

(2) In situatiile in care depozitarul constata ca sunt incalcate prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale documentelor de constituire a fondului de pensii facultative, acesta are obligatia de a notifica imediat Comisia si administratorul cu privire la o asemenea situatie.

Art. 18. -Depozitarul disponibilizeaza instrumente financiare din portofoliul unui fond de pensii facultative numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la administrator si numai dupa creditarea contului fondului cu suma reprezentand contravaloarea respectivelor instrumente financiare.

Art. 19. -(1) Depozitarul este obligat sa pastreze confidentialitatea informatiilor si/sau documentelor primite din partea administratorului in procesul de evaluare a legalitatii operatiunilor efectuate de catre acesta in contul fondurilor de pensii facultative administrate.

(2) Depozitarul nu poate sa invoce clauza de confidentialitate, prevazuta la alin. (1), in cazul controalelor efectuate de catre Comisie, Banca Nationala a Romaniei sau de catre autoritatile de supraveghere din statul de origine al sucursalei institutiei de credit.

Art. 20. -Pentru fiecare dintre fondurile de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare depozitarul calculeaza si transmite Comisiei, in fiecare zi lucratoare, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond.

Art. 21. -Depozitarul informeaza in scris Comisia despre savarsirea oricarui act sau fapt suspect de a reprezenta o incalcare a prevederilor legale in vigoare, in legatura cu fondurile de pensii facultative pentru care desfasoara activitatea de depozitare.

Art. 22. -Depozitarul informeaza in scris Comisia cu privire la orice refuz al administratorului de a furniza informatii si/sau documente, impreuna cu o descriere a tranzactiei cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, in termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului administratorului.

Art. 23. -In situatia prevazuta la art. 22 Comisia poate suspenda transformarea in unitati de fond a contributiilor primite, precum si transferul participantilor la alte fonduri de pensii facultative, pana la clarificarea situatiei, dar pentru o perioada de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii informarii.

Art. 24. -In cazul in care, dupa furnizarea tuturor documentelor si/sau informatiilor relevante solicitate de catre depozitar, exista divergente cu privire la efectuarea unei operatiuni intre acesta si administrator, depozitarul informeaza imediat Comisia si transmite toate informatiile si documentele relevante cu privire la respectiva operatiune.

Art. 25. -Depozitarul este obligat sa informeze in scris Comisia cu privire la orice abuz al administratorului in legatura cu activele fondului de pensii facultative depozitate.

Art. 26. -Depozitarul este responsabil fata de administrator, participanti si beneficiari in privinta oricarui prejudiciu suferit de acestia ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sau al indeplinirii necorespunzatoare a acestora.

Art. 27. -(1) Depozitarul poate incredinta obligatiile sale, asumate prin contract, unei alte entitati, numai in cazurile de custodie a activelor achizitionate pe pietele externe, sub sanctiunea retragerii avizului ca depozitar pentru fonduri de pensii facultative

(2) Activitatile delegate catre o alta entitate sunt desfasurate cu respectarea aceluiasi regim aplicabil depozitarului.

(3) Obligatiile depozitarului nu vor fi afectate de faptul ca a incredintat unei alte entitati toate sau o parte din activele pe care le are in pastrare.

(4) Delegarea activitatilor catre o alta entitate se face cu introducerea in prospectul schemei de pensii/documentele fondului de pensii facultative a informatiilor cu privire la datele de identificare a respectivei entitati si a activitatilor delegate, aceste informatii fiind aduse la cunostinta participantilor.

(5) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea pastrarii in siguranta a activelor incredintate spre pastrare unei alte entitati.

Art. 28. -(1) Este interzis depozitarului sa garanteze in orice mod sau sa dispuna in orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani incredintate spre pastrare de catre administrator in numele fondului de pensii facultative.

(2) Depozitarului ii este interzis sa transfere instrumentele financiare sau sumele de bani incredintate spre pastrare in numele fondului de pensii facultative, cu exceptia cazului in care exista instructiuni corespunzatoare din partea administratorului.

(3) Interdictiile prevazute la alin. (1) si (2) nu se aplica in cazul dispunerii de catre Comisie a unor masuri speciale.

Art. 29. -Este interzis depozitarului sa acorde credite, sub orice forma, administratorului fondului de pensii facultative.

Art. 30. -Activele unui fond de pensii facultative nu pot face obiectul procedurilor de executare silita declansate de creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de catre acestia si nu pot face parte din masa credala in caz de faliment al depozitarului.

CAPITOLUL IV

Notificari transmise Comisiei

Art. 31. -(1) Se notifica spre avizare Comisiei, impreuna cu documentele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) si h), schimbarea persoanelor cu functii de conducere din cadrul structurii organizatorice, mandatate sa desfasoare operatiuni legate de activitatea de depozitare, precum si a persoanelor care le inlocuiesc pe acestea.

(2) Orice modificare adusa documentelor mentionate la art. 5 alin. (1) lit. e), referitoare la functiile structurii organizatorice care desfasoara operatiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare si transmitere a deciziilor si modalitatile interne de control, procedurile de securitate, control si cele aplicabile in cazul aparitiei unor cazuri de forta majora, precum si la art. 5 alin. (1) lit. f) este notificata spre avizare Comisiei.

(3) Modificarile actelor constitutive ale institutiei de credit din Romania/sucursalei din Romania a unei institutii de credit avizate de Comisie in calitate de depozitar sunt notificate Comisiei.

(4) Notificarile sunt transmise Comisiei in maximum doua zile lucratoare de la efectuarea modificarilor.

(5) Notificarile sunt insotite de documentele care stau la baza efectuarii respectivei modificari.

Art. 32. -Modificarile trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in legislatia in vigoare, avute in vedere la obtinerea avizului ca depozitar.

Art. 33. -(1) Comisia poate solicita informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial.

(2) In situatia nedepunerii unor documente, precum si in cazurile in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr­

o forma necorespunzatoare, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

CAPITOLUL V

Incetarea contractului de depozitare

Art. 34. - Contractul de depozitare poate inceta in urmatoarele cazuri:

a) prin denuntare unilaterala in conditiile stabilite in contract;

b) prin acordul partilor;

c) la expirarea termenului de valabilitate a contractului;

d) ca efect al retragerii avizului depozitarului.

Art. 35. -(1) Incetarea contractului in oricare dintre cazurile prevazute la art. 34 lit. a)-c) trebuie notificata Comisiei cu 90 de zile inainte de incetare.

(2) Incetarea contractului produce efecte in termen de 90 de zile de la notificarea Comisiei.

Art. 36. -In situatia prevazuta la art. 34 lit. a)-c) depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul sau, precum si copiile evidentelor privind indeplinirea obligatiilor sale, in conditiile legii, intr-o perioada stabilita de comun acord, aprobata de Comisie, cu asigurarea continuitatii indeplinirii obligatiilor contractuale.

CAPITOLUL VI

Retragerea avizului depozitarului

Art. 37. -Comisia este in drept sa retraga avizul depozitarului in urmatoarele cazuri:

a) daca acesta a fost obtinut pe baza unor informatii sau documente false sau care au indus in eroare;

b) daca depozitarul nu isi respecta obligatiile prevazute in legislatia in vigoare;

c) la solicitarea depozitarului;

d) in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la cap. II;

e) la initierea procedurilor de supraveghere sau de administrare speciala de catre Banca Nationala a Romaniei ori in momentul emiterii hotararii de deschidere a procedurii falimentului de catre judecatorul sindic;

f) la retragerea autorizatiei de functionare de catre Banca Nationala a Romaniei sau de catre autoritatile competente din statul membru care supravegheaza activitatea institutiei de credit.

Art. 38. -(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data retragerii avizului depozitarului, Comisia comunica aceasta decizie depozitarului si tuturor administratorilor care au incheiate contracte de depozitare.

(2) Decizia de retragere a avizului poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia privind contenciosul administrativ.

Art. 39. -(1) In cazurile prevazute la art. 34 si 37 administratorul are obligatia ca, in termen de 15 zile lucratoare de la data notificarii, respectiv de la data primirii deciziei de retragere a avizului depozitarului, sa incheie un nou contract de depozitare cu o alta institutie de credit avizata pentru desfasurarea activitatii de depozitare.

(2) Depozitarul cedent este obligat sa predea activele fondului de pensii facultative catre noul depozitar, intr-o perioada stabilita de comun acord si aprobata de Comisie.

(3) In perioada prevazuta la alin. (2) depozitarul trebuie sa isi indeplineasca in continuare toate obligatiile asumate prin contractul de depozitare.

(4) Daca in perioada prevazuta la alin. (2) nu se realizeaza transferul activelor catre un nou depozitar, fostul depozitar are obligatia sa notifice Comisia, care procedeaza la restrictionarea conturilor respectivului fond de pensii facultative pana la data efectuarii transferului.

Art. 40. -(1) Noul contract de depozitare este transmis Comisiei, in vederea avizarii, in maximum 3 zile lucratoare de la data incheierii acestuia. Depozitarul cedent incepe transferul complet al activelor detinute pentru fondurile de pensii facultative catre depozitarul primitor care a incheiat contract cu administratorul, in termen de maximum doua zile lucratoare de la avizarea de catre Comisie a noului contract de depozitare.

(2) Raspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevazut la alin.

(1) revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa caruia s-a produs prejudiciul respectiv.

Art. 41. -(1) In termen de 3 zile lucratoare de la incheierea procesului de transfer al activelor fondurilor de pensii facultative, depozitarul cedent intocmeste un raport pentru fiecare fond de pensii, care contine descrierea detaliata a modului in care a operat transferul activelor, valoarea activului net si a activului net unitar, numarul de unitati de fond, la data la care a fost efectuata ultima operatiune de transfer.

(2) Raportul este inaintat administratorului fondului de pensii facultative si Comisiei.

Art. 42. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta norma.