Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 10/2006 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 10/2006

privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 27/10/2006

Avand in vedere prevederile art. 99 alin. (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -Prezenta norma reglementeaza conditiile de desfasurare a activitatii de marketing al prospectului schemei de pensii facultative, precum si procedura de autorizare sau de avizare a agentilor de marketing.

Art. 2. -(1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) agent de marketing -persoana fizica sau juridica care are un contract valabil incheiat cu un administrator sau, dupa caz, cu un agent persoana juridica, in vederea obtinerii acordului de aderare al participantilor, si care este autorizata sau avizata de catre Comisie;

b) marketingul prospectului schemei de pensii facultative -activitatea de atragere de participanti la un fond de pensii facultative prin intermediul agentilor de marketing autorizati sau avizati de catre Comisie.


CAPITOLUL II

Marketingul prospectului schemei de pensii facultative

Art. 3. -Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfasura numai prin intermediul unui agent de marketing autorizat sau avizat de catre Comisie, denumit in continuare agent.

Art. 4. -Un agent poate desfasura activitatea de marketing al prospectului unei scheme de pensii facultative daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are un contract valabil incheiat cu un administrator sau, dupa caz, cu un agent persoana juridica;

b) a fost autorizat sau, dupa caz, avizat de catre Comisie si inscris in Registrul agentilor de marketing, denumit in continuare Registru.

Art. 5. -(1) Agentii persoane fizice vor putea desfasura activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative numai pentru un singur administrator sau pentru un singur agent persoana juridica.

(2) Agentii persoane fizice ai unui agent persoana juridica ce desfasoara activitatea de marketing al prospectelor unor scheme de pensii facultative vor putea desfasura aceasta activitate numai pentru administratorii cu care agentul persoana juridica are contracte valabil incheiate.

Art. 6. - Pot fi agenti persoane juridice:

a) societatile comerciale constituite si autorizate de Comisie, avand ca obiect de activitate numai marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;

b) societatile comerciale constituite si autorizate conform legilor speciale de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si care sunt avizate de Comisie pentru activitatea de marketing al fondurilor de pensii facultative.

Art. 7. - Agentul are urmatoarele atributii:

a) prezinta potentialului participant aspectele relevante ale prospectului schemei de pensii facultative;

b) obtine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii facultative;

c) transmite administratorului documentele de aderare semnate de participant, in original, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data semnarii acestuia.

Art. 8. -(1) Toate documentele de aderare individuala incheiate de catre agent vor contine numele si prenumele acestuia in clar, numarul deciziei de autorizare sau de avizare, precum si codul de inscriere in Registru.

(2) In cazul agentilor persoane fizice care fac parte din reteaua de vanzari a entitatilor specificate la art. 6, pe documentele de aderare vor fi inscrise si denumirea, numarul deciziei de autorizare sau de avizare, precum si codul de inscriere in Registru ale agentului persoana juridica.

Art. 9. -Administratorilor, agentilor mentionati la art. 5 si 6, precum si persoanelor afiliate acestora le este interzis:

a) sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa despre fondul de pensii facultative si administratorul acestuia;

b) sa faca afirmatii sau previziuni despre evolutia unui fond de pensii facultative altfel decat in forma si modul prevazute in normele Comisiei.


CAPITOLUL III

Pregatirea, autorizarea si avizarea agentilor de marketing


SECTIUNEA 1

Pregatirea agentilor de marketing

Art. 10. -Pregatirea agentilor de marketing revine administratorilor de fonduri de pensii facultative. Acestia pot delega, prin contract, pregatirea agentilor catre persoane juridice specializate, cu respectarea prevederilor art. 11.

Art. 11. -Cursurile de agent si examenele sunt organizate pe baza unei tematici avizate de catre Comisie.

Art. 12. -Certificatul de absolvire a cursului de agent pentru fondurile de pensii facultative este eliberat de catre administrator sau de catre persoanele juridice specializate prevazute la art. 10 numai dupa ce viitorul agent a urmat cursul si a promovat examenul de absolvire a cursului de agent pentru marketingul fondurilor de pensii facultative.

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea agentilor persoane juridice

Art. 13. -In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agent persoana juridica, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie persoana juridica a carei denumire sa nu induca in eroare publicul si sa includa in mod obligatoriu sintagma "agent de marketing pentru fonduri pensii facultative";

b) sa aiba un capital social subscris si varsat in forma baneasca de minimum 25.000 lei;

c) sa aiba ca obiect de activitate numai marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative;

d) sa aiba un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondenta de la Comisie si de la alte institutii sau autoritati;

e) sa nu fie persoana afiliata unui administrator, conform art. 2 alin. (2) din Lege;

f) fondatorii, persoane fizice:

(i) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar si in cel fiscal;

(ii) sa nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare;

g) fondatorii, persoane juridice:

(i) sa nu fie in procedura de reorganizare judiciara sau faliment;

(ii) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale;

h) conducatorii, astfel cum sunt definiti in normele privind autorizarea entitatilor supravegheate de Comisie:

(i) sa aiba pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa

o indeplineasca;

(ii) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;

(iii) sa aiba experienta profesionala de cel putin 3 ani in domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau al asigurarilor;

 1. (iv) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca;

 2. (v) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar-bancar cu interdictia definitiva sau, la momentul depunerii cererii de autorizare a agentului de marketing, cu interdictia temporara de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar;

 3. (vi) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii acesteia;


(vii) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar sau in cel fiscal;

(viii) sa nu fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

 1. (ix) sa nu fie membri in consiliul de administratie al societatii de servicii de investitii financiare cu care administratorul unui fond de pensii facultative, pentru care se realizeaza marketingul prospectului schemei de pensii facultative, a incheiat contract;

 2. (x) sa nu fie angajati sau sa nu aiba niciun fel de relatie contractuala, directa ori indirecta, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

 3. (xi) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine aflate in curs de reorganizare judiciara ori declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului;


i) sa fi achitat taxa de autorizare prevazuta pentru agenti, conform Normei nr. 9/2006 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 21/2006.

Art. 14. -Cererea de autorizare a agentilor de marketing, persoane juridice, conform anexei nr. 3, se depune la Comisie impreuna cu copiile pe suport magnetic ale urmatoarelor inscrisuri:

a) documente care atesta constituirea societatii comerciale: actul constitutiv, in care obiectul de activitate este numai cel de agent de marketing al prospectelor de scheme de pensii facultative, certificatul de inmatriculare si cererea de inscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare;

b) documente care atesta varsarea integrala in numerar a capitalului social, in conditiile si in limitele stabilite de art. 13 lit. b);

c) un studiu de fezabilitate care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:

 1. 1. o scurta prezentare a activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata, din care sa rezulte ca resursele financiare sunt suficiente sa ii permita desfasurarea activitatii;

 2. 2. structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea raspunderilor si limitelor de competenta pentru persoanele semnificative din cadrul societatii comerciale;


3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru urmatorii 3 ani financiari;

d) documentele care atesta plata taxei de autorizare in contul Comisiei, potrivit prevederilor Normei nr. 9/2006;

e) lista actionarilor sau asociatilor directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar ori asociat semnificativ indirect persoana fizica, certificatele de cazier fiscal si judiciar, in original, ale acestora, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar ale persoanelor semnificative;

f) carnetele de munca, diplomele de studii si curriculum vitae semnate ale persoanelor semnificative, din care sa rezulte respectarea prevederilor art. 13 lit. h);

g) curriculum vitae semnate pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice;

h) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, in forma in care au fost depuse la autoritatea fiscala teritoriala;

i) contractul de inchiriere sau de comodat, al sediului ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala sau, dupa caz, actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza;

j) declaratia autentificata, pe propria raspundere, a conducerii executive ca va indeplini prevederile art. 13 lit. h);

k) declaratiile autentificate, pe propria raspundere, ale actionarilor, membrilor consiliului de administratie si ai comitetului de directie referitoare la eventuala lor calitate de persoana afiliata, precum si natura legaturilor dintre ei.


SECTIUNEA a 3-a

Avizarea agentilor persoane juridice

Art. 15. -(1) Comisia avizeaza ca agenti persoane juridice numai entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) au fost autorizate in conditiile legislatiei aplicabile domeniului lor de activitate; b) nu au mentiuni in cazierul fiscal; c) au achitat taxa de avizare prevazuta pentru agenti, conform Normei nr. 9/2006.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane juridice, conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de catre entitatile prevazute la art. 6 impreuna cu copiile pe suport magnetic ale documentelor specificate mai jos:

a) autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta;
b) certificatul fiscal;
c) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului;
d) dovada achitarii taxei de avizare pentru agent;
e) dovada ca dispune de capacitati profesionale si tehnice necesare desfasurarii

corespunzatoare a activitatii de marketing al prospectului schemelor de pensii facultative.


SECTIUNEA a 4-a

Avizarea agentilor persoane fizice

Art. 16. -(1) Pot fi avizati ca agenti persoane fizice persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) nu au interdictie de a exercita profesii in domeniul economic, pietei de capital, asigurarilor, bancar sau juridic; b) au cel putin studii medii; c) nu au mentiuni in cazierul fiscal si nici in cel judiciar; d) au obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing pentru fondurile de pensii facultative, in conformitate cu prevederile art. 12; e) au un contract valabil incheiat cu un administrator sau cu una dintre entitatile prevazute la art. 6; f) au achitat taxa de avizare prevazuta pentru agenti persoane fizice, conform

Normei nr. 9/2006.

(2) Cererea de avizare a agentilor persoane fizice, intocmita conform anexei nr. 2, se depune la Comisie de catre administrator sau de catre entitatile prevazute la art. 6, impreuna cu documentele in original si cu inregistrarea pe suport magnetic a acestora, dupa cum urmeaza:

a) copie de pe actul de identitate;

b) actele de studii;

c) declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice ca se incadreaza in prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

d) certificatul de cazier judiciar si fiscal;

e) certificatul privind absolvirea cursurilor de agent de marketing, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;

f) contractul cu administratorul sau cu una dintre entitatile mentionate la art. 6;

g) dovada achitarii taxei de avizare ca agent de marketing.CAPITOLUL IV

Eliberarea, respingerea sau retragerea autorizatiei ori avizului pentru agentul de marketing


SECTIUNEA 1

Eliberarea autorizatiei sau avizului

Art. 17. -Comisia analizeaza si hotaraste cu privire la eliberarea deciziei de autorizare sau, dupa caz, de avizare a agentului in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Art. 18. -(1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 17, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

Art. 19. -Decizia de autorizare sau, dupa caz, de avizare se comunica administratorului ori entitatilor prevazute la art. 6 in termen de maximum 5 zile calendaristice de la data adoptarii acesteia si va contine codul agentului avizat sub care a fost inscris in Registru.

Art. 20. -(1) Dupa obtinerea autorizatiei sau avizului de catre un agent, orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a eliberat autorizatia ori avizul se va face numai cu avizul prealabil al Comisiei.

(2) Orice modificare a actelor constitutive ale agentului se va depune in mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai insotita de avizul prealabil al Comisiei.

SECTIUNEA a 2-a

Respingerea autorizatiei sau avizului

Art. 21. -(1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru autorizarea sau, dupa caz, pentru avizarea ca agent.

 1. (2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica administratorului sau entitatilor mentionate la art. 6 in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

 2. (3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare.


Art. 22. -O noua cerere de autorizare sau, dupa caz, de avizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.


SECTIUNEA a 3-a

Retragerea autorizatiei sau avizului

Art. 23. -Comisia este in drept sa retraga autorizatia sau, dupa caz, avizul agentului in urmatoarele conditii:

a) daca autorizatia sau, dupa caz, avizul a fost obtinuta/obtinut pe baza unor informatii sau documente false ori care au indus in eroare;

b) in situatia in care nu mai sunt indeplinite conditiile de la autorizare/avizare;

c) la solicitarea agentului;

d) la solicitarea administratorului sau entitatilor prevazute la art. 6;

e) ca sanctiune, in cazul incalcarii dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 24. -(1) Decizia de retragere, scrisa si motivata, se comunica administratorului sau entitatilor prevazute la art. 6 in termen de maximum 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

(2) Decizia de retragere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare.CAPITOLUL V

Dispozitii finale

Art. 25. -(1) Administratorul va transmite Comisiei datele referitoare la agentii persoane fizice sau juridice cu care a incetat colaborarea, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data la care a intervenit incetarea contractului.

  1. (2) Administratorul trebuie sa transmita imediat Comisiei orice schimbare referitoare la datele agentilor autorizati sau avizati, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.

  2. Art. 26. -(1) Agentul de marketing, persoana fizica, este obligat sa se reinregistreze daca, in urma incetarii contractului valabil incheiat cu un administrator si ulterior primei avizari, incheie un nou contract cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative.

 1. (2) Agentii inregistrati in Registru si care nu desfasoara activitati de marketing al prospectului schemei de pensii facultative pentru o perioada de 2 ani vor fi reavizati/reautorizati de catre Comisie.


Art. 27. -Administratorul este obligat ca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta sa notifice in scris Comisia ori de cate ori constata ca agentii sai de marketing incalca prevederile Legii si/sau ale normelor Comisiei.

Art. 28. -Comisia radiaza din Registru agentul de marketing care incalca prevederile art. 9, notificand acest lucru administratorului.

Art. 29. -Cuantumul taxei de autorizare, precum si cuantumul taxei de avizare pentru agentii de marketing sunt prevazute in Norma nr. 9/2006.

Art. 30. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta norma.