Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Norma nr. 1/2006 din 23/08/2006 privind autorizarea de constituire a societatii de pensii


Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Norma nr. 1/2006

din 23/08/2006

privind autorizarea de constituire a societatii de pensii

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 08/09/2006

Actul a intrat in vigoare la data de 08 septembrie 2006

Avand in vedere prevederile art. 3-9 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,

pentru a deveni administrator al unui fond de pensii facultative, o entitate trebuie sa obtina: autorizatia de constituire ca societate de pensii, dupa caz, autorizatia de administrare a unui fond de pensii facultative, autorizatia prospectului schemei de pensii, precum si autorizatia fondului de pensii facultative,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta norma reglementeaza procedura, conditiile de autorizare si documentele care trebuie prezentate Comisiei in procesul de autorizare a constituirii societatii de pensii.

Art. 2. - Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, precum si societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare care sunt infiintate si autorizate potrivit legislatiei care reglementeaza domeniul lor de activitate si care sunt autorizate de Comisie in acest scop.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumita in continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) act constitutiv - contractul si statutul ori inscrisul unic purtand aceasta denumire, in baza caruia se constituie sau s-a constituit, dupa caz, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor ori societatea de asigurare;

b) situatii financiare - bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune;

c) conducatori - persoanele care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale unei societati, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea curenta a acesteia si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea societatii. In aceasta categorie nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocita a sediilor secundare. In cazul sediilor secundare ale unei societati, persoana juridica straina, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, conducatorii sunt persoanele imputernicite de societatea-mama, persoana juridica straina, sa conduca activitatea sediului secundar si sa angajeze legal, in Romania, persoana juridica straina;

d) grup - ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate-mama, filialele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale detin o participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului anual.

CAPITOLUL II
Autorizarea de constituire a societatii de pensiiSECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 4. - Societatea de pensii, persoana juridica romana, poate administra fonduri de pensii facultative numai in baza autorizatiei de constituire si a autorizatiei de administrare, emise de Comisie.

Art. 5. - Pentru eliberarea deciziei de autorizare de constituire a societatii de pensii, Comisia analizeaza cererea si documentatia depuse de catre fondatori sau de reprezentantii lor legali si verifica daca sunt indeplinite, cumulativ, conditiile prevazute in prezenta norma.SECTIUNEA a 2-a
Conditii generale

Art. 6. - Societatea de pensii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii generale:

a) sa se constituie sub forma unei societati pe actiuni;

b) sa aiba ca obiect unic de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pensiilor private;

c) denumirea societatii de pensii sa contina obligatoriu sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii facultative" si sa nu contina elemente de natura sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane;

d) capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societatea de pensii, care sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate;

e) actul constitutiv al societatii de pensii trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare;

f) participatiile mai mici de 1% sa nu reprezinte, cumulat, mai mult de 10% din capitalul social;

g) sa aiba un consiliu de administratie alcatuit dintr-un numar impar de membri, dar nu mai putin de 3 persoane;

h) fondatorii sa faca dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Lege si de normele emise in aplicarea acesteia;

i) dovada platii taxei de autorizare de constituire ca societate de pensii.SECTIUNEA a 3-a
Conditii privind fondatorii

Art. 7. - (1) La evaluarea fondatorilor se va urmari ca acestia sa dispuna de o situatie financiara care sa le permita onorarea obligatiilor lor patrimoniale si participarea la capitalul social al societatii de pensii.

(2) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie sa fi inregistrat, potrivit ultimei situatii financiare si, dupa caz, ultimei balante de verificare, capital propriu pozitiv.

(3) Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie sa fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau divizare, a functionat minimum 3 ani.

(4) Nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societati de pensii persoanele juridice ori alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice sau in jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor.

(5) Organismele de plasament colectiv fara personalitate juridica, asociatiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala, patronatele si orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator la capitalul social al unei societati de pensii.

(6) Organismele de plasament colectiv cu personalitate juridica pot participa ca fondator in limita a maximum 5% din capitalul social al unei societati de pensii.

Art. 8. - Persoanele juridice care au calitatea de fondator trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa nu fie in procedura de reorganizare judiciara sau faliment;

b) sa nu aiba datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

Art. 9. - Persoanele fizice care au calitatea de fondator trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si nu au fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare;

b) sa dispuna de venituri personale, neafectate indeplinirii obligatiilor lor patrimoniale, care, prin nivelul lor anual, sa justifice, in mod corespunzator, provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social al societatii de pensii si care sa aiba caracter de continuitate;

c) fondurile destinate participatiei la capitalul social al societatii de pensii sa nu aiba ca surse venituri obtinute din activitati desfasurate in statele sau jurisdictiile prevazute la art. 7 alin. (4) din prezenta norma;

d) sa nu fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei alte societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative, sa nu fie membri in consiliul de administratie al unei societati de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a incheiat contract si sa nu fie angajati sau sa nu aiba orice fel de relatie contractuala, directa ori indirecta, cu o alta societate de administrare a fondurilor de pensii facultative.SECTIUNEA a 4-a
Conditii privind membrii propusi pentru consiliul
de administratie si comitetul de directie

Art. 10. - Membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie trebuie sa nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice si sa nu fi fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare.

Art. 11. - (1) Calitatea membrilor propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie va garanta gestiunea corecta si prudentiala a fondului de pensii.

(2) Membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa aiba pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;

b) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior de lunga durata;

c) sa aiba experienta profesionala de cel putin 5 ani in domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurari;

d) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca;

e) sa nu fi fost sanctionati de autoritati romane ori straine din domeniul financiar-bancar cu interdictia definitiva sau, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire a societatii de pensii, cu interdictia temporara de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar;

f) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii societatii respective;

g) sa nu aiba mentiuni in cazierul judiciar sau in cel fiscal;

h) sa nu fie membri in consiliul de administratie sau conducatori ai unei alte societati de administrare a fondurilor de pensii facultative ori ai unei institutii de credit care indeplineste functia de depozitar pentru fonduri de pensii facultative;

i) sa nu fie membri in consiliul de administratie al societatii de servicii de investitii financiare cu care societatea de pensii a incheiat contract;

j) sa nu fie angajati sau sa nu aiba orice fel de relatie contractuala, directa ori indirecta, cu un alt administrator de fonduri de pensii facultative;

k) sa nu fie membri in organele de conducere ale organizatiilor sindicale si patronale;

l) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine, aflata in curs de reorganizare judiciara ori declarata in stare de faliment, in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului.

Art. 12. - (1) Comisia are calitatea sa evalueze in ce masura experienta acumulata de conducatori/inlocuitorii acestora este relevanta pentru specificul si volumul activitatii care va fi desfasurata de societatea de pensii.

(2) Evaluarea fiecarui membru propus pentru consiliul de administratie sau pentru comitetul de directie se va face, in fiecare caz, luandu-se in considerare informatii legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si de orice alte circumstante. In acest sens, vor fi avute in vedere, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:

a) persoana respectiva a fost sanctionata ori i s-a refuzat o autorizatie de catre o autoritate de supraveghere din domeniul financiar-bancar din Romania sau din strainatate ori s-a aflat in alta situatie care, prin aspectele relevate, ar putea avea efecte negative asupra imaginii societatii de pensii la care persoana in cauza este propusa in calitate de membru al consiliului de administratie sau al comitetului de directie;

b) persoana respectiva a exercitat fara acordul autoritatii mentionate la lit. a) o activitate pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unui astfel de acord;

c) in calitate de conducator sau de administrator al entitatii, persoana juridica romana, ori al unei sucursale a unei entitati straine, persoana respectiva nu si-a asumat responsabilitatile decurgand din aceasta calitate sau a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acesteia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;

d) in perioada in care persoana respectiva a detinut calitatea de conducator sau de administrator al unei entitati, aceasta a facut obiectul unor masuri de supraveghere speciala, de administrare speciala ori al altor masuri similare instituite de autoritatea competenta;

e) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat atributii de conducere ori de administrare sau la care este ori a fost actionar sau asociat au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar, sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie.

Art. 13. - (1) Nu pot detine calitatea de fondator, membru in consiliul de administratie, conducator sau auditor financiar al unei societati de pensii persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile ulterioare.

(2) Nu pot detine calitatea de fondator, actionar, administrator, conducator sau auditor financiar al unei societati de pensii persoanele care au fost condamnate, printr-o sentinta ramasa definitiva, pentru infractiuni de coruptie, spalare de bani, infractiuni contra patrimoniului, abuz in serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primire de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa ori alte fapte de natura sa conduca la concluzia ca nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a societatii de pensii.

(3) Interdictia prevazuta la alin. (1) si (2) se aplica si in cazul fondatorilor, actionarilor si auditorilor financiari, persoane juridice, la care unul sau mai multi dintre actionarii, administratorii ori persoanele care asigura conducerea activitatii curente a acestora au fost condamnati, printr-o sentinta ramasa definitiva, pentru infractiunile prevazute la alin. (1) si (2).SECTIUNEA a 5-a
Documentatia necesara pentru obtinerea autorizatiei
de constituire a societatii de pensii

Art. 14. - (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societati de pensii se elibereaza in baza Cererii pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii, intocmita conform anexei nr. 2.

(2) Cererea, insotita de documentatia completa, se depune si se inregistreaza la Comisie de catre fondatori sau reprezetantii lor legali.

Art. 15. - Cererea pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii este insotita de urmatoarele documente:

a) procura speciala si autentica sau, dupa caz, delegatie avocatiala, semnata de toti membrii fondatori, prin care acestia desemneaza una ori mai multe persoane pentru a-i reprezenta in relatia cu Comisia, pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare de constituire;

b) proiectul actului constitutiv, care sa contina denumirea societatii de pensii, conform rezervarii eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului, si care sa fie intocmit cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) din Lege;

c) documentatia privind fondatorii, prevazuta la art. 16;

d) documentatia privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, daca este cazul, prevazuta la art. 17;

e) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, din care sa rezulte daca detin individual sau in legatura cu alte persoane implicate in orice societate comerciala cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, conform modelului "Declaratie 2" din anexa nr. 7;

f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei, conform modelului "Declaratie 1" din anexa nr. 6;

g) specimene de semnatura conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

h) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societatii de pensii, precum si proceduri interne intocmite in conformitate cu art. 18;

i) actul juridic in baza caruia societatea in curs de infiintare detine spatiul destinat sediului social si sediilor secundare, precum si documente din care sa reiasa ca acestea indeplinesc conditiile prevazute la art. 19;

j) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;

k) situatiile financiare auditate de o societate de audit financiar extern autorizata, din care sa reiasa provenienta declarata a sumelor utilizate ca aport la capitalul social al societatii de pensii;

l) dovada platii taxei de autorizare de constituire a societatii de pensii.

Art. 16. - (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, se vor prezenta urmatoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similara din tara de origine, care sa ateste cel putin denumirea, numarul si data inmatricularii, obiectul de activitate al acesteia, persoanele imputernicite legal sa reprezinte persoana juridica si structura actionariatului acesteia pana la nivel de persoana fizica. Structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica trebuie detaliata inclusiv pentru persoanele juridice care detin indirect participatii la capitalul social al fondatorului;

b) o prezentare a persoanei juridice, sub semnatura reprezentantului legal, din care sa rezulte organizarea acesteia, inclusiv reteaua de sedii secundare detinute in tara de origine si in strainatate, activitatea desfasurata de fondator si de fiecare dintre sediile sale secundare;

c) ultimele 3 situatii financiare anuale auditate de o societate de audit financiar, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cele mai recente situatii financiare interimare si ultima balanta de verificare ale fondatorului si, dupa caz, cele intocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabila din care face parte fondatorul. In cazul fondatorilor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, persoana juridica din care acestea provin trebuie sa fi functionat minimum 3 ani inainte, precum si dovada ca nu a inregistrat pierderi in ultimele doua exercitii financiare;

d) in cazul fondatorilor, persoane juridice straine, situatiile financiare anuale prevazute la lit. c) vor fi auditate de o societate de audit financiar autorizata, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federatia Internationala a Contabililor, si care a asimilat Codul de etica emis de aceasta. Comisia poate solicita documente care sa ateste indeplinirea cerintelor mentionate;

e) estimari ale rezultatelor financiare si investitionale pentru urmatorii 3 ani, insusite de conducatorii fondatorului;

f) la solicitarea Comisiei, curriculum vitae intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1, certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f), respectiv alin. (2), (3) si (4), si specimene de semnatura pentru membrii consiliului de administratie si/sau pentru persoanele care asigura conducerea activitatii curente a fondatorului, conform modelului prevazut in anexa nr. 5.

(2) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, se vor prezenta urmatoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

c) certificatul de cazier judiciar, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 17 alin. (2), (3) si (4);

d) declaratie de venit intocmita in conformitate cu legislatia din tara de origine, vizata de autoritatea fiscala sau, dupa caz, certificata conform legislatiei din tara respectiva; in cazul in care legislatia din tara de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va prezenta un document oficial care sa ateste acest fapt;

e) date despre fondatorii societatii de pensii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;

f) specimen de semnatura, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

g) "Declaratia 1" si "Declaratia 2", prevazute in anexele nr. 6 si 7;

h) cazier fiscal sau declaratie, din care sa rezulte natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii cererii.

Art. 17. - (1) Pentru fiecare dintre membrii propusi pentru consiliul de administratie si/sau pentru comitetul de directie va fi transmisa urmatoarea documentatie:

a) copie de pe actul de identitate, a carei conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate;

b) curriculum vitae intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

c) copie de pe actul care atesta ca au studii superioare de lunga durata, absolvite cu examen de licenta sau de diploma, dupa caz;

d) chestionarul al carui model este prevazut in anexa nr. 4, completat si semnat de aceste persoane;

e) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 23 alin. (1) din Lege;

f) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, cu respectarea prevederilor alin. (2), (3) si (4);

g) specimen de semnatura, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;

h) "Declaratia 1" si "Declaratia 2", prevazute in anexele nr. 6 si 7.

(2) Pentru persoanele care nu au resedinta in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care au resedinta in prezent, daca aceasta este alta decat tara de origine.

(3) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au resedinta in Romania, se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane si certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine si din tara in care au avut anterior resedinta, daca aceasta este alta decat tara de origine.

(4) Pentru persoanele care au domiciliul in Romania se va prezenta certificatul de cazier judiciar eliberat de autoritatile romane.

Art. 18. - (1) Proiectul regulamentului de organizare si functionare a societatii de pensii va contine cel putin urmatoarele:

a) proiectul structurii organizatorice a societatii de pensii, care va contine obligatoriu o directie de audit intern si o directie distincta responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor;

b) atributiile fiecarui compartiment al societatii de pensii si relatiile dintre acestea;

c) atributiile sediilor secundare ale societatii de pensii, inclusiv proceduri privind evidenta si controlul activitatii, arhivarea documentelor si transmiterea situatiilor si/sau a documentelor la sediul social/central;

d) competentele conducatorilor societatii de pensii/inlocuitorilor acestora, ale persoanelor care asigura conducerea compartimentelor din cadrul societatii de pensii si din cadrul sediilor secundare, precum si pe cele ale altor persoane care efectueaza operatiuni in numele si pe contul societatii de pensii.

(2) Procedurile interne vor contine cel putin urmatoarele:

a) descrierea sistemului de control intern, a gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activitatii ce urmeaza a fi desfasurata, avandu-se in vedere aspecte precum: capacitatea de a desfasura activitatile propuse, gradul de securitate a informatiei, capacitatea de a furniza raportarile solicitate de Comisie, indeplinirea de catre sistemele de prelucrare automata a datelor, a criteriilor minimale prevazute de reglementarile financiar-contabile in vigoare;

b) reguli privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, emise in aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19. - (1) Spatiul destinat sediului social trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa se afle in folosinta exclusiva a societatii de pensii;

b) sa fie corespunzator structurii organizatorice si activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

c) sa fie in suprafata utila de cel putin 100 m2;

d) sa fie compartimentat corespunzator, astfel incat sa se asigure separarea efectiva a activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

e) sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) sa dispuna de o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii, astfel incat sa se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor in arhiva entitatii.

(2) Spatiul destinat sediilor secundare trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa se afle in folosinta exclusiva a societatii de pensii;

b) sa fie corespunzator structurii organizatorice si activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

c) sa fie in suprafata utila de cel putin 25 m2;

d) sa fie compartimentat corespunzator, astfel incat sa se asigure separarea efectiva a activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate;

e) sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinte;

f) sa dispuna de o dotare tehnica adecvata desfasurarii activitatii, astfel incat sa se asigure securitatea, stocarea si confidentialitatea informatiilor si a documentelor in arhiva entitatii.

CAPITOLUL III
Procedura de acordare sau respingere a autorizatiei
de constituire a societatii de pensiiSECTIUNEA 1
Acordarea autorizarii pentru constituirea societatii de pensii

Art. 20. - (1) Comisia hotaraste cu privire la eliberarea unei decizii de autorizare de constituire in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) Decizia de aprobare a cererii de autorizare de constituire a societatii de pensii se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre Comisie.

Art. 21. - (1) Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 20 alin. (1), care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii.

(2) In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare ori inlocuire, dupa caz.

Art. 22. - (1) Fondatorii inregistreaza societatea la oficiul teritorial al registrului comertului in raza caruia se afla sediul social al societatii de pensii, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) duce la pierderea valabilitatii autorizatiei de constituire.

Art. 23. - In termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea certificatului de inregistrare ca societate comerciala de la oficiul registrului comertului, societatea de pensii va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 24. - Obtinerea autorizatiei de constituire a unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de administrare.SECTIUNEA a 2-a
Respingerea autorizarii de constituire a societatii de pensii

Art. 25. - (1) Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica fondatorilor in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre Comisie.

(3) Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 26. - O noua cerere de autorizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 27. - Toate documentele depuse la Comisie, in scopul obtinerii autorizatiei ca societate de pensii, ca administrator sau ca fond de pensii facultative, vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.

Art. 28. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integranta din prezenta norma.

___________

*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse in facsimil.