Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative


Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 31/05/2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege stabileste

a) principiile elaborarii si autorizarii prospectului schemei de pensii facultative si ale fondului de pensii facultative

b) principiile organizarii si functionarii administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu

c) reglementarea si supravegherea prudentiala a administrarii fondurilor de pensii facultative

Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii

1. activele unui fond de pensii facultative reprezinta instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor

2. activul personal reprezinta suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond

3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumita data reprezinta valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data

4. actul individual de aderare reprezinta contractul scris, incheiat intre persoana fizica si administrator, care contine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii

5. actionarul semnificativ reprezinta persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detine direct ori indirect o participatie de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societati ori din drepturile de vot sau o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia

6. administrarea speciala reprezinta exercitarea raspunderii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii facultative, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor

7. administratorul special poate fi orice persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii, desemnata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata

8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investitiilor, o societate de asigurari, autorizate conform legislatiei care reglementeaza domeniile in care activeaza, a caror autorizatie este in vigoare si care sunt autorizate, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative si, optional, pentru a furniza pensii private

9. angajatorul reprezinta persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pe baza de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare

10. beneficiarul reprezinta mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil

11. beneficiile colaterale reprezinta orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative

12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, reprezinta autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari prin Legea nr. 313/2005

13. Consiliul de supraveghere speciala reprezinta doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numarul de participanti la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii facultative

14. contractul de administrare reprezinta contractul incheiat intre administrator si participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative

15. contributiile reprezinta sumele platite de catre participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii facultative

16. depozitarul reprezinta institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii facultative

17. fondul de pensii facultative reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi

18. fondul de garantare a pensiilor reprezinta fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii reglementat si supravegheat de Comisie

19. instrumentele financiare reprezinta

a) valori mobiliare

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri

e) contracte forward pe rata dobanzii

f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni

g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii

h) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata

20. instrumentele financiare derivate reprezinta instrumentele definite la pct. 19 lit. d) si g), combinatii ale acestora, precum si alte instrumente calificate astfel prin reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

21. participantul reprezinta persoana care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si care are in viitor un drept la o pensie facultativa

22. pensia facultativa reprezinta suma platita periodic titularului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public

23. ponderea zilnica a unui fond reprezinta raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva

24. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada reprezinta media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectiva

25. prospectul schemei de pensii facultative reprezinta documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii facultative

26. provizionul tehnic reprezinta un volum adecvat de pasive corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile

27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezinta rata anualizata a produsului randamentelor zilnice, masurate pe o perioada de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unitati de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond din ziua precedenta

28. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezinta suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectiva

29. rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva, diminuata cu 4 puncte procentuale, si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva

30. riscurile biometrice reprezinta riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate

31. schema de pensii facultative reprezinta sistemul de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul colecteaza si investeste activele fondului de pensii facultative, in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii facultative

32. societatea de pensii reprezinta societatea pe actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei comerciale si cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si, optional, furnizarea pensiilor private

33. statul membru de origine reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa

34. statul membru gazda reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, a carui legislatie sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabila relatiei dintre angajator si participanti

35. statul tert reprezinta oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European

36. unitatea de fond reprezinta raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative si valoarea la zi a unei unitati de fond

(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, denumita in continuare prima entitate, reprezinta

a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate

b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate

c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, in acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate

d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati

e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entitati

f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv al oricarei persoane prevazute la lit. a)-e)

CAPITOLUL II
Infiintarea societatilor de pensii, autorizarea si retragerea autorizatiei administratorilor

Art. 3. - (1) Pot administra fonduri de pensii facultative societatile de pensii, societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare, autorizate de Comisie in acest scop

(2) Societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare prevazute la alin. (1) sunt infiintate si autorizate potrivit legislatiei ce reglementeaza domeniul lor de activitate

Art. 4. - (1) Societatile de pensii necesita autorizare de catre Comisie pentru constituire si administrare

(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societati pe actiuni, iar persoanele care intentioneaza sa infiinteze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire

(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii este insotita de urmatoarele documente

a) proiectul actului constitutiv

b) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum si provenienta acestora

c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor

d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei

e) documente din care sa reiasa situatia financiara a fondatorilor in ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar

f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, din care sa rezulte ca detin, individual sau in legatura cu alte persoane implicate in orice societate comerciala, cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot

g) documente privind candidatii pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, dupa caz, curriculum vitae datat si semnat, care sa specifice calificarea si experienta profesionala, copia actului de identitate, copia diplomei de studii

h) cazierele judiciare si fiscale ale candidatilor pentru consiliul de administratie si comitetul de directie, daca este cazul

i) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societatii de pensii

j) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social

k) dovada platii taxei privind cererea de autorizare de constituire

(4) Comisia poate solicita in scris si alte documente si informatii suplimentare celor prevazute la alin. (3), potrivit reglementarilor cuprinse in normele elaborate de Comisie

Art. 5. - (1) Comisia poate solicita fondatorilor, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii

(2) Comisia verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind indreptatita sa se adreseze autoritatilor competente si sa obtina de la acestea orice documente si informatii pe care le considera relevante

Art. 6. - Comisia analizeaza cererea pentru autorizarea de constituire si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata

Art. 7. - Comisia aproba cererea pentru autorizarea de constituire, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii

a) fondatorii nu au datorii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale

b) calitatea actionarilor si a membrilor propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie garanteaza gestiunea corecta si prudentiala a fondului de pensii facultative

c) fondatorii si membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie nu sunt in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, dupa caz, si nu au fost implicati in niciun fel de scandaluri financiare

d) membrii propusi pentru consiliul de administratie si comitetul de directie au pregatirea si experienta profesionala necesare functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca

e) denumirea societatii de pensii nu este de natura sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane

f) fondatorii fac dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social

g) se face dovada achitarii taxei pentru cererea de autorizare de constituire

Art. 8. - (1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire in urmatoarele situatii

a) documentatia prezentata ramane incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

b) neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 7

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica fondatorilor in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia

Art. 9. - (1) Fondatorii inregistreaza societatea la Oficiul National al Registrului Comertului, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1) duce la pierderea valabilitatii autorizatiei de constituire

(3) Autorizatia de constituire a unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea autorizatiei de administrare

Art. 10. - (1) Administratorul trebuie sa obtina autorizatie de administrare a fondurilor de pensii facultative de la Comisie

(2) In vederea obtinerii autorizatiei de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurare depune la Comisie o cerere insotita de urmatoarele documente

a) certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului

b) dovada varsarii sau a reintregirii, sub forma baneasca, a capitalului social, dupa caz

c) proiectul contractului de depozitare

d) proiectul de contract de societate civila

e) declaratia privind politica de investitii

f) planul de afaceri pe 3 ani

g) proiectul prospectului schemei de pensii facultative

h) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de administrare

i) orice alte documente si informatii suplimentare prevazute in normele adoptate de Comisie

(3) Comisia poate solicita societatii de pensii, societatii de administrare a investitiilor sau societatii de asigurare, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestea trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii

(4) Comisia analizeaza cererea pentru autorizarea de administrare si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata

Art. 11. - Decizia de aprobare sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia

Art. 12. - (1) Modificarea continutului documentelor care au stat la baza autorizatiei de administrare trebuie aprobata in prealabil de Comisie, cu exceptia cazului in care modificarea este in afara controlului administratorului

(2) Comisia analizeaza modificarile in conformitate cu procedura de autorizare prevazuta la art

10 si aproba sau respinge modificarile solicitate. Decizia se comunica potrivit prevederilor art. 11

Art. 13. - (1) Comisia intocmeste si tine evidenta in Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor, denumit in continuare Registru

(2) Registrul cuprinde

a) denumirea si natura fondului de pensii facultative

b) denumirea, sediul, numarul de inregistrare in registrul comertului si codul unic de inregistrare ale administratorului

c) lista actionarilor administratorului, a membrilor consiliului de administratie si a detinerilor de actiuni de catre acestia

d) denumirea, sediul, numarul de inregistrare in registrul comertului si codul unic de inregistrare ale depozitarului

e) codul autorizatiei fondului de pensii facultative, codul autorizatiei administratorului si codul avizului depozitarului

f) statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care functioneaza administratorul, in cazul desfasurarii activitatilor in conditiile art. 29 alin. (3)

g) alte informatii prevazute in normele adoptate de Comisie

(3) Registrul are rolul de a inregistra si de a actualiza evidenta fondurilor de pensii facultative si a administratorilor acestora

(4) La data acordarii autorizatiei de administrare, Comisia inscrie administratorul in Registru

(5) Orice modificare privind suspendarea sau retragerea autorizatiei administratorului se consemneaza in Registru

Art. 14. - Denumirea societatii de pensii care obtine autorizatie de administrare, in conformitate cu prezenta lege, va contine sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii facultative"

Art. 15. - (1) Activitatea unui administrator cuprinde, in principal, urmatoarele

a) colectarea contributiilor participantilor, transformarea lor in unitati de fond si actualizarea informatiilor privind conturile acestora

b) transferul de lichiditati banesti si decontarea cheltuielilor privind operatiunile fondului de pensii facultative

c) evidenta, administrarea si investirea activelor fondului de pensii facultative

d) calculul sumei din contul fiecarui participant la sfarsitul perioadei de acumulare, conform legii

e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii facultative si al unitatii de fond, in fiecare zi lucratoare

f) convertirea contributiilor si a transferurilor de lichiditati banesti in unitati de fond

g) evidenta conturilor individuale, precum si furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodica sau transferul participantilor

h) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii facultative

i) efectuarea platilor datorate entitatilor implicate

j) gestionarea relatiilor cu entitatile implicate

k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea rapoartelor, potrivit legii

l) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul de pensii facultative, activitatea proprie, participantii si beneficiarii sai

m) alte activitati prevazute in normele adoptate de Comisie

(2) Activele si pasivele fiecarui fond de pensii facultative sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activitati si de contabilitatea proprie ale administratorului, fara posibilitatea transferului intre fonduri sau intre fonduri si administrator

(3) Toate activele si pasivele corespunzatoare activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activitati ale societatilor de asigurare, respectiv ale societatilor de administrare a investitiilor, fara posibilitatea de transfer

(4) Activele si pasivele restrictionate, gestionate si organizate separat, prevazute la alin. (3), sunt limitate la operatiunile legate de fondurile de pensii facultative si activitati conexe

(5) Contabilitatea operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectueaza in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile

(6) Comisia elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii si in domeniul arhivarii, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finantelor Publice

(7) Situatiile financiare si cele privind operatiunile oricarei entitati supuse autorizarii, supravegherii si controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile Comisiei si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania

(8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entitatilor implicate in administrarea fondurilor de pensii facultative se va stabili pe baza unui protocol incheiat intre Comisie si Camera Auditorilor Financiari din Romania

Art. 16. - Administratorul are obligatia de a constitui in structura sa organizatorica o directie de audit intern si o directie distincta, responsabila cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita

Art. 17. - (1) Administratorul nu poate delega raspunderea privind administrarea fondului de pensii facultative

(2) Incredintarea executarii anumitor obligatii catre un tert nu exonereaza administratorul de raspundere

(3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, pentru fiecare fond avand un prospect al schemei de pensii facultative distinct si autorizat

Art. 18. - (1) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot fi actiuni preferentiale si pot fi denominate

(2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare

Art. 19. - Administratorul poate dobandi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabila a Comisiei si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei

Art. 20. - (1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini

(2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro

(3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou-infiintata este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei

(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investitiilor sau de o societate de asigurari se completeaza, daca este cazul, la nivelul prevazut la alin. (2), prin subscriere si varsare integrala, exclusiv in numerar, la momentul autorizarii de administrare, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei

(5) Capitalul social al administratorului, prevazut la alin. (2), va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii facultative, aflate in administrare

Art. 21. - (1) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator

(2) Orice detinere mai mare de 5% din capitalul social al administratorului va fi avizata de Comisie

(3) Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului de pensii facultative si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor

(4) Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii

a) sa justifice provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social

b) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane

c) sa fi functionat, in cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau de divizare, a functionat minimum 3 ani

Art. 22. - (1) Consiliul de administratie al administratorului decide asupra politicii de investitii si asupra politicii financiare a fondului de pensii facultative, precum si asupra oricaror alte atributii prevazute in regulamentul de organizare si functionare avizat de Comisie

(2) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de legislatia privind societatile comerciale, precum si urmatoarele conditii

a) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior

b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 5 ani in domeniul investitiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurari

c) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca

(3) Membrii consiliului de administratie sau ai comitetului de directie, dupa caz, trebuie sa aiba conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si sa indeplineasca cel putin urmatoarele cerinte

a) sa nu fi fost sanctionati de catre autoritati romane sau straine din domeniul financiar cu interdictia de a desfasura activitati in sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare,cu interdictia temporara de a desfasura astfel de activitati

b) sa nu fi detinut functia de administrator al unei societati comerciale romane sau straine, aflata in curs de reorganizare judiciara ori declarata in stare de faliment in ultimii 2 ani anteriori declansarii procedurii falimentului

c) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati care nu si-a respectat obligatiile materiale si financiare fata de terti la momentul incetarii activitatii societatii respective

d) sa nu aiba mentiuni in cazierele judiciar si fiscal

Art. 23. - (1) Membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie, dupa caz, al unui administrator nu pot fi membri in organele de conducere ale

a) altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ale persoanelor afiliate acestora

b) depozitarului fondului de pensii facultative sau persoanelor afiliate acestuia

c) organizatiilor sindicale si patronale

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevazute la acelasi alineat

Art. 24. - (1) Administratorul trebuie sa actioneze in interesul participantilor si sa aplice principii prudentiale in activitatea sa

(2) Administratorul nu poate fi o persoana afiliata angajatorului sau depozitarului

Art. 25. - (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru

a) acordarea de imprumuturi

b) garantarea de imprumuturi sau de credite

(2) Tranzactiile in nume propriu efectuate de un administrator respecta obligatiile de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii facultative prevazute de prezenta lege

(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, administratorii pot desemna

a) pentru conservarea activelor lor, depozitarii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si autorizati corespunzator pentru aceasta activitate

b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investitii, gestionari de investitii stabiliti in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si autorizati corespunzator pentru aceasta activitate. La solicitarea autoritatii competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din Romania sa dispuna liber de activele fondului de pensii facultative

Art. 26. - (1) Pentru administrarea unui fond de pensii facultative, administratorul percepe participantilor si beneficiarilor un comision de administrare

(2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabileste prin prospectul schemei de pensii facultative si este acelasi pentru toti participantii si beneficiarii la schema respectiva

(3) Modificarea comisioanelor se comunica participantilor cu cel putin 6 luni inainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei

Art. 27. - (1) Administratorul achita Comisiei, de la momentul autorizarii primului fond de pensii facultative administrat, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa lunara de administrare

(2) Pentru nevirarea la termen a taxei lunare de administrare prevazute la alin. (1), Comisia calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare

Art. 28. - (1) Taxele de autorizare, avizare si administrare se stabilesc prin normele adoptate de Comisie

(2) Taxele prevazute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, respectiv de administrator

(3) In cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa perceputa nu se restituie

(4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor

Art. 29. - (1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi administrator, in sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European

(2) Administratorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de scheme de pensii facultative intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizarii de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

(3) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, administratorii autorizati in Romania pot primi contributii de la participanti si intreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European

(4) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, persoanele care indeplinesc conditiile pentru a deveni participanti la scheme de pensii facultative si intreprinderile din Romania pot vira contributii catre fonduri de pensii administrate de administratori autorizati intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European

(5) Administratorul din Romania care intentioneaza sa accepte contributii de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European trebuie autorizat in prealabil de Comisie

(6) Administratorul prevazut la alin. (5) notifica intentia sa Comisiei, indicand: statul membru gazda, numele participantului si principalele caracteristici ale schemei de pensii facultative

(7) Comisia, notificata conform alin. (6), daca nu are motive sa considere ca structura administrativa sau situatia financiara a administratorului ori reputatia si calificarile profesionale sau experienta persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitatile propuse in statul gazda, comunica autoritatii competente din acest stat, in termen de 3 luni de la primire, toate informatiile prevazute la alin. (6) si aduce la cunostinta administratorului aceasta

(8) Inainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sa inceapa sa administreze o schema de pensii facultative cu participanti din Romania, Comisia comunica autoritatii competente din statul membru de origine, in termen de doua luni de la primirea informatiilor prevazute la alin. (6), cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile facultative, in conformitate cu care trebuie gestionata schema de pensii facultative cu participanti din Romania, spre transmitere administratorului interesat

(9) La primirea informatiilor prevazute la alin. (8) sau, daca nu primeste nici o notificare din partea autoritatii competente a statului membru de origine, la expirarea perioadei prevazute la alin

(8), administratorul poate incepe sa administreze schema de pensii facultative cu participanti din Romania, in conformitate cu cerintele stabilite de legislatia romana privind pensiile facultative

(10) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care administreaza o schema de pensii facultative cu participanti din Romania, va respecta cerintele de furnizare de informatii stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi

(11) Comisia informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine asupra oricaror modificari semnificative survenite cu privire la cerintele legislatiei romane privind pensiile facultative

(12) Comisia supravegheaza permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, care administreaza o schema de pensii facultative cu participanti din Romania, urmarind respectarea in activitatile acestuia a cerintelor stabilite de legislatia romana privind pensiile facultative, precum si a cerintelor de furnizare de informatii, prevazute la alin. (10)

(13) In cazul in care, in urma supravegherii, se constata incalcari ale acestor cerinte in activitatea administratorului, Comisia notifica fara intarziere autoritatea competenta din statul membru de origine

(14) Comisia, in colaborare cu autoritatea competenta din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru ca administratorul din Romania sa puna capat incalcarii cerintelor stabilite de legislatia sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazda

(15) Daca, in ciuda masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului sau pentru ca asemenea masuri nu au fost adoptate in statul membru de origine, administratorul continua sa incalce legislatia romana privind pensiile facultative, Comisia poate, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, sa ia masurile necesare pentru a preveni sau a sanctiona alte incalcari, inclusiv, daca este strict necesar, prin interdictia aplicata administratorului de a desfasura activitati in contul participantilor in Romania

(16) Comisia poate solicita autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului sa decida asupra separarii activelor si pasivelor corespunzatoare activitatii desfasurate in Romania de celelalte active si pasive

(17) La solicitarea autoritatii competente din statul membru gazda, Comisia cere administratorului din Romania sa separe activele si pasivele corespunzatoare activitatii desfasurate in statul gazda de celelalte active si pasive

CAPITOLUL III
Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative

Art. 30. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat si propus de catre administrator

(2) Fiecare prospect al schemei de pensii facultative propus de administrator trebuie sa obtina autorizarea Comisiei

(3) Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei

Art. 31. - (1) Pentru a obtine autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurari depune la Comisie o cerere, odata cu cererea pentru autorizarea de administrare, prospectul schemei de pensii facultative, inclusiv proiectul contractului de depozitare si proiectul contractului de societate civila

(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se emite odata cu autorizarea de administrare a fondului de pensii

(3) Procedura de autorizare si modificare a prospectului schemei de pensii facultative este prevazuta in normele adoptate de Comisie

Art. 32. - Administratorul procedeaza la publicitatea prospectului schemei de pensii facultative numai dupa autorizarea acestuia, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de administrare

Art. 33. - Continutul schemei de pensii facultative se stabileste prin normele adoptate de Comisie si contine obligatoriu cel putin urmatoarele elemente

a) denumirea si sediul administratorului

b) conditiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema de pensii facultative

c) cuantumul contributiei la fondul de pensii facultative, precum si modalitatea de plata a acesteia

d) modalitatea de impartire intre participanti a rezultatelor din investitii

e) principiile investitionale ale schemei de pensii facultative

f) riscurile financiare, tehnice si de alta natura implicate de schema de pensii facultative

g) natura si distributia riscurilor prevazute la lit. f)

h) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor la schema de pensii facultative asupra sumei existente in conturile individuale

i) conditiile inceperii si platii prestatiilor facultative

j) conditiile de acordare a prestatiilor facultative in caz de invaliditate

k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii facultative, defalcate pe categorii

l) periodicitatea si procedura de raportare catre participanti

m) conditiile si procedurile de incetare a participarii si de transfer la un alt fond de pensii facultative

Art. 34. - Comisia elaboreaza modelul contractului-cadru de administrare, care contine in mod obligatoriu urmatoarele

a) partile contractante

b) principiile schemei de pensii facultative

c) principalele drepturi si obligatii ale partilor contractante si modalitatea de implementare

d) modul de administrare

e) modalitatile de control, exercitate de catre auditori

f) obligatiile de informare a administratorului fata de participanti si autoritati

g) evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii facultative

h) modalitatile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor

i) raspunderea partilor contractante

j) sanctiunile

k) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si de incetare a contractului de administrare

l) informatii privind depozitarul fondului de pensii facultative

Art. 35. - Auditorul si depozitarul isi platesc fiecare taxa de avizare

Art. 36. - (1) Modificarea prospectului schemei de pensii facultative se face de catre administrator cu acordul majoritatii participantilor la fondul de pensii facultative

(2) Modificarile devin aplicabile numai dupa avizarea lor de catre Comisie

Art. 37. - (1) Comisia suspenda autorizatia de administrare a administratorului daca se dovedeste ca au fost incalcate regulile unui prospect al schemei de pensii facultative, dispozitiile prezentei legi sau ale normelor adoptate de Comisie

(2) De la data suspendarii autorizatiei de administrare a administratorului se aplica prevederile art. 58-70 privind administrarea speciala

(3) Administratorul poate ataca decizia de suspendare a autorizatiei de administrare a administratorului la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare

Art. 38. - Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului in una dintre urmatoarele situatii

a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (2) si (3) si ale art. 23

b) rentabilitatea fondului de pensii facultative s-a situat sub rentabilitatea minima timp de 4 trimestre consecutive

c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din normele adoptate de Comisie sau din prospectul schemei de pensii facultative

d) administratorul nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizat, in termen de un an de la primirea autorizatiei, sau nu si-a exercitat mai mult de 6 luni activitatea de administrare

e) actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului

f) administratorul se afla in incapacitate de plata

g) administratorul nu mai indeplineste conditiile de functionare

h) administratorul nu asigura apararea corespunzatoare a intereselor participantilor si ale beneficiarilor

i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind intreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice

j) in cazul desfasurarii activitatii in conditiile art. 29 alin. (3), atunci cand administratorul nu respecta cerintele stabilite de legislatia din domeniul muncii si protectiei sociale relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazda

k) orice alte situatii prevazute in normele adoptate de Comisie

Art. 39. - (1) In cazul in care Comisia procedeaza la retragerea autorizatiei de administrare, administratorul este obligat sa prezinte Comisiei situatia financiara a fondului de pensii facultative la data retragerii, auditata de un auditor financiar

(2) De la data retragerii autorizatiei de administrare, Comisia hotaraste instituirea administrarii speciale

Art. 40. - (1) Decizia de respingere a autorizarii de constituire ori de administrare sau decizia de suspendare ori de retragere a autorizatiei de administrare, scrisa si motivata, se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare

(2) Plangerea adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, masurile dispuse de Comisie

(3) Solutionarea plangerii se face cu precadere si de urgenta

(4) Procedura de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare se stabileste prin normele adoptate de Comisie

(5) In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei de administrare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale

Art. 41. - Comisia emite norme privind metodologia de autorizare a constituirii, precum si de autorizare, suspendare si retragere a autorizatiei de administrare a administratorului

CAPITOLUL IV
Infiintarea, autorizarea si retragerea autorizatiei fondurilor de pensii facultative

Art. 42. - (1) Fondul de pensii facultative trebuie autorizat de Comisie dupa autorizarea administratorilor si a prospectului schemei de pensii facultative

(2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexeaza urmatoarele documente

a) actul individual de aderare la contractul de societate civila care infiinteaza fondul de pensii facultative si la prospectul schemei de pensii facultative

b) contractul de societate civila de constituire a fondului de pensii facultative

c) alte documente si informatii, potrivit cerintelor prevazute in normele adoptate de Comisie

Art. 43. - (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente si informatii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii facultative

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind indreptatita

a) sa se adreseze autoritatilor competente

b) sa solicite documente si informatii din alte surse

Art. 44. - (1) Fondul de pensii facultative trebuie sa aiba minimum 100 de participanti si se constituie prin contract de societate civila

(2) Continutul contractului-cadru de societate civila prin care se constituie un fond de pensii facultative este stabilit prin normele adoptate de Comisie

(3) Denumirea fondului de pensii facultative va contine sintagma "fond de pensii facultative"

(4) Denumirea fondului de pensii facultative nu trebuie sa induca in eroare participantii, potentialii participanti sau alte persoane

Art. 45. - Comisia verifica daca sunt intrunite conditiile prevazute de prezenta lege de catre membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanti, conform prezentei legi, avizeaza contractul de societate civila si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente si informatii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii facultative

Art. 46. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative daca documentatia prezentata

a) ramane incompleta si dupa expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informatii sau documente suplimentare

b) nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare

c) contine clauze care pot prejudicia interesele participantilor sau care nu le protejeaza in mod corespunzator

(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisa si motivata, se comunica in termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia

Art. 47. - (1) Fondul de pensii facultative primeste contributii numai dupa autorizarea sa de catre Comisie

(2) Resursele financiare ale fondului de pensii facultative sunt

a) contributiile nete convertite in unitati de fond

b) drepturile cuvenite in calitate de beneficiar si nerevendicate in termenul general de prescriptie

c) dobanzile si penalitatile de intarziere aferente contributiilor nevirate in termen

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevazute la lit. a)-c)

(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii facultative sunt urmatoarele

a) comisionul de administrare

b) comisionul de depozitare

c) comisioanele de tranzactionare

d) comisioanele bancare

e) taxe de auditare a fondului de pensii facultative

Art. 48. - Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat in stare de faliment

Art. 49. - Un fond de pensii facultative poate fi administrat si reprezentat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti, numai de catre administratorul care are autorizatie de administrare pentru acel fond

Art. 50. - Toate informatiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de catre administrator

Art. 51. - (1) Toti participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleasi drepturi si obligatii si li se aplica un tratament nediscriminatoriu

(2) Participantii si beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European

(3) In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, participantii opteaza intre a plati in continuare contributiile la un fond de pensii facultative din Romania sau a plati contributii la un alt fond de pensii

(4) Nici o persoana care doreste sa devina participant nu poate fi supusa unui tratament discriminatoriu si nu i se poate refuza calitatea de participant, daca aceasta este eligibila

Art. 52. - (1) Cand numarul de participanti a scazut si se mentine sub minimul legal timp de un trimestru, Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii facultative

(2) Administratorul inceteaza orice activitate aferenta fondului de pensii facultative de la data luarii la cunostinta despre retragerea autorizatiei acestuia

(3) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii facultative se aplica prevederile art. 58-70 referitoare la administrarea speciala

Art. 53. - Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative sau de retragere a autorizatiei, dupa caz, poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii

Art. 54. - In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii prin care s-a solutionat contestatia, Comisia publica anuntul privind retragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale

CAPITOLUL V
Supravegherea speciala

Art. 55. - (1) Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii facultative, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor, in situatia in care se constata deficiente in urma controalelor efectuate de Comisie si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala

(2) Instituirea supravegherii speciale, precum si desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de catre Comisie

(3) Comisia notifica administratorilor instituirea supravegherii speciale, impreuna cu documentele privind motivele si procedura de contestare

Art. 56. - (1) Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii facultative si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor

(2) Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului

Art. 57. - (1) Consiliul de supraveghere speciala asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative

(2) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii

a) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii facultative si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta

b) urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei

c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului de pensii facultative, propus de administrator

d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii facultative

e) propune Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala

f) alte atributii stabilite de Comisie

(3) In perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului

CAPITOLUL VI
Administrarea speciala

Art. 58. - (1) Administrarea speciala are drept scop exercitarea raspunderii fiduciare de a pastra valoarea activelor fondurilor de pensii facultative si de a limita pierderile, in vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor

(2) Administrarea speciala se instituie in cazul suspendarii ori retragerii autorizatiei fondului de pensii facultative sau a autorizatiei de administrare

Art. 59. - In ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de suspendare sau de retragere a autorizatiei de administrare, Comisia notifica administratorului suspendarea sau retragerea autorizatiei si solicita oferte celorlalti administratori autorizati pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea in administrare temporara a fondurilor si a prospectelor schemei de pensii facultative

Art. 60. - In termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii, administratorii transmit ofertele de administrare temporara

Art. 61. - (1) In termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la art. 60, Comisia selecteaza ofertele de administrare temporara

(2) Principalele criterii de selectie a ofertelor constau in performanta administratorilor, politica investitionala si nivelul cheltuielilor legate de administrare

Art. 62. - Administratorul selectat potrivit criteriilor de selectie prevazute la art. 61 alin. (2) preia in administrare activele fondurilor de pensii facultative

Art. 63. - In cazul in care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemneaza un administrator special pentru administrarea temporara a fondului de pensii facultative respectiv, dupa expirarea termenului prevazut la art. 60, dintre administratorii autorizati

Art. 64. - In ziua lucratoare urmatoare desemnarii administratorului special, Comisia anunta public participantii fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea alegerii, in termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou administrator

Art. 65. - Dupa efectuarea repartizarii, Comisia notifica administratorului desemnat cu privire la noul administrator la care trebuie transferat, in termen de 12 luni, activul personal al fiecarui participant repartizat

Art. 66. - Administratorul special desemnat administreaza activele fondurilor de pensii facultative, inclusiv contributiile primite in aceasta perioada, in termen de 12 luni, in vederea transferarii activelor personale la administratorul ales

Art. 67. - In situatia in care la sfarsitul termenului prevazut la art. 64 participantii nu au ales un alt administrator, Comisia repartizeaza participantii la alti administratori in termen de 30 de zile calendaristice, luand in considerare criteriile prevazute la art. 61 alin. (2)

Art. 68. - Masura de instituire a administrarii speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii

Art. 69. - Anuntul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum si a administratorului special desemnat se publica de catre Comisie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si in doua cotidiene centrale

Art. 70. - Comisia emite norme privind

a) criteriile de selectare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca administratorul special

b) atributiile administratorului special

c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative pana la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii instantei de contencios administrativ competente

CAPITOLUL VII
Transferurile intre fondurile de pensii facultative

Art. 71. - (1) Prospectul schemei de pensii facultative contine reguli privind transferul la alt fond de pensii facultative

(2) In conditiile in care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate

a) sa isi transfere activul personal de la fondurile de pensii facultative anterioare la noul fond

b) sa isi pastreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmand a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie

Art. 72. - (1) Daca participantul doreste sa transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative, este obligat sa instiinteze administratorul fondului anterior de pensii facultative si sa ii transmita o copie a actului de aderare

(2) Comisia emite norme referitoare la

a) forma si continutul documentului prin care participantul instiinteaza administratorul despre transferul la un alt fond de pensii facultative

b) procedurile de aderare la noul fond de pensii facultative

Art. 73. - (1) In termen de 5 zile calendaristice de la instiintare, administratorul fondului anterior de pensii facultative efectueaza un transfer de lichiditati banesti catre administratorul noului fond de pensii facultative

(2) Transferul de lichiditati banesti cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai putin deducerile legale

(3) Administratorul fondului anterior de pensii facultative transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informatiile referitoare la contributiile facute in contul participantului, precum si despre transferurile de lichiditati banesti cu privire la contul acelui participant

CAPITOLUL VIII
Participanti si contributii

Art. 74. - (1) Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, precum si alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale sau agricole, care adera la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept viitor la o pensie facultativa

(2) Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala

(3) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii facultative, mai ales in ceea ce priveste drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri

Art. 75. - (1) Actul individual de aderare este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator, si contine acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii facultative, precum si faptul ca a primit o copie a acestor documente si a acceptat continutul acestora

(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la aceasta schema de pensii facultative

(3) Forma actului de aderare este aceeasi pentru toti participantii la acel fond de pensii facultative

(4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilita de Comisie prin norme

(5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizatia Comisiei

Art. 76. - (1) Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre angajator sau, dupa caz, de catre participant, odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare

(2) Contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative

(3) Contributia prevazuta la alin. (2) poate fi impartita intre angajat si angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, pe baza unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor

(4) Angajatorul si sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, grup de unitati sau de ramura, ori angajatorul singur sau prin asociere cu alti angajatori si reprezentantii salariatilor, in lipsa unui contract colectiv de munca si/sau in lipsa sindicatului, pot propune participarea la un fond de pensii facultative

(5) Angajatorul constituie si vireaza lunar contributia datorata de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative incheiat cu un administrator

(6) Pentru nevirarea la termen a contributiilor, Comisia verifica modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate de administrator, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare

(7) Administratorul este obligat sa notifice angajatorului, Comisiei si participantului neindeplinirea obligatiei fata de fondul de pensii facultative

(8) Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative, prevazuta la alin. (2), este deductibila pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro, intr-un an fiscal

(9) Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator proportional cu cota acestuia de participare este deductibila, la calculul profitului impozabil, in limita unei sume reprezentand, pentru fiecare participant, echivalentul in lei a 200 euro, intr-un an fiscal

(10) In vederea recuperarii obligatiei financiare prevazute la alin. (5), administratorul poate solicita aplicarea masurilor de executare silita asupra angajatorului, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila

(11) Participantii pot, in orice moment, sa modifice, cu respectarea nivelului prevazut la alin. (2), sa suspende sau sa inceteze contributiile la un fond de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii sau incetarii contributiilor

(12) Instiintarea prevazuta la alin. (11) nu va afecta in nici un fel activul personal si da dreptul angajatorului sa suspende sau sa inceteze obligatia contractuala

Art. 77. - (1) Daca un participant inceteaza plata contributiei, acesta isi pastreaza drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu exceptia cazului in care a solicitat un transfer de lichiditati banesti catre alt fond de pensii facultative

(2) Participantul la un fond de pensii facultative din Romania, care a fost detasat intr-o alta tara, are dreptul la continuarea platii contributiilor la acel fond pe durata detasarii sale

(3) Daca un participant devine incapabil de a presta o munca ca urmare a invaliditatii, acesta va avea dreptul sa foloseasca activul personal in conformitate cu normele adoptate de Comisie

(4) Daca un participant decedeaza inainte de pensionare, activele personale evaluate la acea data se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune si normelor Comisiei

(5) In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau a resedintei in alta tara, stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, participantul si beneficiarul pastreaza dreptul la pensia facultativa castigata in cadrul schemelor de pensii facultative din Romania si aceasta se plateste in acel stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii

CAPITOLUL IX
Conturile participantilor si evaluarea activelor

Art. 78. - (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau

(2) Activul personal este insesizabil, neputand face obiectul nici unei masuri de executare silita

(3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sanctiunea nulitatii

Art. 79. - (1) Contributiile se colecteaza pe baza codului numeric personal in conturile individuale ale participantilor

(2) Contributiile la un fond de pensii facultative si transferurile de lichiditati banesti se convertesc in unitati de fond si diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale

(3) Valoarea totala a unitatilor de fond ale unui fond de pensii facultative este intotdeauna egala cu valoarea totala a activelor fondului

(4) Comisia emite norme referitoare la activul total net si la principiile de evaluare a activelor si pasivelor fondurilor de pensii facultative

Art. 80. - (1) Contributiile si transferul de lichiditati banesti la un fond de pensii facultative se convertesc in unitati de fond in maximum doua zile lucratoare de la data incasarii acestora

(2) Valoarea initiala a unei unitati de fond va fi de 10 lei (RON)

Art. 81. - (1) Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond ale unui fond de pensii facultative se calculeaza atat de catre administrator, cat si de catre depozitar in fiecare zi lucratoare si se comunica Comisiei in aceeasi zi

(2) Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de fond ale unui fond de pensii facultative sunt supuse anual auditarii de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avizat de Comisie. Auditorul nu poate fi persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului

(3) Auditorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca auditor pe piata pensiilor intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizarii de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Art. 82. - Administratorul care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni calculeaza, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni si o comunica Comisiei

Art. 83. - Comisia emite norme cu privire la

a) regulile de calcul privind valoarea zilnica a activului net total si valoarea zilnica a unei unitati de fond

b) obligatiile de informare ale depozitarului catre Comisie privind valoarea activelor nete ale fondului de pensii facultative, valoarea unei unitati de fond, rentabilitatea fondului, precum si metoda prin care se face aceasta instiintare

c) forma si data publicarii ratelor medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative

d) procedura de avizare a auditorului financiar

CAPITOLUL X
Investitiile fondurilor de pensii facultative

Art. 84. - Comisia verifica indeplinirea obligatiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, in principal, a urmatoarelor reguli

a) investirea in interesul participantilor si al beneficiarilor, iar in cazul unui conflict potential de interese, administratorul care gestioneaza activele fondurilor de pensii facultative trebuie sa adopte masuri ca investirea sa se faca numai in interesul acestora

b) investirea intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea lor, iar cele detinute pentru acoperirea Fondului de garantare se investesc, de asemenea, intr-un mod adecvat naturii si duratei drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor

c) investirea in instrumente tranzactionate pe o piata reglementata, astfel cum este prevazuta in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare

d) investitiile in instrumente financiare derivate sunt permise doar in masura in care contribuie la scaderea riscurilor investitiei sau faciliteaza gestionarea eficienta a activelor

e) activele se diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati comerciale si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor

Art. 85. - Comisia poate decide sa nu aplice cerintele prevazute la art. 84 lit. c) si e) pentru investitiile in titluri de stat

Art. 86. - (1) Administratorul elaboreaza o declaratie privind politica de investitii, in forma scrisa

Declaratia privind politica de investitii respecta regulile de investire si contine

a) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor

b) metode de evaluare a riscurilor investitionale

c) procedurile de management al riscului

d) metoda de revizuire a regulilor de investire

e) persoanele responsabile de luarea deciziilor si realizarea investitiilor, procedurile pentru luarea deciziilor

(2) Administratorul revizuieste si completeaza declaratia privind politica de investitii ori de cate ori intervine o schimbare importanta in politica de investitii sau cel putin o data la 3 ani, cu acordul Comisiei, informand participantii referitor la noua politica investitionala

Art. 87. - (1) Cu respectarea dispozitiilor art. 84, administratorul investeste in

a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei institutii de credit straine autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori de administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa, fara sa depaseasca un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania, emise de state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 70% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

c) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 30% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

d) valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate din Romania, din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in procent de pana la 50% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

e) titluri de stat si alte valori mobiliare emise de state terte, in procent de pana la 15% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

f) obligatiuni si alte valori mobiliare tranzactionate pe piete reglementate si supravegheate, emise de autoritatile administratiei publice locale din state terte, in procent de pana la 10% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

g) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si indeplinesc cerintele de rating, in procent de pana la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania sau din alte tari, in procent de pana la 5% din valoarea totala a activelor fondului de pensii facultative

i) alte forme de investitii prevazute de normele adoptate de Comisie

(2) Investitiile prevazute la alin. (1), dupa caz, sunt efectuate in conformitate cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind operatiunile valutare

(3) Comisia poate modifica temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit in categoriile de active prevazute la alin. (1) si va emite norme in acest scop

(4) In functie de natura emitentului de instrumente in care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt

a) 5% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite intr-o singura societate comerciala sau in fiecare categorie de active ale acesteia

b) 10% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite in activele unui grup de emitenti si persoanele afiliate lor

Art. 88. - Investitiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit pana la momentul platii dreptului cuvenit participantilor si beneficiarilor

Art. 89. - (1) Administratorul exercita, in numele participantilor, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in al caror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative

(2) Votul este exercitat exclusiv in interesul participantilor si beneficiarilor la fondul de pensii facultative

Art. 90. - (1) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi investite in

a) active care nu pot fi instrainate prin lege

b) active a caror evaluare este incerta, precum si in antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea

c) bunuri imobiliare

d) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator

e) orice alte active stabilite prin normele adoptate de Comisie

(2) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi instrainate

a) administratorului sau auditorului

b) depozitarului

c) administratorului special

d) membrilor Consiliului Comisiei si personalului Comisiei

e) persoanelor afiliate entitatilor prevazute la lit. a)-d)

f) oricaror alte persoane sau entitati prevazute prin normele adoptate de Comisie

(3) Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii

Art. 91. - (1) Comisia calculeaza si publica lunar

a) rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni

b) rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni

c) rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor

(2) In cazul in care rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania in 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizatia de administrare a administratorului respectiv, aplicand procedura privind administrarea speciala prevazuta la art. 58-70

CAPITOLUL XI
Finantarea activitatii administratorului

Art. 92. - (1) Veniturile administratorului rezultate din administrarea fondurilor de pensii facultative se constituie din

a) comision de administrare

b) penalitati de transfer

c) tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor prezentei legi

(2) Comisionul de administrare se constituie prin

a) deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar nu mai mult de 5%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de fond

b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe luna, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative

(3) Penalitatea de transfer reprezinta suma suportata de participant in cazul in care transferul la alt administrator se realizeaza mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii facultative precedent, limita maxima a acesteia fiind stabilita prin normele adoptate de Comisie

(4) Administratorul utilizeaza aceeasi metoda de calcul si de percepere a comisioanelor de administrare pentru toti participantii la acelasi fond de pensii facultative

CAPITOLUL XII
Plata pensiilor

Art. 93. - (1) Activul personal este folosit numai pentru obtinerea unei pensii facultative

(2) Dreptul la pensia facultativa se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative

a) participantul a implinit varsta de 60 de ani

b) au fost platite minimum 90 de contributii lunare

c) activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele adoptate de Comisie

Art. 94. - Se excepteaza de la prevederile art. 93 situatiile in care

a) participantul nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 93 alin. (2) lit. b) si c), caz in care primeste suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la alegerea sa

b) participantul beneficiaza de pensie de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care poate obtine

1. suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca nu indeplineste conditia prevazuta la art. 93 alin. (2) lit. c), conform normelor adoptate de Comisie

2. o pensie facultativa ale carei conditii si termene sunt stabilite prin lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, daca indeplineste conditia prevazuta la art. 93 alin. (2) lit. c)

c) decesul participantului a survenit inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative, caz in care suma din cont se plateste beneficiarilor, in conditiile si in cuantumul stabilite prin actul individual de aderare si prin actul de succesiune

d) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa, caz in care sumele aferente se platesc catre persoana nominalizata

e) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa si acesta nu a ales un tip de pensie facultativa cu componenta de supravietuitor, caz in care sumele aferente se platesc beneficiarilor

Art. 95. - In termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se adopta legea speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie

Art. 96. - Pensia facultativa se supune reglementarilor legale privind impozitarea pensiilor si executarea silita

CAPITOLUL XIII
Interdictii

Art. 97. - (1) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramana participant la un fond de pensii facultative

(2) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina sa convinga ori sa solicite angajatilor sai sa adere la un anumit fond de pensii facultative

(3) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entitati colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entitati, cu scopul de a-l rasplati sau de a-l determina sa convinga ori sa solicite membrilor sai sa adere la un anumit fond de pensii facultative

(4) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale fundatiilor, asociatiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricaror structuri asociative, cu scopul de a le rasplati sau de a le determina sa convinga ori sa solicite membrilor lor sa adere la un anumit fond de pensii facultative

Art. 98. - (1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum si persoanelor afiliate lor le este interzis

a) sa transmita informatii eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsa, sa emita pretentii ori sa faca afirmatii, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promotionale ori in informatiile scrise care sunt distribuite participantilor sau potentialilor participanti, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia

b) sa faca, in fata participantilor sau a potentialilor participanti, afirmatii ori previziuni despre evolutia investitiilor unui fond de pensii facultative, altfel decat in forma si in modul prevazute in normele adoptate de Comisie

(2) In cazul in care Comisia constata ca informatiile sunt susceptibile de a induce in eroare, aceasta poate interzice publicarea si distribuirea acestora si obliga la publicarea rectificarii in termen de 30 de zile calendaristice de la constatare

Art. 99. - (1) Comisia emite norme cu privire la informatiile continute in reclame sau in materiale promotionale in legatura cu un prospect al schemei de pensii facultative

(2) Comisia emite norme care sa prevada orice alte obligatii privind marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative

CAPITOLUL XIV
Obligatii de raportare si transparenta

Art. 100. - (1) Administratorul publica cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an un raport anual cu informatii corecte si complete despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent

(2) Administratorul pune raportul anual la dispozitia oricarei persoane care solicita dobandirea calitatii de participant

(3) Anual, administratorul pune raportul la dispozitia Comisiei si a oricarui participant la un fond de pensii facultative

Art. 101. - Raportul anual contine urmatoarele informatii cu privire la administrator si la fondul sau fondurile de pensii facultative pe care le administreaza

a) componenta consiliului de administratie si, daca este cazul, a comitetului de directie

b) numele actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor

c) denumirea si sediul depozitarului

d) orice alte informatii cerute de normele adoptate de Comisie

Art. 102. - (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investitiile fiecarui fond de pensii facultative

(2) Comisia elaboreaza raportul-cadru, care trebuie sa contina cel putin

a) structura portofoliului de investitii din perioada de raportare

b) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit intr-o singura societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia

c) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit, in cazul activelor unui singur emitent

d) modul de transmitere si publicare ale acestuia

(3) Comisia poate sa solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administratie ale acestora si altor manageri, directori sau persoane insarcinate cu controlul acestora sa furnizeze informatii privind toate aspectele activitatii sau sa le puna la dispozitie toate documentele

(4) Comisia poate controla relatiile dintre administratori si alti administratori sau societati comerciale, atunci cand administratorul transfera atributii acestora din urma, care influenteaza situatia financiara a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficienta

(5) Comisia poate obtine periodic declaratia privind politica de investitii, conturile anuale si rapoartele anuale, precum si toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi

a) rapoarte interne intermediare

b) evaluari actuariale si previziuni detaliate

c) studii privind activele si pasivele

d) dovezi ale respectarii principiilor politicii de investitii

e) dovezi ale platii contributiilor conform planificarii

f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale

(6) Comisia poate efectua inspectii la fata locului la sediul administratorului si, daca este cazul, cu privire la functiile externalizate, pentru a verifica daca activitatile se deruleaza in conformitate cu normele de control

Art. 103. - (1) Administratorul il informeaza anual, in scris, pe fiecare participant, la ultima adresa comunicata, despre activul personal, respectiv numarul de unitati de fond si valoarea acestora, precum si despre situatia administratorului

(2) Administratorul transmite participantului si beneficiarului sau, dupa caz, reprezentantilor acestora, in termen de 10 zile calendaristice, orice informatie relevanta privind schimbarea regulilor schemei de pensii facultative

(3) Administratorul pune, la cerere, la dispozitie participantilor si beneficiarilor sau, dupa caz, reprezentantilor acestora declaratia privind politica de investitii prevazuta la art. 10 alin. (2) lit. c), conturile si rapoartele anuale

(4) Fiecare participant sau beneficiar primeste, de asemenea, la cerere, informatii detaliate si de substanta privind riscul investitiei, gama de optiuni de investitii, daca este cazul, portofoliul existent de investitii, precum si informatii privind expunerea la gradul de risc si costurile legate de investitii

(5) In cazul in care participantul sau beneficiarul solicita, pe langa informarile obligatorii la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informatii suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii facultative, administratorul este obligat sa ii ofere, contra cost, aceste informatii

(6) Tariful serviciului prevazut la alin. (5) se stabileste anual de catre Comisie

(7) In cazul in care un participant la o schema de pensii facultative din Romania isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori apartinand Spatiului Economic European, administratorul ii va comunica in scris informatii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie facultativa si optiunile sale posibile in acest caz

Art. 104. - (1) Administratorul elaboreaza si transmite Comisiei, pana la data de 15 aprilie, un raport anual care ofera o imagine reala si corecta a fondurilor de pensii facultative administrate, care sa cuprinda

a) situatiile activelor si pasivelor, ale veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii facultative administrat

b) situatiile activelor si pasivelor, contul de profit si pierdere privind activitatea proprie

c) situatia comisioanelor platite pentru depozitar, administrator si alte situatii privind cheltuielile solicitate de Comisie

d) numarul de participanti la fiecare schema de pensii facultative

e) alte informatii solicitate de Comisie

(2) Raportul prevazut la alin. (1) se aproba de un auditor avizat de Comisie, care prezinta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investitionale prezentate de administrator. Prevederile art. 81 alin. (3) se aplica in mod corespunzator

(3) Informatiile cuprinse in raportul prevazut la alin. (1) trebuie sa fie coerente, complete si clar prezentate

CAPITOLUL XV
Depozitarul activelor

Art. 105. - Administratorul poate incheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii facultative administrate

Art. 106. - (1) Depozitarul se supune controlului Bancii Nationale a Romaniei si Comisiei. Acesta trebuie sa prezinte suficiente garantii financiare si profesionale pentru a-si putea desfasura eficient activitatile care ii revin ca depozitar si pentru a-si indeplini obligatiile aferente acestei functii

(2) Depozitarul poate incheia contracte de depozitare cu mai multi administratori, cu conditia de a pastra activele, operatiunile si inregistrarile fiecarui fond de pensii facultative separat pentru fiecare fond, precum si separat de propriile active

(3) Depozitarul nu trebuie sa fie persoana afiliata administratorului

Art. 107. - (1) Depozitarul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei sa cuprinda activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative

b) sa detina avizul Comisiei pentru desfasurarea activitatii de depozitare a fondurilor de pensii facultative

c) sa nu se afle in procedura de supraveghere speciala sau de administrare speciala

d) sa indeplineasca alte cerinte prevazute in normele elaborate de Comisie, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei

e) sa nu acorde credite, sub orice forma, administratorului fondului de pensii facultative

(2) Angajatii sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administratie sau angajati ai administratorului fondului de pensii facultative ale carui active le pastreaza

Art. 108. - In exercitarea atributiilor sale depozitarul este obligat

a) sa primeasca si sa pastreze in siguranta inregistrarile referitoare la toate activele fondului de pensii facultative

b) sa pastreze inregistrarile referitoare la valorile mobiliare in forma dematerializata, care constituie activele fondului de pensii facultative

c) sa calculeze si sa instiinteze, in fiecare zi lucratoare, administratorul despre valoarea neta a activelor fondului de pensii facultative

d) sa actualizeze inregistrarile in conturi

e) sa transmita administratorului informatii privind activele fondurilor de pensii facultative

f) sa indeplineasca instructiunile administratorului, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare legislatiei in vigoare ori actelor constitutive ale acestuia

g) sa transmita Comisiei informatiile si raportarile privind activele fondului de pensii facultative, in conditiile si la termenele stabilite prin normele elaborate de aceasta

Art. 109. - Modelul contractului-cadru de depozitare elaborat de Comisie cuprinde clauze privind

a) obligatiile depozitarului si ale administratorului

b) comisionul depozitarului si modul de calcul al acestuia

c) raspunderea contractuala a partilor si alte elemente prevazute in normele elaborate de Comisie

Art. 110. - (1) Depozitarul este responsabil fata de administrator, participanti si beneficiari in privinta oricarui prejudiciu suferit de acestia ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sau al indeplinirii necorespunzatoare a acestora

(2) Depozitarul nu este exonerat de raspundere si raspunderea sa nu poate fi limitata prin incredintarea obligatiilor sale unei alte entitati, sub sanctiunea nulitatii

(3) Comisia verifica respectarea conformitatii contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin modelul contractului-cadru de depozitare

(4) Comisia emite norme privind conditiile si procedura de modificare a contractului de depozitare

Art. 111. - Comisia poate obliga administratorul sa inlocuiasca depozitarul in cazul in care nu mai este indeplinita una dintre conditiile prevazute la art. 107 si 108

Art. 112. - In situatia rezilierii contractului de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul sau, precum si copiile evidentelor privind indeplinirea obligatiilor sale, in conditiile legii, intr-o perioada stabilita de comun acord, aprobata de Comisie, cu asigurarea continuitatii indeplinirii obligatiilor contractuale

Art. 113. - Activele fondului de pensii facultative nu pot face obiectul executarii silite impotriva depozitarului si nici al unei tranzactii

Art. 114. - (1) De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana poate fi depozitar in sensul prezentei legi si orice entitate autorizata in aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European

(2) Depozitarii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizarii de catre Comisie

CAPITOLUL XVI
Provizioane tehnice si garantii reglementate si supravegheate de Comisie

Art. 115. - (1) Administratorul trebuie sa asigure permanent un volum adecvat de lichiditati corespunzatoare angajamentelor financiare rezultate din portofoliul existent al schemei de pensii facultative

(2) Administratorul care administreaza scheme de pensii facultative in care sunt prevazute masuri de protectie impotriva riscurilor biometrice si/sau garantii cu privire la performantele investitiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie sa asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme

(3) Administratorul trebuie sa detina permanent un nivel suficient si corespunzator de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii facultative administrate

(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza anual. Calculul poate fi efectuat o data la 3 ani, daca administratorul prezinta Comisiei si/sau participantilor un raport asupra modificarilor survenite in anii respectivi. Raportul trebuie sa reflecte modificarile provizioanelor tehnice si schimbarile survenite in riscurile acoperite

(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectueaza si se certifica de catre un actuar sau de catre un alt specialist in acest domeniu, inclusiv de catre un auditor, in conformitate cu legislatia nationala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei si cu respectarea urmatoarelor principii

a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculeaza conform unei evaluari actuariale suficient de prudente, luandu-se in considerare toate angajamentele contractate de administrator in materie de prestatii si cotizatii in cadrul schemelor de pensii facultative pe care le administreaza. Acesta trebuie sa acopere pensiile facultative si prestatiile deja in plata si, de asemenea, sa reflecte angajamentele rezultate din drepturile de pensie acumulate ale participantilor. Prognozele economice si actuariale pentru evaluarea angajamentelor se aleg in mod prudent, luandu-se in considerare, daca este cazul, o marja adecvata pentru variatii nefavorabile

b) ratele maxime ale dobanzii utilizate se aleg in mod prudent si se determina in conformitate cu legislatia nationala. Aceste rate prudente ale dobanzii se calculeaza luandu-se in considerare

- randamentul activelor corespunzatoare detinute de administrator si randamentul viitor al investitiilor; si/sau - randamentele obligatiilor de stat sau de inalta calitate

c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazeaza pe principii prudente, tinandu-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanti si ale schemelor de pensii facultative, in special de evolutia prevazuta pentru riscurile relevante

d) metodele si baza de calcul pentru provizioanele tehnice raman in general constante de la un exercitiu financiar la altul. Discontinuitatile pot fi justificate de schimbarea legislatiei ori a conditiilor economice sau demografice pe care se bazeaza provizioanele

(6) Comisia poate stabili cerinte suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, in cazul in care considera aceasta masura necesara pentru protejarea corespunzatoare a intereselor participantilor

(7) Comisia poate permite administratorului sa detina temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu conditia realizarii unui plan concret si fezabil de acoperire a provizioanelor, in conformitate cu prevederile alin. (3). Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele adoptate de Comisie

(8) Prevederile alin. (7) nu se aplica in cazul desfasurarii activitatilor in conditiile art. 29 alin. (3)

Art. 116. - (1) In vederea protejarii interesului participantilor si beneficiarilor, prin contributia administratorilor si furnizorilor de pensii facultative, dupa caz, se constituie Fondul de garantare a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, denumit in continuare Fond de garantare

(2) Fondul de garantare este destinat platii drepturilor participantilor si beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, in cazul imposibilitatii asigurarii lor de catre administratori sau furnizori de pensii facultative, dupa caz

(3) Fondul de garantare se va constitui in termen de 90 de zile calendaristice de la autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative a cel putin 3 administratori

(4) Administrarea si utilizarea Fondului de garantare se fac de catre un comitet format din cate un reprezentant al administratorilor si al furnizorilor de pensii facultative

(5) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare, precum si nivelul si periodicitatea platii contributiei la acesta se stabilesc de Comisie, la propunerea comitetului prevazut la alin. (4)

(6) Fondul de garantare se calculeaza si se certifica de catre un actuar sau de un alt specialist in acest domeniu, inclusiv un auditor financiar, in conformitate cu legislatia nationala, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele adoptate de Comisie

(7) Administrarea si gestionarea Fondului de garantare se efectueaza sub controlul si monitorizarea Comisiei

(8) Disponibilitatile Fondului de garantare astfel constituit vor fi plasate in instrumente financiare ale Trezoreriei Statului sau derulate prin aceasta, titluri de stat, depozite purtatoare de dobanda si orice alte instrumente financiare stabilite de Comisie prin norme, in scopul unei cat mai bune valorificari a acestora

Art. 117. - Modificarea nivelului contributiei la Fondul de garantare se face cu avizul Comisiei

Art. 118. - Sumele depuse la Fondul de garantare nu pot fi urmarite silit

Art. 119. - Comisia adopta norme privind procedurile de organizare si functionare a comitetului prevazut la art. 116 alin. (4), precum si de efectuare a controlului, a monitorizarii si de luare a deciziilor de catre acest comitet, procedura si conditiile de efectuare a platilor de la si catre Fondul de garantare, recuperarea platilor avansate din Fondul de garantare si alte aspecte referitoare la Fondul de garantare

CAPITOLUL XVII
Raspunderea juridica

Art. 120. - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz

(2) Administratorul sau angajatorul, dupa caz, raspunde fata de participanti pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce ii revin, cu exceptia situatiilor ce constituie cazuri de forta majora

(3) Orice persoana care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente

Art. 121. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte

a) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor depozitarului

b) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1)

c) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) si (4)

d) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 76 alin. (5) si (7)

e) depasirea plafoanelor prevazute la art. 87 alin. (1) si (4)

f) investirea in categoriile de active prevazute la art. 90 alin. (1)

g) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor

h) nerespectarea prevederilor art. 98 alin. (1)

i) nerespectarea unuia dintre termenele prevazute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau art. 104

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON)

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2), agentul-constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesulverbal

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit de Comisie

Art. 122. - Prevederile art. 121 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr

180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

Art. 123. - (1) Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea contributiilor retinute de la participanti constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda

(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte

a) utilizarea de informatii, documente si declaratii false sau de orice alte mijloace ilegale in vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de prezenta lege

b) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor de pensii facultative

c) administrarea unui fond de pensii facultative neautorizat

d) desfasurarea de catre administrator a altor activitati decat cele pentru care a fost autorizat

e) incalcarea prevederilor art. 97 din prezenta lege

CAPITOLUL XVIII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 124. - Prevederile prezentei legi se completeaza, in masura in care nu contravin, cu actele normative in vigoare

Art. 125. - In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Comisia elaboreaza norme, aprobate prin hotarare a presedintelui acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Art. 126. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare

* Prezenta lege transpune prevederile

a) Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protectia drepturilor la pensie suplimentara ale salariatilor si persoanelor care desfasoara activitati independente, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998

b) art. 15, 16 si 17 din Directiva 85/611/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 375 din 31 decembrie 1985, cu modificarile ulterioare

c) Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 235 din 23 septembrie 2003

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.