Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Hotararea nr. 23 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normei nr. 5/2007 privind provenienta capitalului social


In baza prevederilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand in vedere prevederile art. 59 alin. (1), ale art. 60, 61, ale art. 62 alin. (4), ale art. 68, ale art. 72 lit. d) si ale art. 82 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza Hotararii adoptate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 14 martie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba Norma nr. 5/2007 privind provenienta capitalului social, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3

Departamentul autorizare-reglementare impreuna cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

ANEXA:

NORMA nr. 5 din 14 martie 2007 privind provenienta capitalului social

Avand in vedere prevederile art. 59 alin. (1), ale art. 60, 61, ale art. 62 alin. (4), ale art. 68, ale art. 72 lit. d) si ale art. 82 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta norma contine prevederi referitoare la provenienta capitalului social subscris si varsat de catre membrii fondatori ai societatii de pensii, precum si la modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat, autorizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2

(1)Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

(2)De asemenea, prin situatii financiare se intelege bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative si raportul de gestiune.

CAPITOLUL II: Constituirea capitalului social

SECTIUNEA 1: Conditii privind capitalul social

Art. 3

In analiza provenientei capitalului social al societatii de pensii vor fi avute in vedere urmatoarele:

a)provenienta fondurilor care vor fi utilizate ca participatie la capitalul social al societatii de pensii;

b)natura activitatii desfasurate de membrii fondatori;

c)informatii referitoare la activitatea membrilor fondatori care pot conduce la concluzia ca exista posibilitatea ca viitorul administrator sa nu isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile Legii, conform anexei la prezenta norma.

Art. 4

Sumele destinate constituirii capitalului social al societatii de pensii trebuie sa provina numai din surse proprii si sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispozitie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entitati fara personalitate juridica.

Art. 5

Se interzice constituirea capitalului social al societatii de pensii cu fonduri care provin:

a)de la persoane juridice ori alte entitati inregistrate in state cu care Romania nu intretine relatii diplomatice;

b)din jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii si/sau publicarii situatiilor financiare, tinerii registrelor comerciale si/sau care permit pastrarea anonimatului in ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si administratorilor;

c)din activitati care incalca prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)de la persoanele care justifica sursa fondurilor prin venituri obtinute din activitati desfasurate conform lit. a), b) si c).

SECTIUNEA 2: Documente privind capitalul social

Art. 6

Pentru fiecare dintre participantii la capitalul social, persoane fizice si juridice, se vor prezenta, dupa caz:

a)extrasul de cont, ca dovada a varsarii integrale si in forma baneasca a aportului la capitalul social;

b)chestionarul si declaratia pentru participantii la capitalul social al societatii de pensii prevazute in anexa la prezenta norma, completat si semnat de fiecare dintre acestia.

CAPITOLUL III: Modificarea capitalului social al administratorului

SECTIUNEA 1: Conditii privind modificarea capitalului

Art. 7

(1)Modificarea capitalului social al administratorului se va face numai cu aprobarea in prealabil de catre Comisie.

(2)Capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispozitiilor prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a legilor speciale in vigoare.

Art. 8

Sumele destinate participatiei la majorarea de capital a administratorului fondului de pensii administrat privat trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Lege si in prezenta norma.

SECTIUNEA 2: Documente privind modificarea capitalului social

Art. 9

Pentru fiecare dintre participantii la capitalul social, persoane fizice si juridice, se vor prezenta, dupa caz:

a)copia convocarii Adunarii generale a actionarilor, care va avea pe ordinea de zi reducerea si/sau majorarea capitalului social al administratorului;

b)hotararea Adunarii generale a actionarilor, prin care s-a decis reducerea si/sau majorarea de capital social;

c)extrasul de cont, ca dovada a varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;

d)chestionarul si declaratia pentru participantii la capitalul social al societatii de pensii, prevazute in anexa la prezenta norma, completat si semnat de fiecare dintre acestia.

CAPITOLUL IV: Procedura de acordare sau respingere a aprobarii in prealabil a modificarii capitalului social

SECTIUNEA 1: Acordarea aprobarii in prealabil a modificarii capitalului social

Art. 10

(1)Comisia hotaraste cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare in prealabil a modificarii capitalului social al administratorului in termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2)Decizia de aprobare a cererii de autorizare a modificarii capitalului social se comunica solicitantului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de catre Comisie.

Art. 11

(1)Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 10 alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari.

(2)In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

SECTIUNEA 2: Respingerea aprobarii modificarii capitalului social

Art. 12

Neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute in Lege si in prezenta norma duce la respingerea cererii pentru autorizarea de modificare a capitalului social al administratorului.

Art. 13

Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Art. 14

Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 15

O noua cerere de aprobare a modificarii capitalului social poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale

Art. 16

Administratorul inregistreaza modificarea capitalului social la oficiul registrului comertului in raza caruia se afla sediul social, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de aprobare a majorarii capitalului social.

Art. 17

In termen de 5 zile lucratoare de la obtinerea certificatului de inscriere de mentiuni de la oficiul registrului comertului, administratorul va depune la Comisie o copie a certificatului.

Art. 18

Toate documentele depuse la Comisie vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.

Art. 19

- Anexa face parte integranta din prezenta norma.

ANEXA: DECLARATIE privind provenienta capitalului social

I.Aceasta declaratie va fi completata de catre fiecare dintre fondatorii societatii de pensii (persoane fizice si persoane juridice), cu detineri de cel putin 1%, care solicita sa administreze sau care administreaza un fond de pensii private.

Chestionarul se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata.

Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Subsemnatul ...................................................... (numele si prenumele),

in calitate de fondator/actionar la ............................. (denumirea societatii de pensii/administrator de fond de pensii private),

declar pe propria raspundere ca suma de ............... folosita ca aport la capitalul social al societatii de pensii/administratorului provine din:

 

Suma

Sursa

Procent din total suma folosita ca aport (%)

     
     
     
     

TOTAL:

 

100%

Data ..................

Semnatura .....................

II.CHESTIONAR pentru participantii la capitalul social

Acest chestionar va fi completat de catre fiecare dintre fondatorii societatii de pensii (persoane fizice si persoane juridice), cu detineri de cel putin 1%, care solicita sa administreze sau care administreaza un fond de pensii private.

Chestionarul se intocmeste potrivit acestui model. Este obligatoriu a se raspunde la toate intrebarile. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

Comisia va pastra confidentialitatea informatiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

 

1. Denumirea si adresa sediului social al societatii pentru care se comunica informatiile: ................

2. Identitatea participantului la capitalul social al societatii:

2.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridica, codul unic de inregistrare si adresa sediului social ..................................................................

2.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele si prenumele, CNP, seria si numarul actului de identitate, emitentul si data emiterii acestuia, data si locul nasterii, cetatenia si domiciliul. Pentru cetatenii straini se va preciza, daca este cazul, si data de la care au domiciliul/resedinta in Romania.

...............................................

3. In situatia in care participantul la capitalul social este un actionar din categoria institutiilor de credit, institutiilor financiare sau al societatilor de asigurari, se va/se vor indica autoritatea/autoritatile insarcinata/insarcinate cu supravegherea sa pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata: ...............................................

4. Pentru participantii la capitalul social mentionati la pct. 3 se vor indica, dupa caz, valoarea fondurilor proprii si nivelul indicatorului de solvabilitate, la nivel individual si la nivelul grupului din care fac parte, potrivit ultimelor raportari transmise autoritatii insarcinate cu supravegherea entitatilor respective pe baza individuala si, dupa caz, pe baza consolidata, intocmite in conformitate cu reglementarile aplicabile. Se va preciza data pentru care au fost determinati indicatorii mentionati: ...............................................

5. Faceti parte dintr-un grup de persoane care actioneaza impreuna? In caz afirmativ, precizati componenta grupului si natura relatiilor existente intre membrii acestuia: .....................................

6. Precizati care este provenienta fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al societatii mentionate la pct. 1: .....................................................................................

7. Care sunt obiectivele pe care le urmariti in legatura cu activitatea societatii in urmatorii 3 ani? ......

8. Persoanele din grupurile mentionate la pct. 5 au facut ori fac in prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au incheiat cu vreo sanctiune sau interdictie? Daca da, dati detalii, indiferent daca in timp a intervenit o reabilitare.

...............................................

9. Ati fost sanctionat, vi s-a refuzat o autorizatie sau sunteti sanctionat cu interdictie temporara de a desfasura activitati de catre autoritatile insarcinate cu supravegherea in domeniul financiar-bancar din Romania ori din strainatate? Daca da, dati detalii.

...............................................

10. Va aflati sau v-ati aflat in litigiu cu vreo autoritate din Romania ori din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul financiar-bancar? in caz afirmativ, faceti orice precizari utile.

...............................................

11. Comunicati orice alte informatii utile care pot permite o apreciere cat mai completa si corecta a situatiei patrimoniale, a activitatii si reputatiei participantului la capitalul social al societatii:

...............................................

Subsemnatul declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii, ca, in ceea ce priveste fondurile utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al societatii, sunt respectate prevederile legale in vigoare. Totodata, ma angajez sa comunic de indata Comisiei orice modificare privind informatiile furnizate, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Numele si prenumele: ..............................

Semnatura: ..............................

Data: ...........................

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 202 din data de 26 martie 2007