Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Hotararea nr. 22 din 6 martie 2007 pentru aprobarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat


In baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand in vedere prevederile cap. II si ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza hotararii luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 6 martie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba Norma nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3

Departamentul autorizare-reglementare impreuna cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

Anexa

NORMA nr. 4 din 6 martie 2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

Avand in vedere prevederile cap. II si ale art. 17-20 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16, 21, ale art. 23 lit. a) si f) si ale art. 24 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta norma reglementeaza procesul de autorizare a fondului de pensii administrat privat.

Art. 2

Fondul de pensii administrat privat se infiinteaza in scopul punerii in practica a unei scheme de pensii private al carei prospect a fost autorizat de Comisie.

Art. 3

Fondurile de pensii administrate privat pot functiona pe teritoriul Romaniei numai pe baza deciziei de autorizare emise de Comisie.

Art. 4

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute in Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II: Infiintarea fondului de pensii administrat privat

SECTIUNEA 1: Dispozitii generale

Art. 5

(1)Initiativa constituirii unui fond de pensii administrat privat apartine fondatorilor acestuia, care trebuie sa aiba calitatea de participanti.

(2)Numarul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii administrat privat este de minimum 5 (cinci) persoane fizice, care vor semna in acest sens un contract de societate civila.

Art. 6

(1)Membrii fondatori vor semna un contract de administrare cu un administrator de fond de pensii administrat privat, denumit in continuare administrator, contract prin care fondul de pensii administrat privat isi insuseste schema de pensii private al carei prospect a fost autorizat de Comisie.

(2)Pentru a avea calitatea de participanti, membrii fondatori trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute in Lege si in normele emise in aplicarea acesteia.

(3)Prin contractul de administrare, membrii fondatori ai fondului de pensii imputernicesc administratorul sa reprezinte fondul de pensii administrat privat in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti.

SECTIUNEA 2: Continutul minim al contractului de societate civila

Art. 7

Contractul de societate civila va avea urmatorul continut minim:

1. partile contractante;

2. denumirea fondului de pensii administrat privat;

3. fundamentarea legala a constituirii fondului de pensii administrat privat;

4. durata fondului de pensii administrat privat;

5. obiectivele fondului de pensii administrat privat;

6. drepturile si obligatiile partilor;

7. limitele mandatului acordat fondatorilor;

8. unitatea de fond - definitia, descrierea, valoarea initiala;

9. forta majora - definire;

10. clauze privind incetarea contractului in conditiile prevazute de Codul civil si de Lege, proceduri si modalitati de protectie a participantilor in asemenea cazuri;

11. dispozitii din care sa rezulte ca participantii devin parte contractuala prin semnarea actului individual de aderare.

CAPITOLUL III: Autorizarea fondului de pensii administrat privat

SECTIUNEA 1: Conditii de autorizare

Art. 8

In vederea autorizarii fondului de pensii administrat privat, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ, la momentul depunerii cererii de autorizare, conditiile prevazute de Lege, precum si urmatoarele:

a)sa fie constituit prin contract de societate civila, contract ce va respecta prevederile prezentei norme privind continutul minim;

b) administratorul sa fie autorizat de Comisie sau de autoritati similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

c) administratorul sa aiba prospectul schemei de pensii private autorizat de Comisie, in conditiile Legii si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

d) depozitarul activelor fondului de pensii administrat privat sa fie avizat de Comisie, in conditiile Legii si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

e) auditorul financiar al fondului de pensii administrat privat sa fie avizat de Comisie, in conditiile Legii si ale normelor emise in aplicarea acesteia;

f) membrii fondatori ai fondului de pensii administrat privat sa indeplineasca conditiile prevazute de Lege si de normele emise in aplicarea acesteia pentru a fi participanti.

SECTIUNEA 2: Documentatia necesara pentru obtinerea autorizarii fondului de pensii administrat privat

Art. 9

Decizia de autorizare a fondului de pensii administrat privat se elibereaza in baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat, intocmita de catre administrator conform anexei la prezenta norma.

Art. 10

Cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat se depune la Comisie, insotita de documentele prevazute de Lege, precum si de urmatoarele:

a) procura speciala si autentica sau, dupa caz, delegatie avocatiala, prin care solicitantul imputerniceste una ori mai multe persoane pentru a reprezenta administratorul in relatia cu Comisia pe parcursul instrumentarii cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat;

b) documentul care atesta autorizarea ca administrator de fonduri de pensii, eliberat de catre autoritati similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, dupa caz;

c) contractul de administrare incheiat intre administrator si fondul de pensii administrat privat, in copie;

d) contractul incheiat intre administratorul fondului si depozitar, contract incheiat sub conditia autorizarii fondului de pensii administrat privat si care va intra in vigoare la data autorizarii acestuia, in copie;

e) contractul incheiat intre administratorul fondului si auditorul financiar, contract incheiat sub conditia autorizarii fondului de pensii administrat privat si care va intra in vigoare la data autorizarii acestuia, in copie.

SECTIUNEA 3: Procedura de acordare sau respingere a autorizarii fondului de pensii administrat privat

Art. 11

(1)Comisia verifica daca sunt intrunite conditiile prevazute in Lege si in prezenta norma si procedeaza, in termen de 30 de zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea motivata a autorizarii fondului de pensii administrat privat.

(2)Decizia de aprobare a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat se comunica administratorului in termen de 5 zile calendaristice de la data adoptarii acesteia de Comisie.

Art. 12

(1)Orice solicitare a Comisiei de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevazut la art. 11, un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii Comisiei, sub sanctiunea respingerii cererii.

(2)In situatia in care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o forma necorespunzatoare, precum si lipsa unor documente, acestea sunt returnate solicitantului spre completare sau inlocuire, dupa caz.

Art. 13

(1)Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii administrat privat, in conditiile prevazute de Lege.

(2)Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii administrat privat, scrisa si motivata, se comunica in termen de 5 zile calendaristice de la data adoptarii acesteia.

(3)Decizia de respingere poate fi contestata in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei, in conformitate cu legislatia in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 14

O noua cerere de autorizare poate fi adresata Comisiei numai daca au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.

CAPITOLUL IV: Dispozitii finale

Art. 15

Toate documentele depuse la Comisie in scopul obtinerii autorizarii fondului de pensii administrat privat vor fi numerotate si semnate, pentru conformitate, de catre reprezentantii legali ai solicitantului si vor fi insotite de un opis in care acestea vor fi mentionate.

Art. 16

(1)Anexa face parte integranta din prezenta norma.

ANEXA:

Pagina 1/1

DATE DE IDENTIFICARE ALE FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

CERERE PENTRU AUTORIZAREA FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT

1. Denumirea fondului: .............................................................................................................

2. Denumirea administratorului solicitant: ..................................................................................

3. Imputernicit: ............................. (numele, prenumele si functia) ............. (numarul de telefon)

4. Persoana de contact: .................... (numele, prenumele si functia) ......... (numarul de telefon)

5. Certificat de inregistrare al administratorului eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului:

........................................... (seria, numarul si data emiterii)

6. Cod unic de inregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrul Comertului: ..........

7. Decizia de autorizare de administrare emisa de catre Comisie sau de catre autoritati similare dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European:

........................................... (numarul si data emiterii)

8. Decizia de autorizare a prospectului schemei de pensii private emisa de catre Comisie:

........................................... (numarul si data emiterii)

Semnatura imputernicit: .............................

Data: ........................

Stampila

FALSE DECLARATII SAU OMISIUNI INTENTIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI INCALCARI ALE LEGII PENALE

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 182 din data de 16 martie 2007