Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Hotararea nr. 19 din 27 februarie 2007 pentru aprobarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat


In baza prevederilor art. 3 alin. (1), art. 16 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand in vedere prevederile art. 74 alin. (2) lit. k) si ale art. 80 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza Hotararii luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 27 februarie 2007,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba Norma nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3

Departamentul autorizare-reglementare impreuna cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

Anexa

NORMA nr. 3 din 27 februarie 2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare in sistemul pensiilor administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 74 alin. (2) lit. k) si ale art. 80 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (1), art. 17 si ale art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Prezenta norma stabileste taxele care sunt percepute de Comisie in cadrul sistemului de pensii administrate privat.

(2)Comisia percepe taxe de autorizare, de avizare si de functionare.

Art. 2

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatiile prevazute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege.

CAPITOLUL II: Cuantumul taxelor de autorizare, avizare si functionare

SECTIUNEA 1: Taxele de autorizare

Art. 3

Se vor plati taxe de autorizare in urmatoarele cazuri:

a)pentru autorizatia de constituire a administratorului;

b)pentru autorizatia de administrare a fondului de pensii administrat privat;

c)pentru autorizarea prospectului schemei de pensii private;

d)pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat;

e)pentru autorizarea agentilor de marketing persoane juridice;

f)pentru autorizarea modificarii actelor care au stat la baza autorizarilor mentionate la lit. a), b) si d);

g)pentru autorizarea modificarii actelor care au stat la baza autorizatiei mentionate la lit. e).

Art. 4

Cuantumul taxelor de autorizare este de:

a)80.000 lei, pentru autorizatia de constituire a administratorului;

b)300.000 lei, pentru autorizatia de administrare a fondului de pensii administrat privat;

c)30.000 lei, pentru autorizarea prospectului schemei de pensii private;

d)30.000 lei, pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat;

e)5.000 lei, pentru autorizarea agentilor de marketing persoane juridice;

f)1.000 lei, pentru autorizarea modificarilor prevazute la art. 3 lit. f) si g).

Art. 5

Taxele de autorizare vor fi achitate de catre:

a)fondatori, pentru autorizatia de constituire a administratorului;

b)administratori, pentru autorizatia de administrare a fondului de pensii administrat privat;

c)administratori, pentru autorizarea prospectului schemei de pensii private;

d)administratori, pentru autorizarea fondului de pensii administrat privat;

e)administratori, pentru modificarea actelor mentionate la art. 3 lit. f);

f)agentii de marketing persoane juridice, pentru autorizarea de functionare;

g)agentii de marketing persoane juridice, pentru modificarea actelor mentionate la art. 3 lit. g).

SECTIUNEA 2: Taxele de avizare

Art. 6

Taxele de avizare se percep in urmatoarele cazuri:

a)avizarea depozitarului activelor fondului de pensii administrat privat;

b)avizarea auditorului financiar al fondului de pensii administrat privat;

c)avizarea modificarii prospectului schemei de pensii private;

d)avizarea agentilor de marketing persoane fizice;

e)avizarea agentilor de marketing persoane juridice;

f)avizarea materialelor publicitare.

Art. 7

Cuantumul taxelor de avizare este de:

a)80.000 lei, pentru taxa de avizare a depozitarului;

b)35.000 lei, pentru taxa de avizare a auditorului financiar;

c)1.000 lei, pentru taxa de avizare a modificarii prospectului schemei de pensii private;

d)50 lei, pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane fizice;

e)4.000 lei, pentru taxa de avizare a agentilor de marketing persoane juridice;

f)1.000 lei, pentru taxa de avizare a materialelor publicitare.

Art. 8

Taxele de avizare vor fi achitate de catre:

a)depozitar, pentru obtinerea avizului de depozitare;

b)auditorul financiar, pentru obtinerea avizului de auditor;

c)administrator, pentru obtinerea avizelor prevazute la art. 6 lit. c) si f);

d)agentul de marketing persoana fizica sau de administrator, pentru obtinerea avizului prevazut la art. 6 lit. d);

e)agentul de marketing persoana juridica, pentru obtinerea avizului prevazut la art. 6 lit. e).

SECTIUNEA 3: Taxa de functionare

Art. 9

(1)Administratorul achita Comisiei, de la momentul autorizarii fondului de pensii administrat privat, pe durata existentei acestuia, o taxa lunara de functionare.

(2)Agentii de marketing persoane juridice care au fost autorizati sau avizati de Comisie si care isi desfasoara activitatea in temeiul contractului de mandat incheiat cu un administrator achita Comisiei o taxa lunara de functionare.

(3)Taxa lunara de functionare se aplica veniturilor brute realizate de catre agentii de marketing persoane juridice din activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat.

(4)Depozitarii achita Comisiei o taxa lunara de functionare.

Art. 10

(1)Taxa lunara de functionare pentru administrator este compusa din:

a)0,25% din valoarea contributiilor brute incasate de administrator, suportata de acesta din comisionul de administrare dedus din contributiile platite;

b)0,005% din valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat, suportata de administrator din comisionul de administrare dedus de acesta din activul net total al fondului de pensii administrat privat.

(2)Taxa lunara de functionare pentru agentul de marketing persoana juridica este in cuantum de 0,5%, aplicata veniturilor brute realizate de catre acesta din activitatea de marketing a fondurilor de pensii administrate privat.

(3)Taxa lunara de functionare pentru depozitari este in cuantum de 0,1%, aplicata veniturilor obtinute de acestia din activitatea de depozitare aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 11

(1)Administratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Comisiei, pentru luna precedenta, raportarea privind modul de constituire si virare a taxei de functionare, potrivit anexei nr. 1.

(2)Raportarea prevazuta la alin. (1) se semneaza de catre reprezentantul legal al administratorului.

(3)Raportarea prevazuta la alin. (1) se transmite pe suport hartie si in format electronic, pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.

Art. 12

(1)Agentii de marketing persoane juridice sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Comisiei, pentru luna precedenta, raportarea privind modul de constituire si virare a taxei de functionare, potrivit anexei nr. 2.

(2)Raportarea prevazuta la alin. (1) se semneaza de catre reprezentantul legal al agentului de marketing persoana juridica.

(3)Raportarea prevazuta la alin. (1) se transmite pe suport hartie si in format electronic, pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.

(4)In cazul in care agentul de marketing persoana juridica realizeaza venituri de la mai multi administratori, acesta are obligatia de a evidentia in raportarea prevazuta la alin. (1) veniturile realizate de la fiecare administrator.

Art. 13

(1)Depozitarii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Comisiei, pentru luna precedenta, raportarea privind modul de constituire si virare a taxei de functionare, potrivit anexei nr. 3.

(2)Raportarea prevazuta la alin. (1) se semneaza de catre reprezentantul legal al depozitarului.

(3)Raportarea prevazuta la alin. (1) se transmite pe suport hartie si in format electronic, pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta.

(4)In cazul in care depozitarul realizeaza venituri de la mai multi administratori, acesta are obligatia de a evidentia in raportarea prevazuta la alin. (1) veniturile de la fiecare administrator in parte.

CAPITOLUL III: Dispozitii finale

Art. 14

(1)Taxele prevazute in prezenta norma vor fi virate in contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

(2)Virarea sumelor datorate lunar se va realiza cel tarziu pana la data de 25 a fiecarei luni calendaristice pentru luna precedenta, fara deducerea din obligatia de plata a comisioanelor bancare.

Art. 15

(1)Pentru neachitarea la termen a taxelor de functionare prevazute la art. 10, administratorii, agentii de marketing persoane juridice si depozitarii datoreaza majorari de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile la colectarea creantelor bugetare.

(2)Majorarile de intarziere vor fi evidentiate separat pe ordinul de plata si vor fi virate in contul Comisiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti.

Art. 16

(1)Verificarea respectarii prevederilor legale privind virarea sumelor prevazute la art. 10 se face de catre Comisie.

(2)In cazul raportarii eronate a bazei de calcul, pentru diferentele constatate Comisia aplica in mod corespunzator majorarile de intarziere prevazute la art. 15, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare datei de scadenta si pana la data platii efective inclusiv.

Art. 17

Sumele provenind din taxe de autorizare, avizare, functionare, precum si din majorari de intarziere se constituie venituri la bugetul Comisiei, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005.

Art. 18

Eventualele sume virate in plus se vor regulariza ulterior, la initiativa platitorului, cu avizul prealabil al Comisiei.

Art. 19

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta norma.

ANEXA nr. 1: RAPORTARE privind modul de constituire si virare a taxei de functionare

Administrator (denumire)..............................................................

Fond de pensii administrate privat (denumire)...................................................

Luna

Total contributii brute incasate

Valoarea activului net total

Comision de administrare incasat din contributii

Comision de administrare incasat din activul net total

Taxa de functionare datorata din contributii

Taxa de functionare datorata din activul net total

Taxa de functionare datorata (col. 6+7)

Documentul / data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numele si prenumele ..................

Semnatura ....................................

Stampila .......................................

ANEXA nr. 2: RAPORTARE privind modul de constituire si virare a taxei de functionare

Luna ...............

Agent de marketing persoana juridica (denumire).........................................

Denumire administrator

Venitul brut realizat

Taxa de functionare datorata

Documentul/data

1

2

3

4

Numele si prenumele ..................

Semnatura ....................................

Stampila .......................................

ANEXA nr. 3: RAPORTARE privind modul de constituire si virare a taxei de functionare

Luna ...............

Depozitar(denumire) ......................................

Denumire administrator

Venitul brut realizat

Taxa de functionare datorata

Documentul/data

1

2

3

4

Numele si prenumele .............................

Semnatura ...............................................

Stampila ..................................................

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 178 din data de 14 martie 2007


Publicat pe 14.03.2007