Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Hotararea nr. 13 din 20 februarie 2008 privind aprobarea Normei nr. 6/2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare


In temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand in vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza hotararii luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 20 februarie 2008,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba Norma nr. 6/2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3

Departamentul autorizare-reglementare impreuna cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

ANEXA:

NORMA Nr. 6/2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 147 din data de 27 februarie 2008NORMA nr. 6 din 20 februarie 2008 pentru modificarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere prevederile art. 41 lit. a), c), d), e) si i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 5 alin. (1) si ale art. 36 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

Articol unic

Norma nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1. aderarea initiala - procesul cu durata limitata de timp prin care persoanele eligibile devin participanti din proprie initiativa sau prin repartizarea aleatorie la un fond de pensii administrat privat de catre CNPAS;

2. contactul de asigurare sociala - contractul prevazut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea pensiilor publice, asa cum este prevazut in anexa nr. 3 la norma de aplicare a Legii pensiilor publice;

3. declaratii la sistemul public de pensii - declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, declaratia de asigurare depusa de persoanele prevazute la art. 5 alin. (1), pct. IV si V din Legea pensiilor publice sau contractul de asigurare sociala incheiat cu persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) din aceeasi lege;

4. institutia de evidenta - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS;

5. persoana eligibila - persoana in varsta de pana la 35 de ani, la data luarii in evidenta de catre CNPAS in sistemul asigurarilor sociale, obligata sa adere la un fond de pensii administrat privat, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, la data luarii in evidenta de catre CNPAS in sistemul asigurarilor sociale, care poate sa adere la un fond de pensii administrat privat;

6. repartizarea aleatorie - procesul prin care persoanele eligibile in varsta de pana la 35 de ani care nu au aderat din proprie initiativa la un fond de pensii administrat privat in termenul stabilit de Lege si de prezenta norma sau care au semnat mai multe acte individuale de aderare inregistrate de catre CNPAS sunt repartizate aleatoriu de catre aceasta la finalul perioadei de aderare initiala;

7. validarea - inregistrarea unei persoane de catre CNPAS in Registrul participantilor ca participant la un fond de pensii administrat privat."

2.La articolul 16, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Persoanele care au semnat un singur act individual de aderare, nu sunt inregistrate in sistemul de evidenta a asiguratilor si pentru care CNPAS nu primeste declaratii la sistemul public de pensii sunt inscrise de catre CNPAS in Registrul participantilor ca "validat cu rezerva", urmand a fi validate la momentul primirii acestora. In cazul in care pana la data de 25 ianuarie 2008 inclusiv CNPAS nu a primit declaratiile la sistemul public de pensii mai sus mentionate, aceste persoane nu vor mai fi evidentiate in Registrul participantilor."

3.La articolul 16, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:

"(7) La finalizarea procesului de aderare initiala, in vederea repartizarii aleatorii a persoanelor eligibile care nu au semnat un act individual de aderare, CNPAS mentine in Registrul participantilor persoanele care au fost inregistrate in intervalul septembrie-decembrie 2007, prin declaratii la sistemul public de pensii, depuse in intervalul septembrie 2007 - ianuarie 2008, si identifica persoanele care sunt obligate sa adere la un fond de pensii administrat privat si ale caror date nu au fost transmise de catre niciun administrator."

4.Articolul 251 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 251

(1) Ulterior datei de 25 ianuarie 2008 si pana la data efectuarii repartizarii aleatorii CNPAS modifica Registrul participantilor conform solicitarilor Comisiei, rezultate in urma solutionarii sesizarilor formulate in baza prevederilor art. 33 din prezenta norma.

(2) Procedura de aderare derulata in perioada prevazuta la art. 5 alin. (6) este finalizata prin intocmirea de catre CNPAS a unui proces-verbal in care sunt mentionate urmatoarele informatii:

a) numarul total al persoanelor validate;

b) numarul total al persoanelor invalidate;

c) numarul total al persoanelor care urmeaza a fi repartizate aleatoriu;

d) valorile cotelor de piata ale fondurilor de pensii administrate privat, in functie de numarul participantilor, exprimate procentual si calculate cu 6 zecimale.

(3) La procesul-verbal prevazut la alin. (2) CNPAS va anexa structura la zi a Registrului participantilor.

(4) Rezultatul procedurii de aderare prevazute la art. 5 alin. (6) este comunicat in scris Comisiei, in data de 5 martie 2008."

5.La articolul 252, litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) sunt inregistrate in Registrul participantilor in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (7);"

6.La articolul 27 alineatul 1, litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) persoanele cu varsta cuprinsa intre 25-35 de ani."

7.Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33

(1) In termen de 6 luni de la data primirii notificarii prevazute la art. 31, participantii care au semnat un singur act individual de aderare si care au fost repartizati aleatoriu de catre CNPAS la un alt fond de pensii administrat privat pot sa depuna la administratorul fondului la care a aderat o sesizare scrisa, la care ataseaza copia actului individual de aderare semnat si o copie a actului de identitate.

(2) Administratorul solutioneaza sesizarea in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia si raporteaza Comisiei rezultatele verificarilor.

(3) In termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului asupra sesizarii, Comisia notifica CNPAS apartenenta participantului la un fond de pensii administrat privat."

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 147 din data de 27 februarie 2008