Pensii Private
 Despre noi  Contact  Harta site     


Cauta stiri
Home Despre Pensii Private Piata Pensiilor Private Cariere Evenimente XPRIMM Pensii XPRIMM TV
 Stiri 
 Administratori 
 Fonduri de pensii private 
 Auditori 
 Depozitari 
 APAPR 
 CSSPP 
 Legislatie 
 Opinii 

Legislatie

Inapoi

Hotararea nr. 10 din 12 februarie 2008 pentru aprobarea Normei nr. 4/2008 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat


In temeiul dispozitiilor art. 23 lit. b), f), g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

avand in vedere prevederile art. 55 alin. (12) si (14), art. 111-114 si ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza hotararii luate in sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 22 ianuarie 2008,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite urmatoarea hotarare:

Art. 1

Se aproba Norma nr. 4/2008 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3

Departamentul autorizare-reglementare impreuna cu Secretariatul tehnic si cu directorul general vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

ANEXA:

NORMA Nr. 4/2008 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 139 din data de 22 februarie 2008NORMA nr. 4 din 12 februarie 2008 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat

Avand in vedere prevederile art. 55 alin. (12) si (14), art. 111-114 si ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul dispozitiilor art. 23 lit. b), f), g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta norma reglementeaza obligatiile de raportare si transmitere de informatii ale administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, ale depozitarilor activelor fondurilor de pensii administrate privat, precum si ale agentilor de marketing persoane juridice, care desfasoara activitate de marketing al fondurilor de pensii administrate privat, denumite in continuare entitati raportoare.

Art. 2

(1)Vor transmite raportari si informatii catre Comisie si catre participantii la fondurile de pensii administrate privat administratorii care isi desfasoara activitatea in sistemul de pensii administrate privat reglementat, supravegheat si controlat de Comisie, precum si cei care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administratori de scheme de pensii administrate privat intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si care administreaza fonduri de pensii administrate privat cu participanti din Romania.

(2)Vor transmite raportari si informatii catre Comisie depozitarii care au fost avizati de Comisie in vederea desfasurarii activitatii de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, precum si cei care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, pentru fondurile de pensii administrate privat autorizate in Romania.

(3)Vor transmite raportari si informatii catre Comisie agentii de marketing persoane juridice, brokeri de pensii sau intermediari, care au fost autorizati/avizati de catre Comisie sa desfasoare activitate de marketing al fondurilor de pensii administrate privat.

Art. 3

Termenii si expresiile utilizate in prezenta norma au semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II: Obligatiile entitatilor raportoare

Art. 4

(1)Entitatile raportoare trebuie sa respecte, pe toata durata functionarii, obligatiile de raportare si transmitere de informatii catre Comisie si catre participant, dupa caz, stabilite prin legislatia in vigoare si prin prezenta norma.

(2)La solicitarea Comisiei si in termenele stabilite de aceasta, entitatile raportoare vor transmite orice informatii si documente privind activitatea lor.

Art. 5

Informatiile transmise de catre entitatile raportoare trebuie sa fie reale, corecte si complete.

Art. 6

(1)Administratorul va transmite Comisiei toate informatiile stabilite prin legislatia in vigoare si prin prezenta norma, in format electronic, sub semnatura electronica a reprezentantului legal.

(2)Depozitarul va transmite Comisiei toate informatiile stabilite prin legislatia in vigoare si prin prezenta norma, in format electronic, sub semnatura electronica a persoanei cu functie de conducere din cadrul structurii organizatorice a depozitarului, mandatata sa reprezinte depozitarul in relatia cu Comisia.

(3)Agentul de marketing persoana juridica, broker de pensii sau intermediar, va transmite Comisiei toate informatiile stabilite prin legislatia in vigoare si prin prezenta norma, in format electronic, sub semnatura electronica a reprezentantului legal.

(4)La solicitarea Comisiei, entitatile raportoare vor transmite informatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3) pe suport hartie, cu stampila si sub semnatura reprezentantului legal, respectiv a persoanei mandatate sa reprezinte depozitarul in relatia cu Comisia.

Art. 7

Comisia poate solicita administratorului sau depozitarului orice documente pe care le considera necesare in legatura cu tertii, in situatia in care administratorul sau depozitarul transfera atributii acestora.

Art. 8

Toate informatiile vor fi transmise in limba romana.

CAPITOLUL III: Informatii privind activitatea entitatilor raportoare

Art. 9

Administratorul va transmite Comisiei anual, pentru activitatea proprie si pentru fondul de pensii administrat privat, raportarile contabile al caror continut este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele Comisiei privind reglementarile contabile aplicabile entitatilor reglementate, autorizate, supravegheate si controlate de Comisie.

Art. 10

Administratorul va transmite Comisiei semestrial, pentru activitatea proprie si pentru fondul de pensii administrat privat, raportarile contabile prevazute de normele Comisiei privind sistemul de raportare contabila la 30 iunie a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie.

Art. 11

Raportarile contabile anuale si semestriale depuse la Comisie vor fi insotite de dovada depunerii la Ministerul Economiei si Finantelor, dupa caz.

Art. 12

Administratorul va transmite Comisiei trimestrial, in cel mult 10 zile lucratoare de la data incheierii trimestrul, valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, intocmita in conformitate cu anexa nr. 5.

Art. 13

(1)Administratorul va transmite Comisiei lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, pentru activitatea proprie de administrare a fondului de pensii administrat privat:

a)balanta de verificare analitica, cod 14-6-30/a, intocmita in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Nomenclatorul din 14 decembrie 2004, emis de catre Ministerul Finantelor Publice;

b)situatia privind taxa de functionare prevazuta in anexa nr. 9;

c)situatia privind comisioanele platite agentilor de marketing persoane juridice, brokeri de pensii sau intermediari, prevazuta in anexa nr. 7.

(2)Administratorul va transmite Comisiei lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, pentru fondul de pensii administrat privat:

a)balanta de verificare analitica cod 14-6-30/a, intocmita in conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu Nomenclatorul din 14 decembrie 2004, emis de catre Ministerul Finantelor Publice, avand soldurile lunare ale conturilor de venituri si cheltuieli inchise;

b)situatia detaliata a investitiilor, intocmita conform anexei nr. 4;

c)informatii despre participantii la fondul de pensii administrat privat, conform anexei nr. 1 - sectiunile A si C.

(3)Administratorul va transmite Comisiei, pana in ultima zi lucratoare a fiecarui an, calculul provizionului tehnic valabil pentru anul urmator.

(4)Depozitarul va transmite Comisiei, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, valoarea provizionului tehnic existent. Evaluarea provizionului tehnic se va face pe baza acelorasi principii care stau la baza evaluarii activului net al fondului de pensii.

(5)Depozitarul va transmite Comisiei lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, situatia privind taxa de functionare prevazuta in anexa nr. 10.

(6)Agentii de marketing persoane juridice, brokeri de pensii sau intermediari, vor transmite Comisiei lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare, situatia privind taxa de functionare prevazuta in anexa nr. 8.

Art. 14

(1)Administratorul transmite saptamanal Comisiei informatii despre participantii la fondul de pensii administrat privat, conform anexei nr. 1 - sectiunea B, in a doua zi lucratoare a saptamanii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

(2)Administratorul transmite saptamanal Comisiei situatia activelor si a obligatiilor fondului de pensii administrat privat, intocmita conform anexei nr. 2, pentru fiecare zi lucratoare a saptamanii, in a doua zi lucratoare a saptamanii urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 15

(1)Administratorul va transmite zilnic Comisiei informatii despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond, conform anexei nr. 3.

(2)Informatiile prevazute la alin. (1) se transmit in ziua lucratoare urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 16

(1)Depozitarul va transmite zilnic Comisiei informatii despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond, conform anexei nr. 3.

(2)Informatiile prevazute la alin. (1) se transmit in ziua lucratoare urmatoare celei pentru care se face raportarea.

Art. 17

(1)Administratorul va comunica Comisiei numele si prenumele, functia si datele de contact pentru persoana/persoanele desemnata/desemnate cu:

a)transmiterea catre Comisie a raportarilor prevazute de legislatia in vigoare si de prezenta norma;

b)responsabilitati privind activitatea operationala, de investitii, de audit intern si de contabilitate;

c)responsabilitati in aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)Agentii de marketing persoane juridice vor comunica Comisiei numele si prenumele, functia si datele de contact pentru persoana/persoanele desemnata/desemnate cu transmiterea catre Comisie a raportarilor prevazute de legislatia in vigoare si de prezenta norma.

(3)Orice decizie de modificare a informatiilor prevazute la alin. (1) si (2) va fi comunicata Comisiei cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data punerii in aplicare a acesteia sau, dupa caz, in vederea avizarii.

CAPITOLUL IV: Obligatii de informare catre participanti

Art. 18

(1)Administratorul transmite in scris, gratuit, fiecarui participant, la ultima adresa de corespondenta comunicata, informatiile prevazute in anexa nr. 11, pana la data de 15 aprilie a fiecarui an.

(2)La cererea participantilor sau a beneficiarilor acestora, administratorul pune la dispozitia acestora, in mod gratuit, informatiile prevazute la art. 113 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)Cuantumul tarifului pentru informatiile prevazute la art. 113 alin. (5) din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate depasi costul efectiv al punerii la dispozitie a informatiilor.

Art. 19

(1)Administratorul trebuie sa publice pe pagina proprie de web raportarile anuale si semestriale prevazute la art. 11, in termen de 5 zile de la transmiterea lor la Comisie.

(2)Administratorul trebuie sa publice trimestrial pe pagina proprie de web valoarea ratei de rentabilitate a fondului de pensii administrat privat, in termen de 5 zile calendaristice de la transmiterea acesteia la Comisie.

(3)Pentru fondul de pensii administrat privat, administratorul trebuie sa publice lunar pe pagina proprie de web situatia detaliata a investitiilor prevazuta in anexa nr. 4, in termen de 5 zile calendaristice de la transmiterea acesteia la Comisie.

(4)Pentru fondul de pensii administrat privat, administratorul trebuie sa publice saptamanal pe pagina proprie de web, in fiecare zi de marti pana la ora 15,00, elementele prevazute in anexa nr. 3, respectiv: valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond, precum si numarul de participanti pentru ultima zi lucratoare a saptamanii incheiate.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale

Art. 20

Administratorul va asigura Comisiei accesul la sistemul informatic de gestiune a operatiunilor fondului de pensii in locatia administratorului.

Art. 21

(1)Entitatile raportoare, dupa caz, vor fi responsabile pentru prejudiciile create prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor lor de raportare si transparenta.

(2)Transmiterea raportarilor catre Comisie se va efectua pana la ora 15,00 a zilei de raportare.

Art. 22

Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in prezenta norma se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 127 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. c), f) si g), art. 141 alin. (2)-(11), art. 142 si 143 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23

Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta norma.

ANEXA Nr. 1:

Administrator de fond ..................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii ..............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare ..........................................

Sectiunea A: Registrul participantilor la data de .......

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Numarul si data actului individual de aderare

Numarul de unitati de fond

Valoarea activului net personal

           
           
           
           

Sectiunea B: Raportare privind participantii la data de.......

 

Participanti

Numarul de participanti

Contributiile nete

Valoarea activului net

Numarul de unitati de fond

Penalitati transfer

- contributori

       

-

- nou-intrati

       

-

- transferati in fond

       

-

- cu contributii suspendate

         

TOTAL:

         

- transferati din fond

         

- deces

         

- invaliditate

         

TOTAL:

         

Sectiunea C: Structura pe grupe de varsta si sex la data de.......

 

Participanti

Barbati

Femei

pana la 19 ani

   

intre 20-24 de ani

   

intre 25-29 de ani

   

intre 30-34 de ani

   

intre 35-39 de ani

   

intre 40-44 de ani

   

intre 45-49 de ani

   

intre 50-54 de ani

   

intre 55-59 de ani

   

intre 60-64 de ani

   

peste 65 de ani

   

ANEXA Nr. 2:

Administrator de fond ..................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii .............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare .........................................

Situatia activelor si obligatiilor la data de ..............

 

   

Data raportarii

Nr. crt.

Denumirea elementului

Suma plasata - lei -

Valoarea actualizata

- lei -

Ponderea valorii actualizate in total active

- % -

I.

Total active

     

1.

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare, din care:

     

1.1

valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, din care:

     

- actiuni tranzactionate

     

- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

     

- obligatiuni emise de catre administratia publica locala

     

- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

     

- obligatiuni corporative tranzactionate

     

- drepturi de preferinta

     

- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare

     

1.2

valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata dintr-un stat membru, din care:

     

- actiuni tranzactionate

     

- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

     

- obligatiuni emise de catre administratia publica locala

     

- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

     

- obligatiuni corporative tranzactionate

     

- drepturi de preferinta

     

- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare

     

1.3

valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat nemembru sau pe o alta piata reglementata dintr-un stat nemembru, care opereaza in mod regulat si este recunoscuta si deschisa publicului, aprobata de Comisie, din care:

     

- actiuni

     

- actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

     

- obligatiuni emise de catre administratia publica locala

     

- obligatiuni emise de catre administratia publica centrala

     

- obligatiuni corporative tranzactionate

     

- drepturi de preferinta

     

- alte valori mobiliare, instrumente ale pietei monetare

     

1.4

Valori mobiliare nou-emise

     

2.

Depozite bancare, din care:

     

2.1

- depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania

     

2.2

- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat membru

     

2.3

- depozite bancare constituite la institutii de credit dintr-un stat nemembru

     

3.

Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata, din care:

     

3.1

- din Romania

     

3.2

- dintr-un stat membru

     

3.3

- dintr-un stat nemembru

     

4.

Cont curent

     

5.

Titluri de participare la OPCVM1)/AOPC2) tranzactionate pe o piata reglementata

     

5.1

- din Romania

     

5.2

- dintr-un stat membru

     

5.3

- dintr-un stat nemembru

     

6.

Alte active

     

6.1

sume in tranzit, din care:

     

- bancar

     

- la intermediari

     

6.2

sume in curs de rezolvare

     

II.

Total obligatii

     

1.

Comision de administrare, din care:

     

1.1

- din contributii brute

     

1.2

- din activ net

     

2.

Comision de depozitare

     

3.

Comision de tranzactionare

     

4.

Comision bancar

     

5.

Taxa de audit

     

6.

Alte obligatii3)

     

1) Organism de plasament colectiv in valori mobiliare.

2) Alte organisme de plasament colectiv.

3) Informatii detaliate.

ANEXA Nr. 3:

Administrator de fond ..................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii ..............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare ..........................................

SITUATIA1) valorii activului net la data de ..........

 

Denumirea elementului

Data curenta

Data precedenta

Diferente

 

zz-ll-aaaa

zz-ll-aaaa

%

lei

Valoare activ total

       

Valoare activ net

       

Valoarea unitara a activului net2)

       

Numar de unitati de fond3)

       

1) Valorile se calculeaza in fiecare zi lucratoare, folosind informatiile disponibile la ora 18,00 din ziua lucratoare anterioara efectuarii calcului, ora Romaniei, si sunt valabile pentru ziua lucratoare anterioara efectuarii calculului.

2) Valorile se calculeaza cu 4 zecimale.

3) Valorile se calculeaza cu 6 zecimale.

ANEXA Nr. 4:

Administrator de fond ....................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii ..............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare ..........................................

SITUATIA detaliata a investitiilor la data de .........

Tabelul 1: Valori mobiliare tranzactionale pe o piata reglementata

 

Tara/simbol piata

Emitent

ISIN

Simbol actiune

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat actiunea

Numar de actiuni detinute

Pret mediu ponderat de achizitie

Valoare achizitie

Pret de piata/actiune la data raportarii

Valoare totala

Pondere in capitalul social al emitentului

Pondere in activul total al fondului

           

lei

lei

lei

lei

%

%

                       
                       

Total

               

X

 

X

Tabelul 2: Actiuni netranzactionate in ultimele 30 de zile

 

Tara/simbol piata

Emitent

ISIN

Simbol actiune

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat actiunea

Numar de actiuni detinute

Pret mediu ponderat de achizitie

Valoare achizitie

Pret de piata/actiune la data raportarii

Valoare

totala

Pondere in capitalul social al emitentului

Pondere in activul total al fondului

           

lei

lei

lei

lei

%

%

                       
                       

Total

               

X

 

X

Tabelul 3: Valori mobiliare nou-emise

 

Tara/simbol piata

Emitent

Simbol/serie instrument

Numar de titluri

Data achizitiei

Data scadentei

Valoare nominala/titlu

Crestere zilnica

Dobanda cumulata/instrument

Valoare actualizata

Pondere in activul total al fondului

           

lei

lei

lei

lei

%

                     

Total

               

X

X

Tabelul 4: Drepturi de preferinta

 

Tara/simbol piata

Emitent

ISIN

Simbol emitent

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat

Numar de drepturi detinute

Valoare nominala

Valoare unitara

Valoare actualizata totala

Pondere in activul total al fondului

           

lei

lei

lei

%

                   
                   

Total

             

X

X

Tabelul 5: Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale/focale

 

Tara/simbol piata

Denumire

Seria si numarul emisiunii

Simbol

Numar de titluri

Data inceput cupon

Data scadenta cupon

Valoare nominala pentru perioada cupon

Crestere zilnica

Dobanda cumulata

Valoare actualizata

Pondere in activul total al fondului

             

lei

lei

lei

lei

%

                       
                       

Total

                 

X

X

Tabelul 6: Instrumente financiare cu venit fix

 

Tara/simbol piata

Emitent

Simbol

Numar de titluri

Data inceput cupon

Data scadenta cupon

Valoare nominala pentru perioada cupon

Crestere zilnica

Dobanda cumulata

Valoare actualizata

Garantie

Pondere in activul total al fondului

           

lei

lei

lei

lei

lei

%

                       
                       

Total

                 

X

X

Tabelul 7: Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

 

Tara/simbol piata

Denumire

Emitent

Simbol/serie instrument

Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat

Numar

Data achizitiei

Data scadentei

Valoare nominala/ instrument

Crestere zilnica

Dobanda cumulata/ instrument

Valoare actualizata

Pondere in activul total al fondului

               

lei

lei

lei

lei

%

                         
                         

Total

                   

X

X

Tabelul 8: Depozite bancare

 

Tara/simbol piata

Denumire banca

Numarul si data contractului

Rata dobanzii

Data constituirii

Data scadentei

Simbol moneda

Valoare initiala echivalent

Dobanda zilnica echivalent

Dobanda cumulata echivalent

Valoare actualizata echivalent

Pondere in activul total al fondului

     

%

     

lei

lei

lei

lei

%

                       
                       

Total

                 

X

X

 

Tabelul 9: Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata

 

Tara/simbol piata

Contract

Numar contracte

Tip contract

Scadenta

Pret vanzare/ cumparare

Cotare

Valoare marja

Pondere in activul total al fondului

         

lei

lei

lei

%

                 
                 

Total

           

X

X

Tabelul 10: Titluri de participare la OPCVM/AOPC

 

Tara/simbol piata

Emitent

Numar de unitati de fond

Data achizitiei

Valoare de achizitie/unitate de fond

Valoare totala de achizitie

Valoare actualizata

Pondere in activul total al fondului

       

lei

lei

lei

%

               
               

Total

         

X

X

ANEXA Nr. 5:

Administrator de fond .................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii .............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare .........................................

RATA DE RENTABILITATE a fondului de pensii

Modul de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii se efectueaza conform urmatoarei formule:

RfxR = ln[(VUAN)fxzy/(VUAN)fxz0]

unde:

RfxR = rata de rentabilitate a fondului x;

(VUAN)fxzy - valoarea unitatii fondului x in ziua y;

(VUAN)fxz0 - valoarea unitatii fondului x in ziua 0;

ziua y - ultima zi lucratoare a perioadei de calcul;

ziua 0 - ultima zi lucratoare ce preceda perioada de calcul.

ANEXA Nr. 6:

Administrator de fond .................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii .............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare .........................................

RAPORT ACTUARIAL ANUAL

Perioada pentru care se efectueaza evaluarea..................................

1.Certificat actuarial care va cuprinde opinia actuarului cu privire la respectarea prevederilor legale in vigoare si a principiilor actuariale, in ceea ce priveste calculul provizionului tehnic, precum si la adecvarea nivelului dobanzilor, provizionului tehnic si al capitalurilor

2.Descrierea tehnica a tuturor produselor oferite prin prospectul schemei de pensii

3.Descrierea modului de calcul al provizionului tehnic, respectiv modificarile provizioanelor survenite in anul respectiv, schimbarile survenite in riscurile acoperite, conform prevederilor legale in vigoare

4.Prezentarea dobanzilor tehnice garantate si adecvarea lor in conformitate cu politica investitionala a fondului

5.Prezentarea tabelelor de mortalitate/morbiditate, precum si a datelor/tabelelor statistice utilizate in calculul provizionului tehnic pentru respectivul fond de pensii

6.Structura pe tip de active a programului investitional, randamente investitionale, structura costurilor

7.Descrierea modului de calcul al beneficiilor obtinute din investirea activelor admise sa acopere provizionul tehnic si modul in care acestea sunt utilizate, precum si a tipurilor de active utilizate in acoperirea provizionului tehnic, ponderea asociata, gradul lor de dispersie si randamentul investitional obtinut in perioada analizata

8.Analiza gradului de adecvare a capitalului

Intocmit ..........................

ANEXA Nr. 7:

Administrator de fond ..................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii ..............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare .........................................

SITUATIA privind comisionul platit agentilor de marketing persoane juridice in luna ........................

- lei -

 

Denumirea agentului de marketing persoana juridica

Codul agentului de marketing persoana juridica

Comisionul cumulat1)

Comisionul platit aferent lunii de raportare

Observatii

0

1

2

3

4

         
         
         

TOTAL:

     

-

1) Comision platit de la inceputul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.

ANEXA Nr. 8:

Agent de marketing persoana juridica ............................

Cod agent de marketing ..................................................

Fond de pensii .................................................................

Cod fond .........................................................................

Data de raportare ............................................................

SITUATIA privind taxa de functionare a agentilor de marketing al fondurilor de pensii administrate privat in luna .....................

- lei -

 

Denumirea administratorului

Codul administratorului

Veniturile cumulate1)

Veniturile aferente lunii de raportare

Taxa de functionare datorata aferenta lunii de raportare

Documentul de plata/data

Taxa de functionare cumulata de la inceputul anului, inclusiv cea aferenta lunii pentru care se face raportarea

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

               
               
               

TOTAL:

     

-

     

1) Venituri cumulate de la inceputul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.

ANEXA Nr. 9:

Administrator de fond ..................................

Cod administrator ........................................

Fond de pensii ..............................................

Cod fond ......................................................

Data de raportare .........................................

SITUATIA privind taxa de functionare in luna ............

 

Total contributii brute incasate

Valoarea activului net din ultima zi lucratoare a lunii precedente

Comision de administrare incasat din contributii

Comision de administrare incasat din activul net

Taxa de functionare datorata din contributii

Taxa de functionare datorata din activul net

Taxa de functionare datorata

Documentul de plata/data

0

1

2

3

4

5

6 = 4+5

7

               
               

ANEXA Nr. 10:

Depozitar .....................................................

Cod depozitar ..............................................

Fond de pensii administrat privat ................

Cod fond ......................................................

Data de raportare .........................................

SITUATIA privind taxa de functionare in luna .............

 

Denumirea administratorului

Venitul brut realizat

Taxa de functionare datorata

Documentul de plata/data

       
       

ANEXA Nr. 11:

INFORMARE ANUALA CATRE PARTICIPANT - continut minim -

I.Informatii privind activul personal al participantului ...................... in anul .........

a)Denumirea fondului de pensii administrat privat si codul de inscriere in Registrul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP)

b)Denumirea administratorului si codul de inscriere in Registrul CSSPP

c)Denumirea depozitarului si codul de inscriere in Registrul CSSPP

d)Denumirea auditorului si codul de inscriere in Registrul CSSPP

e)Numarul si data actului de aderare semnat de participant

f)Prezentare in forma tabelara a evolutiei activului personal al participantului

 

Luna

Contributia datorata conform actului de aderare

Contributia platita

Contributia convertita in unitati de fond

Valoarea unitatii de fond la data convertirii contributiei

Numarul de unitati de fond alocate/luna

Numarul de unitati de fond cumulat

Valoarea unitatii de fond in ultima zi a lunii

Activul personal in ultima zi a lunii

Decembrie anul precedent*)

               

Ianuarie

               

Februarie

               

..........

               

..........

               

Decembrie

               

*) Se va completa, daca este cazul.

II.Informatii privind situatia fondului de pensii administrat privat ............... la data de 31 decembrie 20.....

A)Elemente de bilant

 

 

mii lei

Active imobilizate financiare

.......................................

Active circulante

.......................................

Active totale

.......................................

Capitaluri proprii

.......................................

Datorii totale

.......................................

Pasive totale

.......................................

B)Elemente ale situatiei veniturilor si cheltuielilor

 

 

mii lei

Venituri din activitatea curenta

.......................................

Cheltuieli din activitatea curenta

.......................................

Profitul/Pierderea din activitatea curenta

.......................................

Venituri din activitatea extraordinara

.......................................

Cheltuieli din activitatea extraordinara

.......................................

Profitul/Pierderea din activitatea extraordinara

.......................................

Venituri totale

.......................................

Cheltuieli totale

.......................................

Profitul/Pierderea exercitiului financiar

.......................................

III. Informatii privind situatia administratorului ............... la data de 31 decembrie 20.......

A)Numele si prenumele/denumirea actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor administratorului si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor

B)Numele si prenumele administratorilor, directorilor, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere sau ai directoratului.

C)Elemente de bilant:

 

 

mii lei

Active imobilizate - total

.......................................

Active circulante - total

.......................................

Active totale

.......................................

Provizioane - total

.......................................

Capital social

.......................................

Capitaluri proprii

.......................................

Datorii - total

.......................................

Pasive totale

.......................................

D)Elemente ale contului de profit/pierdere

 

 

mii lei

Cifra de afaceri

.......................................

Venituri din exploatare

.......................................

Cheltuieli de exploatare

.......................................

Profitul/Pierderea din exploatare

.......................................

Venituri financiare

.......................................

Cheltuieli financiare

.......................................

Profitul/Pierderea financiara

.......................................

Profitul/Pierderea din activitatea curenta

.......................................

Venituri extraordinare

.......................................

Cheltuieli extraordinare

.......................................

Profitul/Pierderea din activitatea extraordinara

.......................................

Venituri totale

.......................................

Cheltuieli totale

.......................................

Profit/Pierdere neta a exercitiului financiar

.......................................

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 139 din data de 22 februarie 2008